Ängsvegetation

72
Ängsvegetation
Ängsvegetation
Var kan ängsvegetation användas?
Hur anläggs ängen?
Ängsvegetation kan användas i flera olika miljöer. Det finns
ängstyper för allt från torra och branta slänter till fuktiga
och flacka ytor. Ängar kan anläggas på exempelvis torra och
magra vägslänter, i våtmarker och översilningsytor eller i
park- och trädgårdsmiljöer.
Ängsvegetationen kan omfatta stora ytor i infrastrukturprojekt eller bara utgöra en liten del av en trädgård. Vår
ängsvegetation finns exempelvis vid skolor, i bostadsområden, på golfbanor, i stadsparker och i trafikmiljöer.
Det finns olika metoder för att anlägga ängsvegetation.
Vilken man väljer beror bland annat på hur snabbt man vill
ha en färdig ängsyta och vilken skötsel man kan acceptera
under etableringstiden.
Fördelar med Veg Techs ängsvegetation
En naturlig ängsmiljö kan snabbt skapas och restaureras.
Ängsytor gynnar biologisk mångfald och ger ett stimulerande, färgrikt och positivt inslag i våra miljöer.
Hög kvalitet
Vi baserar vår produktion på högklassigt svenskt frömaterial. Den stora bredden av olika ängsmattor, plantor och
fröer gör att man kan komponera ängar som är anpassade
för olika mark- och klimatförhållanden. Allt produceras på
våra egna odlingar i Småland.
Den extensiva skötseln av ängsytan gör den till ett mycket fördelaktigt alternativ jämfört med gräsytor som kräver
kontinuerlig och energikrävande skötsel.
Ängsvegetationen skapar en biotop som lockar till sig ett
varierat djurliv av exempelvis fjärilar, humlor och fåglar.
VÅRA ÄNGSPRODUKTER
•
•
•
Färdig Ängsmatta
Örtpluggplantor
Ängsfröblandningar
Sidan 74
Sidan 76
Sidan 78
Färdigodlade ängsmattor
Det snabbaste alternativet
Ger dig en äng från första dagen
VEG TECH
•
•
Komponera din äng med exakt de
arter du vill ha.
Planteringsutrustning finns att köpa
eller hyra för rationell plantering.
•
•
Flexibelt kostnadseffektivt alternativ
för stora ytor.
Kan också kombineras med örtpluggplantor.
Ängens minimala skötselbehov
ger låga underhållskostnader
Ängsvegetation
FÄRDIG ÄNGSMATTA
Enkelt och användbart
ODL
AT
ODLA
T
H
VEG TE
AV
C
H
Med Veg Techs prefabricerade ängsmatta skapas
en naturlig och vacker ängsmiljö från första dagen.
Ängen ger en rik och fin blomning under stora delar av säsongen och har ett lågt skötselbehov. Ängsvegetation som
är både art- och färgrik drar även till sig ett varierat djurliv
som exempelvis fjärilar, skalbaggar och steklar. Växtligheten
i mattan är färdigutvecklad vid leverans och rotar sig snabbt
på sin nya plats. Den anläggs med fördel på både flacka ytor
och i slänter och kan vid behov förankras i underlaget. Ängsvegetation motverkar effektivt yterosion samtidigt som du
bidrar till att öka den biologiska mångdfalden.
VEG TEC
AV
74
PRODUKTFAKTA
Mått:
1 × 0,8 m
Tjocklek:
ca 40 mm
Leverans:
20 st/pall = 16 m² EUR-pall
Vikt full pall:
ca 800 kg
Stomme:
Kokosnät 500 gram/m²
Substrat:
Veg Techs ängsjord
Vegetationen består av frösådda örter och gräs med svenskt
ursprungsmaterial. Mattans stomme utgörs av kokosnät.
Svenskäng anlagd i slänt i bostadsområde.
