Additionskörfält Söderleden

Information E6.20 Söderleden, Sisjömotet
Additionskörfält Söderleden
Under vecka 7 fortsätter vi att ställa upp tunga barriärer längs Söderleden. Barriärer placeras
längs Söderledens norra sida i västergående körriktning, mellan Fässbergsmotet och Sisjömotet
samt så påbörjar vi mindre asfalteringsarbeten.
Arbetet med att bredda Söderleden och anlägga ett additionskörfält påbörjades vecka 2. Det som
händer vecka 7 är att ytterligare barriärer placeras längs Söderledens norra sida i västergående
körriktning. De förlänger de redan idag utställda barriärerna mellan Fässbergs- och Sisjömotet (bild 1).
Dessutom kommer asfalteringsarbeten utföras i både väster- och östergående körriktning i anslutning
till Sisjömotet (bild 2).
Befintliga körfält kommer vara i drift med minskad körfältsbredd. Arbetet utförs under vecka 7 kvällsoch nattetid mellan kl. 19.00–06.00.
Bild 1: Söderleden mellan Fässbergsmotet och Sisjömotet kommer barriärer ställas ut i västergående körriktning enligt
rödmarkerat i bild.
Bild 2: Asfalteringsarbeten i anslutning till Sisjömotet/Söderleden enligt markerat.