institutionen för

EXAMENSARBETE 30/15 hp
Institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresurser (SBN)
Namn*:………………………………………………………… Personnummer*:……………………….…..………….……
Program*:……………………………………..………………... E-post*:…………..…………….…..…….………………….
Examinator*:……………………………………………………Avdelning*:…………………………………..…..……….…
.
Handledare LTU*:……………………………………………………………………………………………..………..…………
Ev. extern handledare:………………………………………………....Företag/kontaktuppg:…………...……….………………….........
Kurskod*:……………………………………………................
Datum för start *
Underskrift handledare/examinator*
*Samtliga uppgifter ovan ska vara kompletta innan inlämnande till utbildningsadministratör (SBN)
Bedömning av förkunskapskrav (ifylls av UA)
Poängkrav enligt aktuell kursplan kontrollerad
Datum
Utbildningsadministratör, underskrift
Uppfylls
Uppfylls ej
… enligt antagningen
Beslut (ifylls av HUL)
Tillstyrks (erforderligt djup inom området samt förkunskapskrav uppfylls)
Avslås, se nästa sid a
Datum
Huvudutbildningsledare, underskrift samt namnförtydligande
Examensarbetet
Datum för registrering**
Underskrift utbildningsadministratör SBN
** Registrering av examensarbete är obligatoriskt och är den enda formella anledningen till berättigande av studiemedel.
Nedanstående moment får ej påbörjas innan examensarbetet är registrerat.
Närvaro vid annans
redovisning (1)
Datum
Underskrift handledare/examinator
Närvaro vid annans
redovisning (2)
Datum
Underskrift handledare/examinator
Opponering på annans
examensarbete
Datum
Underskrift handledare/examinator
Muntlig presentation
Datum
Underskrift handledare/examinator
Rapporten uppladdad i DiVA
Datum
Underskrift student
Datum
Underskrift handledare/examinator
Rapport granskad i DiVA
plagiatkontrollerad och
godkänd
Examensarbetet är godkänt***
Datum:………………………. …Examinator:……………………………………………………………………
*** Samtliga moment ska vara godkända innan blankett lämnas till utbildningsadministratör (SBN).
EXAMENSARBETE 30/15 hp
Institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresurser (SBN)
Kvarvarande kurser
För att få påbörja examensarbetet ska det särskilda förkunskapskravet uppfyllas, se aktuell utbildningsplan. Om du har kurser kvar som ska ingå i din examen ska
du redogöra för vilka kurser det är och när du planerar att göra dem klart (ange vilka moment av kursen som är oavslutade) Avklarade kurser från andra
lärosätetn som inte finns med i din studiemeritförteckning ska också anges.
Kurskod
Kursnamn
Motivering till avslag
Datum då kursen ska
vara avklarad