PRODUKTER
Svenskäng/Nordisk äng - FÄ 6703
Fuktäng - FÄ 6702
Salttålig äng - FÄ 7001
Art nr: 2-12071
Användningsområde: Stor variation av örter
som är lämplig för torr till frisk mark. Efter några
år kommer artsammansättningen i ängsmattan
att anpassa sig till platsens egenskaper.
Art. nr: 2-12006
Användningsområde: Lämplig för infiltrationoch översilningsytor samt i dikesbottnar och
fuktzoner kring dammar och vattenmiljöer.
Art nr: 2-12009
Användningsområde: Lämplig i rondeller och
refuger med saltbelastning samt ytor nära havet.
Vegetationen innehåller bl a: prästkrage,
blåklocka, mandelblom, gullviva, brudbröd,
gulmåra, vårbrodd
VEG TECH
Vegetationen innehåller bl a: humleblomster,
smörblomma, gökblomster, smörboll, nysört,
tuvtåtel, darrgräs
Vegetationen innehåller bl a: strandtrift,
gulkämpar, strandglim, kärringtand och
backnejlika.
Ängsvegetation
MONTAGE OCH SKÖTSEL AV FÄRDIG ÄNGSMATTA
Förberedelser av underlaget
Ytan skall för bästa resultat vara fri från fleråriga rotogräs som exempelvis kvickrot och åkertistel. Underlaget skall inte vara alltför näringsrikt.
Bäst resultat får man på näringsfattiga jordar som exempelvis sand/mojordar eller fattiga alvjordar. Alltför leriga och näringsrika jordar kan förbättras genom att göra en djupplöjning och blanda upp matjorden med
grov torv/barkmull eller magrare alv. Om underlaget är kompakt eller
torrt skall ytan luckras upp och vattnas igenom. Underlaget skall vara
jämnt så att ängsmattorna får bra jordkontakt vid utläggningen.
Utläggning av ängsmattan
Ängsmattorna levereras lastade på EUR-pall. En ängsmatta lyfts enkelt
av två personer. Ängsmattorna läggs ut tätt kant i kant ovanpå det förberedda underlaget. Ängsmattan måste få bra jordkontakt vid utläggningen. Om mattan riskerar att utsättas för extrema vindar eller om den
skall monteras i branta slänter bör den förankras med exempelvis Veg
Techs träspik. Efter utläggningen vattnas ytan med ängsmattorna noga.
Under de första veckorna efter montaget behöver ängsmattorna vattnas efter behov.
Rekommenderad jord att påföra vid etablering av färdig äng och ängssådd: Typ B enligt siktkurva, kornfördelning enligt Tabell AMA DCL 11/2
Åtgärder mot rotogräs
Jordar med ogräsproblem kan åtgärdas genom att lägga ut en ogräs­
hämmande, termiskt behandlad fiberduk på marken. Var noga med att
skarvarna överlappas ordentligt. Helst skall de sys ihop med en speciell symaskin som finns att hyra hos Veg Tech. En ogräsfri och mager
jordblandning påförs därefter ovanpå fiberduken. Jordar med ogräs kan
också i förväg åtgärdas genom att täcka marken med en ej ljusgenomsläpplig fiberduk i två år före montaget.
Skötsel
För att bibehålla örtfloran och gynna den framför gräs och ogräs
skall ängen slås varje år. Använd skärande redskap exempelvis
slåtterbalk, lie, knivslåttermaskin eller röjsåg/trimmer med välslipad gräsklinga. Använd aldrig trimmer med nylonsnöre eftersom detta kan slita sönder och skada örterna.
- Klipphöjden bör vara 6-8 cm.
- Ängen slås när de flesta örterna har blommat över (augusti).
- Allt hö tas bort, annars får man på sikt en oönskad uppgödsling
av marken. Det finfördelade klippet göder markytan och ängsytan kommer succesivt att övergå till en ren gräsyta. Endast om
vegetationen visar svag tillväxt kan en lätt gödsling utföras med
exempelvis långtidsverkande gödselmedel.
