SKL:s arbete med sammanhållningspolitiken

SKL:s arbete med
sammanhållningspolitiken
Ellinor Ivarsson
Avd. för tillväxt och samhällsbyggnad
Prioriterad fråga

Sammanhållningspolitiken utgör viktiga resurser för våra
medlemmar
En av SKL:s prioriterade EU-frågor

-
SVEREG-konferensen – regional kraftsamling
Önskemål om att SKL skulle hålla samman processen

Politisk arbetsgrupp – ”s.k. 8-gruppen”

SKL:s styrelse antog ett politiskt ställningstagande om EU:s
framtida sammanhållningspolitik i dec
brett samråd med våra medlemmar
32 punkter
det regionala utvecklingsuppdraget som utgångspunkt

-
Fördjupningsseminarier under
våren
 Regelförenkling
 Finansiella instrument
 Hållbar stadsutveckling
Regionala representanter i
förhandlingarna med kommissionen
 Förhandlingsprocessen inför den nuvarande programperioden
uppfattades som rörig, tidskrävande och med oklara direktiv
Förslag
 En-två representanter från regionalt utvecklingsansvariga
utses för att representera regionerna i förhandlingarna med
kommissionen om inriktningen i programmen
 Skapa en gemensam förståelse för olika förutsättningar och
behov, effektivisera processen
 Förberedande möten på nationell nivå
 Gemensamma ”informella” möten mellan EU KOM,
regeringskansliet och representanter från resp. program
regelbundet under processen
Processen framåt
 Kommissionens öppna samråd
- Nationell hearing?
 Sammanhållningsrapporten
- Gemensam diskussion om innebörden av konkreta förslag, hur
skulle de landa i en svensk kontext?
 Om vi inte får någon sammanhållningspolitik på EU-nivå – hur
ser en alternativ regionalpolitik ut?