Avvikelserapport Lotsmodellen TIPA001

Skriv ut tom
blankett
Avvikelserapport
Lotsmodellen
Kontaktuppgifter
Rapportör
Sida 1 (1)
Telefonnummer arbete
E-postadress
När och var inträffade avvikelsen, datum och plats
(Med avvikelse i förhållande till Lotsmodellen avses bl.a. när modellen ej följs vad gäller syfte, rollfördelning, planering, mötesstruktur m.m.)
Beskriv avvikelsen
När under lotsprocessen hände ovanstående?
Under förberedelsefasen
Under mötet
I anslutning till mötet
Vid annat tillfälle, nämligen:
Vilken aktör/verksamhet avvek från rutinerna?
Berördes enskild klient/brukare eller deltagare av avvikelsen?
Avvikelserapport Lotsmodellen TIPA001 1.0
Datum
Verksamhet
Underskrift
Blanketten (original) skickas direkt till lotssamordnare, kopia lämnas till din närmsta chef.
Återkoppling i ärendet sker till rapportören när ärendet hanterats av Styrgruppen.
Postadress: Barnahuset Nordöstra Skåne, Arbete och välfärdsförvaltningen, 291 80 Kristianstad.
Information enligt 23 och 25 §§ personuppgiftslagen (1998:204) PuL
Respektive nämnd/styrelse är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (PuL). De personuppgifter som lämnas i denna handling behandlas av respektive
nämnd/styrelse för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga detta ärende. Du har rätt att en gång per kalenderår, efter skriftlig, egenhändigt
undertecknad, begäran få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas. Respektive nämnd/styrelse är skyldig att omgående rätta felaktiga och
missvisande uppgifter. Uppgifter, som är allmänna handlingar, kan efter en eventuell sekretessbedömning, komma att lämnas ut till allmänheten enligt
offentlighetsprincipen.
Skriv ut