Montage på magert, rotogräsfritt underlag
40 mm Färdig ängsmatta
Befintlig jord
Montage på jord med ogräsinslag
Montage av Salttålig Färdig Äng 7001
40 mm Färdig ängsmatta salttålig
40 mm Färdig ängsmatta
100 mm ogräsfri ängsjord, sand/mojord
150 mm Bergkross/makadam 0-16 mm
Ogräshämmande fiberduk
Befintlig jord
Ogräshämmande fiberduk
Befintlig jord
TRÄSPIK - Förankring av vegetation
Vid branta slänter kan ängsmattan förankras med Veg Techs träspikar.
Artikelnr: 9-12033
25 cm:
Används till förankring av:
Ängsmattor, perennmattor, kokosnät, ogräsdukar.
Nedbrytbar.
VEG TECH
75
Ängsvegetation
ÖRTPLUGGPLANTOR FÖR ÄNGSYTOR
Ängsarter för alla förhållanden
Du kan enkelt komponera din ängsyta med örtpluggplantor av svenska ängsarter. Det finns en
mängd olika arter att välja bland för exempelvis torra, normalfuktiga och fuktiga ängsmiljöer. Med örtpluggplantor
kan man själv komponera artsammansättningen och första
årets blomning blir rikligare. För bästa resultat rekommenderar vi en kombination av örtpluggplantor och ängssådd.
En kombination med sådd gör att ytan växer ihop snabbare
och ger ett jämnare och naturligare resultat. Mikroklimatet
i etableringsytan förbättras och förekomsten av fröogräs
minskar. Du hittar mer information om örtpluggplantor i
avsnittet ”Plantor för markmiljöer”.
ODLA
T
H
VEG TE
AV
C
H
ODL
AT
Rekommenderad planteringstäthet:
•
5-10 plantor/m² vid kombination med frösådd.
•
15-20 plantor/m² vid etablering med endast örtplugg
VEG TEC
AV
76
Örtpluggplantor levereras i brätten med 40 plantor.
Se monteringsanvisning i avsnittet om plantor.
Vackert med Bellis perennis-tusensköna som inslag i gräsytan.
Veg Techs örtplugg kan även planteras i den befintliga gräsytan.
VEG TECH
Med Veg Techs planteringssystem får du en enkel och effektiv
plantering av örtplugg. Finns att köpa eller att hyra.
Ängsvegetation
FRÅN GRÄSYTA TILL ÄNGSYTA
Minskad skötsel med ängsytor
Skötseln av gräsytor står idag för cirka 20-25% av en kommuns skötselbudget. När kommuner och städer expanderar ökar även mängden grönytor vilket skapar ett ökat
skötselbehov. Genom att anlägga äng får man ner antalet
skötselinsatser. Samtidigt gynnar man en av våra mest hotade naturtyper och ökar den biologiska mångfalden. Äng
skapar även en mer varierande och inspirerande stadsmiljö.
Att tänka på…
Olika metoder för att genomföra en omförning från
gräsmatta till äng:
1. Spårsådd
Gör ett spår i den täta grässvålen för att sedan så eller plantera. Spåren bör vara ca 8-10 cm för att konkurrerande
vegetation inte skall hinna invadera spåren innan ängsväxterna har etablerat sig. Innan ett genomförande bör
gräsmattan hållas lågvuxen.
2. Lucksådd
Avlägsna eller markera hinder i ytan, t.ex. stenar eller
andra vassa uppstickande föremål.
Innebär att man öppnar upp luckor på cirka 1x1m för att
sedan så eller plantera. Man bör vara medveten om att örterna initialt kommer att stå i klusterformationer då det tar
tid innan arterna sprider sig vidare. Innan ett genomförande bör gräsmattan hållas lågvuxen.
Etableringstiden - beror på vilken metod som används.
Vid sådd tar full etablering cirka 3 år.
3. Pluggplantor
Hur är förhållandet på platsen? Ex torrt - fuktigt, soligtskuggigt, näringsrikt - näringsfattigt, kalkhaltigt m.m.
