Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden

REMISSYTTRANDE
1 (2)
Datum
Diarienr
2017-02-20
KST 2016/540
Ert datum
Ert diarienr
2016-12-20
Ju2016/09057/EMA
Justitiedepartementet
Enheten för migrations- och asylpolitik
103 33 Stockholm
Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden
(SOU 2016:91)
Kammarrätten, som har uppmanats att yttra sig över ovanstående betänkande,
har inget att erinra mot förslagen om direktåtkomst för Migrationsverket till
vissa särskilt angivna uppgifter från olika myndigheter. I övrigt har
kammarrätten följande synpunkter.
I förslaget till 6 kap. 3 a § utlänningslagen (2005:716) bör hänvisas till 2 §
första stycket och inte till hela paragrafen.
När det gäller förslaget till ändrad lydelse av 7 kap. 7 e § utlänningslagen har
kammarrätten inga synpunkter på att tidsfristen i första stycket 2 ändras från
fyra månader till tre månader. Vad gäller det nya tredje stycket kan däremot
förutses vissa tillämpningssvårigheter framförallt avseende kriteriet att rättelse
ska ha skett på arbetsgivarens eget initiativ. Är t.ex. en åtgärd vidtagen på
arbetsgivarens eget initiativ om det är en annan myndighet än Migrationsverket
eller en facklig organisation eller arbetstagaren själv som påtalat felaktigheten?
Vidare ifrågasätts om den obligatoriska regeln om återkallelse av ett tillstånd i
första stycket kan åsidosättas av en fakultativ regel med innebörden att
tillståndet ändå inte bör återkallas under vissa förutsättningar.
Den föreslagna straffbestämmelsen i 20 kap. 5 a § utlänningslagen
straffbelägger endast uppsåtliga gärningar. Anledningen till den konstruktionen
är bl.a. att utredningen befarar att en kriminalisering av oaktsamma handlingar
kan hämma arbetsgivare från att anställa tredjelandsmedborgare Kammarrätten
har förståelse för det argumentet men har svårt att se hur uppsåtliga brott ska gå
att styrka enligt den föreslagna bestämmelsen. Det finns mot den bakgrunden
Postadress
Box 2302
103 17 Stockholm
Besöksadress
Birger Jarls Torg 5
E-post: [email protected]
Telefon
08-561 690 00
Telefax
08-14 98 89
Internet: www.kammarrattenistockholm.domstol.se
REMISSYTTRANDE
skäl att befara att få åtal kommer att väckas för brott av detta slag. En ytterligare
komplikationsfaktor är de lagkonkurrensfrågor som kommer att aktualiseras.
Enligt utredningen ska beslutet om avslag på arbetstillstånd eller återkallelse av
tillstånd dessutom ha vunnit laga kraft för att konstituera ett brott. Detta
förhållande bör enligt kammarrätten uttryckligen framgå av lagtexten, jfr
19 kap. 5 § utlänningslagen.
Utredningen anser att arbetsgivare omfattas av rätten att klaga på beslut där en
utlänning får avslag på en ansökan om arbetstillstånd på grund av
skenanställning och hänvisar i detta hänseende till bl.a. till 22 §
förvaltningslagen (1986:223). Enligt kammarrättens uppfattning är det inte
självklart att det finns en sådan klagorätt och kammarrätten anser inte heller att
en sådan klagorätt bör finnas. Det skulle i så fall också kunna hävdas att t.ex.
referenspersonen i ett anknytningsärende eller den som utlänningen ska besöka i
ett viseringsärende också har klagorätt. Ett sådant synsätt skulle få mycket
långtgående konsekvenser. Om avsikten är att arbetsgivare ska kunna överklaga
denna typ av avslagsbeslut måste i det fortsatta lagstiftningsärendet göras en
grundlig analys av de processekonomiska konsekvenserna för såväl
arbetsgivarnas eventuella klagorätt i detta fall som konsekvenserna av ett sådant
betraktelsesätt för andra likartade fall inom migrationsrätten.
Enligt utredningen är det inte möjligt att kvantifiera effekterna av förslagen.
Enligt kammarrättens uppfattning måste dock i det fortsatta lagstiftningsarbetet
konsekvenserna för domstolarna analyseras.
___________________
Detta yttrande har beslutats av kammarrättslagmannen Anita Linder och
kammarrättsrådet Ingela Fridström (föredragande).
Anita Linder
Ingela Fridström
Kopia till
Övriga kammarrätter
Hovrätterna
Förvaltningsrätterna under Kammarrätten i Stockholm
Förvaltningsrätten i Göteborg
Förvaltningsrätten i Luleå
Förvaltningsrätten i Malmö
Justitiedepartementet, expeditionschefen och enheten DOM
Domstolsverket
Kammarrättens intranät
Tidningarnas telegrambyrå
2 (2)