Öppet sammanträde nr 1-17 Stängt

KU LTURNÄMNDEN
Nämnd/Organ:
Kulturnämnden
Sammanträdesdatum 2017-02-20 kl 15.00
Sammanträdeslokal:
Stationsgatan 12, Uppsala lokal Bergius plan 4
Ordförande:
Peter Gustavsson (S)
Sekreterare:
Ingela Åberg
Öppet sammanträde nr 1-17
Stängt sammanträde nr
Föredragningslista
Nr
Ärenderubrik
1.
Upprop/formalia
2.
Val av justeringsperson och justeringsdag
3.
Fastställelse av föredragningslistan
4.
Deltagande i konferenser och möten
a)
The ICORN Network Meeting 31 May2 June in Lillehammer
b)
Politisk Kil, kultur i länet 26 april och 20
oktober
c)
Kulturen, politiken och samhället –
mötesplats för kulturforskning och praktik
Borås den 26/4
d)
Fyrisgården, dialogforum för ungdomar och
unga vuxna med funktionsnedsättning den
28/2, mars/april datum ej bestämt samt den
10/5
Övriga uppgifter
Diarienummer
Förslag på deltagande
http://www.hb.se/Omhogskolan/Aktuellt/Evenemang
/Kulturen-politiken-ochsamhallet---Motesplats-forkulturforskning-och-praktik/
Beslutsärenden
5.
Bokslut 2016
Förslag tidigare
KTN 2016-0187
6.
Rapport internkontrollplan 2016
Förslag tidigare
KTN 2017-0393
7.
Samrådsyttrande – program för Eriksberg
och Ekebydalen, Uppsala kommun
Förslag tidigare
KTN 2016-0424
8.
Fördjupad översiktsplan Södra staden
Förslag tidigare
KTN 2015-0450
9.
Donation till Uppsala konstmuseum från
Stiftelsen Harald Marksons och Märta
Wennersten-Marksons fond
Förslag tidigare
Rev förslag
KTN 2016-0310
10.
Avtal mellan kulturnämnden och
Destination Uppsala AB om Kulturnatten i
Uppsala åren 2017-2019, samt uppföljning
av 2016 års avtal
Förslag tidigare
KTN 2016-0444
11.
Avtal mellan kulturnämnden och
Destination Uppsala AB om
nationaldagsfirande åren 2017-2019, samt
uppföljning av 2016 års avtal
Förslag tidigare
Rev förslag
KTN 2016-0443
12.
Avtal mellan kulturnämnden och
Destination Uppsala AB om
medborgarskapsceremoni åren 2017-2019,
samt uppföljning av 2016 års avtal
Förslag tidigare
Rev förslag
KTN 2016-0442
13.
Kulturdepartementet: Remiss – Betänkandet Förslag tidigare. Rev förslag
en inkluderande kulturskola på egen grund
senare efter genomgång på
(SOU 2016-69)
möte i politisk styrgrupp
kulturskola.
KTN 2016-0412
14.
Ansökan om kommunal medfinansiering
med anledning av ansökan till Boverket
KTN 2017-0035
15.
Information
a)
Årsplanering (politiska åtaganden)
Information
b)
Redovisning av delegationsbeslut till
Uppsala unga muslimer på 30 000 kr för
sportaktiviteter
Information
16.
Rapport från förrättningar
Rapportering av beslutat deltagande
17.
Anmälningsärenden
Förslag tidigare
Protokoll
Kulturnämndens arbetsutskott 2017-01-12.
Kulturnämndens upphandlingsutskott 2017-01-12
KTN 2016-0370.