Vår och höst är de bästa tiderna
för ängsetablering.
Ett komplement eller ett alternativ till frösådd, kan med
fördel användas på svåretablerade ytor som exempelvis
branta slänter. En metod som är fördelaktig för långsamväxande arter. Med hjälp av planteringsrör blir planteringen snabb och effektiv, ca 150-200 st örtplugg/h.
4. Färdig äng
Veg Techs färdigetablerade ängsmatta läggs ut på bar jord.
Läs mer i avsnittet, Färdig ängsmatta.
VEG TECH
77
78
Ängsvegetation
ÄNGSFRÖ
Fröer för alla miljöer
Veg Tech har ett flertal olika ängsfröblandningar
för olika marktyper och miljöer. Vi arbetar bara
med högkvalitativa svenska fröer och våra ängsfröblandningar lämpar sig för såväl stora som små ytor.
Jämfört med färdig ängsmatta och plantering med
örtpluggplantor så tar en etablering med frösådd längre tid. Första året kan man inte räkna med någon tät och
blommande äng, efter andra året blir ytan mer tilltalande och blomningen rikare. Veg Tech rekommenderar en
kombination med sådd av ängsfrö och plantering av örtpluggplantor. Ytan växer ihop snabbare och ger ett jämnare och naturligare resultat. Mikroklimatet i etableringsytan förbättras och förekomsten av fröogräs minskar. Med
örtpluggplantorna får man en blomning redan första året.
Plantorna ger dig också möjlighet att etablera exakt de arter som du vill ha och arter som kanske inte finns representerade i fröblandningarna. Vanligtvis etableras plantorna i
grupper eller öar i ytan som sås med ängsfrö.
Ett annat alternativ för att få en snabbare start på ängen
och en blomning redan första sommaren är att använda en
andel Blomsteråkerfrö vid sådden. Blomsteråkerfrö innehåller ett antal ettåriga arter som ger en fin blomning första säsongen och som kompletterar den övriga frösådden.
Förädling av ängsfrö - ett hantverk
Artrik ängsyta åtta år efter sådd.
De ängsfröer som vi säljer är av svensk härkomst och producerade på odlingar eller vildinsamlade ute i naturen. Odling sker i stora delar av Sverige från södra till norra Sverige.
Modermaterialet förnyas med några års mellanrum för att
den genetiska variationen inte ska gå förlorad.
Så här går det till:
•
Örter odlas på flera platser i Sverige
•
Fröet plockas förhand och torkas
•
Därefter sker sållning och tröskning av fröet
•
Olika fröblandningar sätts samman för att passa
olika marktyper
•
Sist packas fröblandningarna och levereras till slutkund
Odling av olika örter.
Våra fröblandningar
På de följande sidorna kan du se specifikationen för de olika
fröblandningarna. Det breda och välbeprövade sortimentet
av fröblandningar täcker in de flesta marktyper som kan
vara aktuella i Norden.
I den här maskinen sker frörensning av örterna.
