Visingsö Värdshus - Jönköpings kommun

OBJEKT
Dnr: 2017:15
Bild tillhör Restaurang sommardröm
Försäljnings-PM
Visingsö Värdshus
FÖRSÄLJNINGSPM – Visingsö Värdshus
Sida 2
Dnr:2017:15
FÖRSÄLJNINGSPM – Visingsö Värdshus
Dnr:2017:15
Innehåll
BESKRIVNING AV FÖRSÄLJNINGOBJEKTET ................................................................................ 4
EKONOMI/JURIDIK ............................................................................................................................. 5
FÖRSÄLJNINGSVILLKOR .................................................................................................................. 6
Bilaga 1 – Översiktskarta ........................................................................................................................ 8
Bilaga 2 – Karta....................................................................................................................................... 9
Bilaga 3 – Planritning ............................................................................................................................ 10
Bilaga 4 – Ritning i samband med tillbyggnad 1983 ............................................................................ 11
Bilaga 5 – Ritning från byggnadsår 1973 .............................................................................................. 12
Bilaga 6 – Bilder.................................................................................................................................... 13
Sida 3
FÖRSÄLJNINGSPM – Visingsö Värdshus
Dnr:2017:15
BESKRIVNING AV FÖRSÄLJNINGOBJEKTET
Bakgrund
Tekniska kontoret arrenderar idag marken där Visingsö värdshus
idag är beläget. Tekniska kontoret har under åren hyrt ut
värdshuset till aktörer som bedrivit rörelse i byggnaden. Nu har
Jönköpings kommun beslutat att sälja arrenderätten till någon
aktör som vill driva värdshuset vidare. Det arrenderade området
omfattar ca 3 800 kvm och på tomten finns plats för bil- och
cykelparkering.
Jämte försäljningen av arrenderätten har även kommunens
hyresgäster valt att lägga ut inkråmet, d.v.s. själva
restaurangrörelsen med inventarier till försäljning.
Se: www.vardshusetvisingso.se
Läge
Värdshuset ligger med ett fint läge nära hamnen på Visingsö i lugn
och lummig miljö, omgärdat av stora fina ekar. Från hamnen är det
endast ett par hundra meters gångavstånd vilket gör läget optimalt
samtidigt som det ligger med närhet till Remmalagen,
Wisingsborgs slottsruin, Brahekyrkan och mycket annat sevärt på
Visingsö. Från någon av värdshusets uteplatser sitter man med
fördel och tittar ut över hamnen och Vättern.
Visingsö har en lång historia och är ett populärt turistmål, speciellt
under sommarhalvåret. Tack vare öns vackra natur kombinerat
med den historiska betydelsen finns det mycket att se och uppleva
på ön.
Till Visingsö går reguljära båtturer från Gränna hamn, sommar
som vinter. Under sommarhalvåret går det tätare turen än på
vintern.
FASTIGHET
Lagfaren
ägare/Jordägare
Statens Fastighetsverk
Fastighetsbeteckning
Del av fastigheten Visingsborg 3:1 i Jönköpings kommun
Adress
Visingsborg 10, 560 34 Visingsö
Areal arrenderat
område
Ca 3 800 m2
Vatten och avlopp
Kommunalt vatten och avlopp
Bestämmelser
Strandskyddsbestämmelser
Samlad bebyggelse
BYGGNAD
Allmänt
På den arrenderade ytan står idag värdshuset, en förrådsbyggnad
samt ett glashus. Värdshuset uppfördes 1974 och är en 1plansbyggnad med tre ingångar, varav en personalingång. På ett
flertal ställen finns uteplatser för gästerna och här finns även en
mindre lekplats. På tomten finns även parkeringsplatser för ett 20tal bilar och cykeluppställningsplats. På 80-talet kompletterades
Sida 4
FÖRSÄLJNINGSPM – Visingsö Värdshus
Dnr:2017:15
värdshuset med tillbyggnad av en entré/kiosk.
Rumsbeskrivning
Personaldel:
Personalentré nås via gaveln i väster.
Till höger om entrén ligger ett kontor och innanför kontoret finns
ett mindre matförråd.
Mitt emot kontoret finns ett rum som idag används till kyl.
