Socialförvaltningens organisation

Socialförvaltningens organisation
Förvaltningschef
Kansli
Nämndsekretariat, registratur, verksamhetscontroller,
IT och systemförvaltning, lokal och säkerhet, alkoholhandläggning, upphandling, utredare, utvecklingsledare, MAS
Flyktingsamordnare, lokalcontroller
Administrativa
enheten
BESTÄLLARAVDELNINGAR
Funktionsnedsättning
–– Vuxen
–– Barn och unga vuxna
–– Resursteamet
Hälso- och sjukvård i
bostad med särskild
service och daglig
verksamhet
Barn och unga
–– Mottagning barn, unga
och förebyggande
–– Utredning barn
–– Utredning ungdom
–– Ensamkommande barn
–– Familjehem
–– Familjerätt
UTFÖRARAVDELNINGAR
Vuxen
–– Försörjningsstöd och
mottagning, ungdom
• Våld i nära relationer
• Receptionen, plan 1
–– Försörjningsstöd
vuxna
• Flyktingstöd till etablering
• Dödsboutredningar
–– Arbetsmarknad
• Ungdomsteam
• Personliga ombud
• Arbetsmarknadsåtgärder
–– Vuxen
• Missbruk
• Socialpsykiatri
• Bofrågor
Social omsorg
–– Familjecentraler
–– Gruppverksamhet för
barn och ungdom
Boende och
boendestöd
–– Stödboende socialpsykiatri
Arbete, sysselsättning och assistans
–– Personlig assistans
–– Boendestödsteam
–– Arbetsmarknadsverksamhet
–– Dagbehandling med skola
–– Särskilt boende
–– Sysselsättning
–– Intensivstöd unga
–– Korttidsvistelse
–– Daglig verksamhet
–– Familjebehandling
• Föräldramottagning
–– Missbruksmottagning
• unga
• vuxna
–– Ungdomsmottagning
–– Stödboende vuxna
missbrukare i rehab
–– Öppenvårdsteam
–– Boende ensamkommande
flyktingungdom
–– Ungdomsboende
–– Anhörigstöd
–– Rehabilitering och
aktiviering (RoA)
–– Träfflokal
–– Ledsagare, avlösare,
kontaktpersoner