VEG TECH
Ängsvegetation
Ängsfröblandningar
6701 Frisk till torr jord
Artikelnr: 1-10369
6702 Fuktig till blöt jord
Artikelnr: 1-10371
6703 Torr mager kalkrik jord
Artikelnr: 1-10375
Achillea millefolium
rölleka
Achillea ptarmica
nysört
Achillea millefolium
rölleka
Campanula persicifolia
stor blåklocka
Angelica sylvestris
strätta
Anthemis tinctoria
färgkulla
Centaurea jacea
rödklint
Caltha palustris
kabbleka
Campanula persicifolia
stor blåklocka
Centaurea scabiosa
väddklint
Cardamine pratensis
ängsbräsma
Campanula rotundifoilia
liten blåklocka
Filipendula vulgaris
brudbröd
Eupatorium cannabinum
hampflockel
Centaurea jacea
rödklint
Galium verum
gulmåra
Filipendula ulmaria
älgört
Centaurea scabiosa
väddklint
Geum rivale
humleblomster
Geranium sylvaticum
midsommarbl
Cichorium intybus
cikoria
Hieracium umbellatum
flockfibbla
Geum rivale
humleblomster
Echium vulgare
blåeld
Hypericum maculatum
fyrk. johannesört
Hypericum maculatum
fyrk. johannesört
Filipendula vulgaris
brudbröd
Hypericum perforatum
äkta johannesört
Lychnis flos-cuculi
gökblomster
Galium verum
gulmåra
Knautia arvensis
åkervädd
Lysimachia vulgaris
videört
Hypericum perforatum
äkta johannesört
Leontodon hispidus
sommarfibbla
Lythrum salicaria
fackelblomster
Hypochoeris maculata
slåtterfibbla
Leucanthemum vulgare
prästkrage
Myosotis scorpioides
äkta förgätmigej
Leontodon hispidus
sommarfibbla
Plantago lanceolata
svartkämpar
Prunella vulgaris
brunört
Leucanthemum vulgare
prästkrage
Plantago media
rödkämpar
Ranunculus acris
smörblomma
Lotus corniculatus
käringtand
Primula veris
gullviva
Serratula tinctoria
ängsskära
Malva moschata
myskmalva
Ranunculus acris
smörblomma
Silene dioica
rödblära
Origanum vulgare
kungsmynta
Rhinanthus serotinus
höskallra
Succisa pratensis
ängsvädd
Plantago media
rödkämpar
Rumex acetosa
ängssyra
Trollius europaeus
smörboll
Potentilla tabernaemontanii
småfingerört
Silene dioica
rödblära
Valeriana officinalis
läkevänderot
Primula veris
gullviva
Silene vulgaris
smällglim
Summa örter
17 vikt %
Rhinanthus minor
ängsskallra
Succisa pratensis
ängsvädd
Alopecurus pratensis
ängskavle
Saxifraga granulata
mandelblom
Summa örter
20 vikt %
Briza media
darrgräs
Scabiosa columbaria
fältvädd
Anthoxanthum odoratum
vårbrodd
Carex elata
bunkestarr
Silene nutans
backglim
Arrhenatherum pubescens
luddhavre
Cynosurus cristatus
kamäxing
Summa örter
17 vikt %
Cynosurus cristatus
kamäxing
Deschampsia caespitosa
tuvtåtel
Arrhenatherum pratense
ängshavre
Festuca ovina
fårsvingel
Festuca pratensis
ängssvingel
Briza media
darrgräs
Festuca rubra
rödsvingel
Festuca rubra
rödsvingel
Festuca ovina
fårsvingel
Luzula multiflora
ängsfryle
Summa gräs
83 vikt %
Festuca rubra
rödsvingel
Summa gräs
80 vikt %
Phleum phleoides
flentimotej
Phleum pratense ssp be.
vildtimotej
Summa gräs
83 vikt %
6704 Torr mager kalkfattig jord
Artikelnr: 1-10374
Achillea millefolium
