ÄDp 5536 Följebrev samråd

datum
diarienummer
2017-02-22
2016-1415
ÄDp 5536
Till berörda av pågående planering enligt sändlista
SAMRÅDSHANDLINGAR
Ändring av detaljplan för kvarteret BENNET m fl i Rosengård i
Malmö
Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden upprättat detta
förslag till ändring av detaljplan. Syftet med planändringen är att möjliggöra förändring i fastighetsindelningen inom kvarteren Bennet, Cronman och del av kvarteret
Landskamreraren genom att gällande fastighetsindelningsbestämmelser, akt 407B, akt
107C, akt 398L och 442L tas bort för berörda fastigheter.
Mot stadsbyggnadsnämndens beslut att samråda om detaljplaneändringen har
Vänsterpartiet lämnat särskilt yttrande, vilket bifogas.
Planförslagets omfattning och innehåll framgår av bifogade handlingar.
Enligt plan- och bygglagen (PBL 5 kap 11§) ska samråd ske när detaljplaner tas fram.
Genom detta samråd ges statliga myndigheter, kommunala förvaltningar, sakägare
och andra som berörs möjlighet att lämna synpunkter. Planhandlingarna finns även
tillgängliga på www.malmo.se.
Synpunkter på förslaget skickas till epostadress [email protected]
eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö. Synpunkter ska lämnas
skriftligt och med namn och adress.
Senast 2017-03-22 måste eventuella synpunkter ha kommit in till
Stadsbyggnadskontoret.
De synpunkter som lämnas in kommer att sammanställas och kommenteras i en
samrådsredogörelse.
Undertecknad svarar gärna på frågor kring förslaget till detaljplan.
Stadsbyggnadsnämnden
V 160414
Annica Montelius
Planhandläggare
telefon 040 34 23 62 eller [email protected]
1 (3)
2 (3)
SÄNDLISTA
Utöver nedanstående skickas handlingarna även till de som enligt
fastighetsförteckningen är berörda i ärendet (sakägare). Fastighetsförteckningen finns
att tillgå på stadsbyggnadskontoret.
Länsstyrelsen
Lantmäterimyndigheten
Tekniska nämnden
Miljönämnden
Kulturnämnden - Malmö Museer
Hyresgästföreningen
[email protected];
[email protected];
[email protected];
[email protected];
Box 17203, 200 10 Malmö
FÖR KÄNNEDOM
Malmö Museer
Stadsbyggnadskontoret, Informationsavdelningen
Sökande
3 (3)
[email protected];
[email protected];
[email protected]