Vidare in i korridoren ligger ett förråd samt städskrubb på höger
sida och till vänster om korridoren finns omklädningsrum och
wc/dusch för personal.
Vägg i vägg med omklädningsrummet ligger ett kylrum. Intill det
ligger ett porslinsrum samt ett diskrum.
Beredningskök finns till höger.
Servering:
Beställningsdisk finns i serveringsdelen som har en entré mot
innergårdsmiljön i söder. Intill serveringsdelen ligger en stor
matsal med plats för många gäster. Från matsalen finns dörrar ut
mot en uteservering.
Värdshus
Värdshuset är en 1-plansbyggnad uppförd i trä.
Stomme: Trä
Bjälklag: Trä
Fasad: Träpanel
Tak: Tegel
Fönster: 1-glas, 2-glas kopplade fönster samt 3-glas
Byggår
1974
Lokalyta
225 kvm (enligt taxeringsuppgifter 2016)
Uppvärmning
Bergvärme, installerad ca 2014
Ventilation
Självdrag
Energideklaration
Energideklaration för byggnaden är utförd. Kontakta kommunen
för att få mer information och för att ta del av energideklarationen.
EKONOMI/JURIDIK
Pris
700 000 kr, utgångspris
Typ av arrende
Anläggningsarrende
Arrendeavgift
För närvarande 20 291 kr/år. Arrendeavgiften justeras med hänsyn
till förändringen i konsumentprisindex. Avgiften betalas
Sida 5
FÖRSÄLJNINGSPM – Visingsö Värdshus
Dnr:2017:15
förskottsvis.
Taxeringskod
322 (hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad)
Taxeringsvärde
354 000 SEK (byggnadsvärde)
Taxerad ägare
2120000-0530
Jönköpings kommun
551 89 Jönköping
Finansiering
För att lägga ett bud på fastigheten bör du ha ordnat med
finansiering och ha ett skriftligt lånelöfte klart.
Villkor för upplåtelsen
Enligt gällande arrendeavtal upplåter fastighetsägaren (Statens
fastighetsverk) till arrendatorn (idag Jönköpings kommun) rätt att
nyttja arrendeområdet på följande sätt och för följande ändamål:
”Uppföra och bibehålla byggnad som samlings- och
serveringslokal benämnt ”Värdshus” samt två st.
kompletteringsbyggnader att tjäna verksamheten. Växande skog
får inte avverkas utan fastighetsägarens medgivande. Rätt till jakt
och fiske ingår inte i upplåtelsen”.
Besittningsskydd
Arrendeavtalet är inte förenat med något besittningsskydd.
FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
Visning
Värdshuset visas fredagen den 3 mars 2017 15.00-16.00 samt
måndagen den 13 mars kl 13.00-14.00.
OBS! Anmälan krävs.
Anmälan görs till Josefine Bengtner, tel: 036-10 52 29 eller via
e-post [email protected]
Tillträdesdag
Bygganden tillträds enligt överenskommelse, dock efter att
tekniska nämnden beslutat godkänna köpeavtalet och beslutet
vunnit laga kraft samt att jordägaren har godkänt försäljningen.
Klausul i avtalet
Byggnaden kommer att säljas med följande klausul i köpeavtalet:
”Köparen har beretts tillfälle och noga besiktiga byggnaden och
förklarar sig härmed godta dess skick och avstår med bindande
verkan från alla anspråk mot kommunen på grund av fel eller
brister i fastigheten av vad slag det vara må”.
Köpare uppmanas att undersöka försäljningsobjektet grundligt.
Jordägarens
godkännande vid
överlåtelse
Arrendatorn (idag Jönköpings kommun) äger rätt att överlåta
arrenderätten till annan med vilken jordägaren (Statens
fastighetsverk) skäligen kan nöjas.
Angivna uppgifter
Säljaren påtager sig inga kostnader eller åtagande pga. eventuella
felaktiga uppgifter om försäljningsobjektet.
Inventarier
Ingår inte i arrenderätten, tillhör hyresgästen.
Försäljningsförfarande
Anbudsförfarande med möjlighet till öppen budgivning.