rölleka
Campanula rotundifolia
liten blåklocka
Dianthus deltoides
backnejlika
Galium verum
gulmåra
Hieracium pilosella
gråfibbla
Hieracium umbellatum
flockfibbla
Hypericum maculatum
fyrk. joh.ört
Hypochoeris radicata
rotfibbla
Jasione montana
blåmunkar
Knautia arvensis
åkervädd
Leucanthemum vulgare
prästkrage
Linaria vulgaris
gulsporre
Lotus corniculatus
käringtand
Pimpinella saxifraga
bockrot
Rumex acetosella
bergssyra
Saxifraga granulata
mandelblom
Solidago virgaurea
gullris
Viola tricolor
styvmorsviol
Viscaria vulgaris
tjärblomster
Summa örter
10 vikt %
Agrostis capillaris
rödven
Anthoxanthum odoratum
vårbrodd
Bromus hordeaceus
luddlosta
Deschampsia flexuosa
kruståtel
Festuca ovina
fårsvingel
Festuca rubra
rödsvingel
Luzula campestris
knippfryle
Summa gräs
90 vikt %
6706 Fjärilsblandning
Artikelnr: 1-10368
6705 Enkel blandning
Artikelnr: 1-10367
Achillea millefolium
rölleka
Achillea millefolium
rölleka
Agrostemma githago
klätt
Achillea ptarmica
nysört
Anthemis tinctoria
färgkulla
Centaurea jacea
rödklint
Centaurea jacea
rödklint
Centaurea scabiosa
väddklint
Hieracium umbellatum
flockfibbla
Hieracium umbellatum
flockfibbla
Hypericum maculatum
fyrk. johannesört
Knautia arvensis
åkervädd
Leontodon hispidus
sommarfibbla
Leucanthemum vulgare
prästkrage
Leucanthemum vulgare
prästkrage
Lotus corniculatus
käringtand
Plantago lanceolata
svartkämpar
Malva moschata
myskmalva
Potentilla argentea
femfingerört
Plantago lanceolata
svartkämpar
Ranunculus acris
smörblomma
Ranunculus acris
smörblomma
Rumex acetosa
ängssyra
Rumex acetosa
ängssyra
Rumex acetosella
bergssyra
Scabiosa columbaria
fältvädd
Silene vulgaris
smällglim
Summa örter
15 vikt %
Solidago virgaurea
gullris
Festuca ovina
fårsvingel
Viscaria vulgaris
tjärblomster
Festuca pratensis
ängssvingel
Summa örter
12 vikt %
Festuca rubra
rödsvingel
Agrostis capillaris
rödven
Poa pratensis
ängsgröe
Cynosurus cristatus
kamäxing
Summa gräs
85 vikt %
Festuca ovina
fårsvingel
Festuca pratensis
ängssvingel
Festuca rubra
rödsvingel
Summa gräs
88 vikt %
VEG TECH
79
80
Ängsvegetation
ÄNGSFRÖ
6708 Vägrensbland. övr. jordar
Artikelnr: 1-10377
6709 Norra Sverige torr till frisk jord
Artikelnr: 1-10370
6710 Skuggblandning
Artikelnr: 1-10372
Achillea millefolium
rölleka
Achillea millefolium
rölleka
Campanula latifolia
hässleklocka
Agrostemma githago
klätt
Campanula rotundifolia
liten blåklocka
Campanula trachelium
nässelklocka
Centaurea jacea
rödklint
Centaurea jacea
rödklint
Geranium sylvaticum
midsommarbl
Galium verum
gulmåra
Dianthus deltoides
backnejlika
Myosotis sylvatica
skogsförgätmigej
Hieracium aurantiacum
rödfibbla
Geranium sylvaticum
midsommarbl
Potentilla erecta
blodrot
Hieracium umbellatum
flockfibbla
Hieracium pilosella
gråfibbla
Silene dioica
rödblära
Hypericum maculatum
fyrk. joh.ört
Hieracium umbellatum
flockfibbla
Stellaria holostea
buskstjärnbl.
Leucanthemum vulgare
prästkrage
Hypericum maculatum
fyrk. joh.ört
Veronica officinalis
ärenpris
Knautia arvensis
åkervädd
Leucanthemum vulgare
prästkrage
Summa örter
8 vikt %
Rumex acetosa
ängssyra
Knautia arvensis
åkervädd
Agrostis capillaris
rödven
Rumex acetosella
bergssyra
Plantago media
rödkämpar
Deschampsia flexuosa
kruståtel
Solidago virgaurea
gullris
Rhinanthus minor
ängsskallra
Festuca rubra
rödsvingel
Succisa pratensis
ängsvädd
Rumex acetosa
ängssyra
Poa nemoralis
lundgröe
Verbascum nigrum
mörkt kungsljus
Silene dioica
rödblära
Summa gräs
92 vikt %
Viscaria vulgaris
tjärblomster
Silene vulgaris
smällglim
Summa örter
14 vikt %
Solidago virgaurea
gullris
Agrostis capillaris
rödven
Viscaria vulgaris
tjärblomster
Cynosurus cristatus
kamäxing
Summa örter
10 vikt %
Deschampsia flexuosa
kruståtel
Agrostis capillaris
rödven
Aconitum lycoctonum
nordisk stormhatt
Festuca ovina
fårsvingel
Anthoxanthum odoratum
vårbrodd
Angelica archangelica
fjällkvanne
Festuca pratensis
ängssvingel
Bromus hordeaceus
luddlosta
Cicerbita alpina
torta
Festuca rubra
rödsvingel
Deschampsia flexuosa
kruståtel
Cirsium helenoides
borsttistel
Summa gräs
86 vikt %
Festuca ovina
fårsvingel
Geranium sylvaticum
midsommarbl
Festuca rubra
rödsvingel
Leucanthemum vulgare
prästkrage
Poa alpina
fjällgröe
Silene dioica
rödblära
Summa gräs
90 vikt %
Solidago virgaurea
gullris
Trollius europaeus
smörboll
Summa örter
13 vikt %
Festuca ovina
fårsvingel
Festuca rubra
rödsvingel
Poa alpina
fjällgröe
Summa gräs
87%
6711 Torr havsstrandäng
Artikelnr: 1-10385
Achillea millefolium
rölleka
Armeria maritima
strandtrift
Campanula rotundifolia
liten blåklocka
Centaurea jacea
rödklint
Dianthus deltoides
backnejlika
Galium verum
gulmåra
Hieracium pilosella
gråfibbla
Hieracium umbellatum
flockfibbla
Jasione montana
blåmunkar
Linaria vulgaris
gulsporre
Lotus corniculatus
käringtand
Plantago lanceolata
svartkämpar
Plantago maritima
gulkämpar
Potentilla argentea
femfingerört
Ranunculus bulbosus
knölsmörbl.
Rumex acetosella
bergssyra
Sedum telephium
kärleksört
Silene uniflora
strandglim
Trifolium arvense
harklöver
Viola tricolor
styvmorsviol
Summa örter
20 vikt %
Agrostis capillaris
rödven
Anthoxanthum odoratum
vårbrodd
Bromus hordeaceus
luddlosta
Carex arenaria
sandstarr
Festuca ovina
Festuca rubra
Poa compressa
Summa gräs
 Planteringsbädden
VEG TECH
6801 Blomsteråkerfrö
Artikelnr: 1-10366
6712 Snabbetablerad mot erosion
Artikelnr: 1-10386
Achillea millefolium
rölleka
Agrostemma githago
klätt
Centaurea jacea
rödklint
Leucanthemum vulgare
prästkrage
Lotus corniculatus
käringtand
Trifolium pratense
rödklöver
Summa örter
14 vikt %
Agrostis capillaris
rödven
Festuca ovina
fårsvingel
Festuca rubra
Långa rhizomer
rödsvingel
fårsvingel
Festuca rubra
Korta rhizomer
rödsvingel
rödsvingel
Lolium perenne
engelskt rajgräs
berggröe
Poa pratensis
ängsgröe
80 vikt %
Summa gräs
86 vikt %
av 150 mm 0-18 mm kross
6713 Fjälläng
Artikelnr: 1-10387
Agrostemma githago
klätt
Anthemis arvensis
åkerkulla
Centaurea cyanus
blåklint
Papaver dubium
rågvallmo
Papaver rhoeas
kornvallmo
Summa örter
100 vikt %
6901 Bellisgräsblandning
Artikelnr: 1-10365
Agrostis capillaris
rödven
Bellis perennis
tusensköna
Festuca rubra
rödsvingel
Poa pratensis
ängsgröe
Summa örter
100 vikt %
6750 Blandning efter egna önskemål
Kontakta oss för mer information om
egenkomponerade fröblandningar.
Minsta mängd är 2 kg.