Erhållna anbud kommer att ligga till grund för säljarens beslut om
Sida 6
FÖRSÄLJNINGSPM – Visingsö Värdshus
Dnr:2017:15
vidare förhandlingar. Säljaren tillämpar fri prövningsrätt vilket
innebär att säljaren har rätt att avgöra till vem och till vilket pris
objektet avyttras, liksom rätten att när som helst avbryta
försäljningsprocessen. I urvalsprocessen kommer kommunen i sin
utvärdering av inkomna anbud ta hänsyn till anbudssumma samt
att relevant förvaltningsambition finns.
Anbud tillsammans skickas eller lämnas i förseglat neutralt
omslag märkt ”Anbud Visingsö värdshus” och skickas till:
Tekniska kontoret
Mark och Exploatering
551 89 Jönköping
eller lämnas in i receptionen på entréplan i Juneporten, Västra
Storgatan 16 i Jönköping.
Anbudet ska innehålla namn och kontaktuppgifter till
anbudslämnare, anbudssumma angivet i svenska kronor, samt en
enklare beskrivning om vad du som köpare har för framtidsplaner
med försäljningsobjektet. Anbud ska vara tekniska kontoret
tillhanda 22 mars 2017 kl 16.00. Samtliga anbudsgivare kommer
att bli kontaktade om beslut alternativt möjlighet till fortsatt
budgivning per telefon.
Anbud via telefon, fax eller e-post accepteras inte.
Vid frågor, kontakta:
Josefine Bengtner
Tel: 036-10 52 29
[email protected]
Sida 7
FÖRSÄLJNINGSPM – Visingsö Värdshus
Bilaga 1 – Översiktskarta
Sida 8
Dnr:2017:15
FÖRSÄLJNINGSPM – Visingsö Värdshus
Bilaga 2 – Karta
Sida 9
Dnr:2017:15
FÖRSÄLJNINGSPM – Visingsö Värdshus
Bilaga 3 – Planritning
Sida 10
Dnr:2017:15
FÖRSÄLJNINGSPM – Visingsö Värdshus
Bilaga 4 – Ritning i samband med tillbyggnad 1983
Ritningen är en kopia och är inte skalenlig.
Sida 11
Dnr:2017:15
FÖRSÄLJNINGSPM – Visingsö Värdshus
Bilaga 5 – Ritning från byggnadsår 1973
Ritningen är en kopia och är inte skalenlig.
Sida 12
Dnr:2017:15
FÖRSÄLJNINGSPM – Visingsö Värdshus
Bilaga 6 – Bilder
Sida 13
Dnr:2017:15
FÖRSÄLJNINGSPM – Visingsö Värdshus
Sida 14
Dnr:2017:15
FÖRSÄLJNINGSPM – Visingsö Värdshus
Sida 15
Dnr:2017:15
FÖRSÄLJNINGSPM – Visingsö Värdshus
Sida 16
Dnr:2017:15
FÖRSÄLJNINGSPM – Visingsö Värdshus
Sida 17
Dnr:2017:15
FÖRSÄLJNINGSPM – Visingsö Värdshus
Sida 18
Dnr:2017:15
FÖRSÄLJNINGSPM – Visingsö Värdshus
Sida 19
Dnr:2017:15
FÖRSÄLJNINGSPM – Visingsö Värdshus
Sida 20
Dnr:2017:15
FÖRSÄLJNINGSPM – Visingsö Värdshus
Sida 21
Dnr:2017:15
FÖRSÄLJNINGSPM – Visingsö Värdshus
Sida 22
Dnr:2017:15
FÖRSÄLJNINGSPM – Visingsö Värdshus
Sida 23
Dnr:2017:15
FÖRSÄLJNINGSPM – Visingsö Värdshus
Sida 24
Dnr:2017:15
FÖRSÄLJNINGSPM – Visingsö Värdshus
Sida 25
Dnr:2017:15
FÖRSÄLJNINGSPM – Visingsö Värdshus
Sida 26
Dnr:2017:15
FÖRSÄLJNINGSPM – Visingsö Värdshus
Sida 27
Dnr:2017:15
FÖRSÄLJNINGSPM – Visingsö Värdshus
Sida 28
Dnr:2017:15