Ängsvegetation
SÅDD OCH SKÖTSEL AV ÄNGSYTA
Förberedelser av underlaget
Ytan skall för bästa resultat vara fri från fleråriga rotogräs som exempelvis kvickrot och åkertistel. Underlaget skall inte vara alltför näringsrikt. Bäst resultat får man på näringsfattiga jordar som exempelvis
sand/mojordar eller fattiga alvjordar. Alltför feta och näringsrika jordar
kan förbättras genom att göra en djupplöjning och blanda upp matjorden med magrare alv.
Åtgärder mot rotogräs
Jordar med ogräsproblem kan åtgärdas genom att lägga ut en ogräs­
hämmande, termiskt behandlad fiberduk på marken. Var noga med att
skarvarna överlappas ordentligt. En ogräsfri och mager jordblandning
påförs därefter ovanpå fiberduken. Jordar med ogräs kan också i förväg åtgärdas genom att täcka marken med en ej ljusgenomsläpplig fiberduk två år före montaget/sådden.
Sådd
Det bästa resultatet får man om man utgår från en nyetablering på en
helt öppen jordyta. Den mest lämpliga tiden för sådd är september men
de andra höstmånaderna går också bra liksom en tidig vårsådd. Eftersom utsädesmängden är mycket låg bör fröet blandas upp med sågspån eller vetekli för att få en mer lätthanterlig volym att arbeta med
vid sådden ( t ex 1 del frö + 3 delar vetekli eller fint sågspån). Man ska
absolut inte blanda upp ängsfröet med ytterligare gräsfrö vilket bara
skulle innebära att gräset konkurrerar ut örterna. Såbädden bör vara
harvad eller grovkrattad. Fröet kan sås för hand eller med maskin. Efter sådd myllas fröet ytligt med kratta eller vält. På branta slänter eller
andra svårtillgängliga områden kan sprutsådd göras. I dessa fall bör
utsädesmängden ökas något (se tabell för utsädesmängder). Man kan
även förbereda ytan med ett kokosnät för att skydda den nysådda ytan
mot erosion och skapa ett bättre mikroklimat för groningen. Kokosnät
och andra ytarmeringsmaterial hittar du i avsnittet ”Hur används våra
produkter”.
UTSÄDESMÄNGDER
Ängsfrö:
300 g/100 m2
Sprutsådd och slänt:
450 g/100 m2
Blomsteråkerfrö:
125 g/100 m2
Blomsteråkerfrö med inblandning av ängsfrö:
50+300 g/100 m2
Bellisgräsblandning:
1000 g/100 m2
Snabbetablerad mot erosion:
500 g/100 m2
Achillea millefolium, rölleka
Den vackra röllekan är en tålig ört och finns med i flera av
våra ängsfröblandningar.
Skötsel
Den nyanlagda ängen är gles och luckig och första året kan
ytan innehålla diverse ettåriga ogräs som funnits i jordens
fröreserv. Om de upplevs som störande kan de klippas av
på 8-10 cm höjd. Många ängsarter gror och tillväxer långsamt och kan vara svåra att upptäcka. Ogräset försvinner
oftast andra året och då kommer de första ängsblommorna
att blomma.
För att bibehålla örtfloran och gynna den framför gräs och
ogräs skall ängen slås varje år. Använd skärande redskap
exempelvis slåtterbalk, lie, knivslåttermaskin eller röjsåg/
trimmer med välslipad gräsklinga. Använd aldrig trimmer
med nylonsnöre eftersom detta kan slita sönder och skada
örterna. Klipphöjden bör vara minst 6-8 cm.
Ängen slås i början av augusti när de flesta örterna har
blommat över. Låt det avslagna höet ligga kvar i upp till en
vecka så att det får tid att fröa av sig. Allt hö tas därefter bort,
annars får man på sikt en oönskad uppgödsling av marken.
Det finfördelade klippet göder markytan och ängsytan kommer successivt att övergå till en ren gräsyta. Endast om det
visar sig att ängsytan blir extremt mager kan en lätt gödsling utföras med exempelvis långtidsverkande gödselmedel.
VEG TECH
81