Ett bricolage

nr 1 -2006
Ett b rico lag e
D e t ta numm er
av Sociologisk Forskning har närmast karak­
tären av bricolage, ett begrepp med ursprung i franska språket
och som i detta sam m anhang står för tem a med variationer.
A rtiklarna behandlar allt från sociologiska förhållningssätt
gentem ot ”den andre” till utvecklingen av Grounded Theory. En
am bition är att belysa ämnen med stor relevans även utanför
vetenskapssamhället.
I den första artikeln ”H ur gör djur?” introduceras läsaren i ett
relativt nytt sociologiskt fält som handlar om relationer mellan
m änniskor och andra djur. I dag finns ett ökat intresse för hur
betydelsefulla icke-mänskliga djur är för den mänskliga kulturen,
men också hur detta diskuteras i poststrukturalistiska termer med
avseende på ”den andre”.
Nästkom m ande artikel har titeln ”Heidegger, Spengler och
A utentisk Fascism”. H är studeras fascistiska ståndpunkter hos
tänkare med kritisk inställning till fascismen såsom den gestaltat
sig och med utgångspunkt i en ”autentisk fascism”. I de diskus­
sioner som förs analyseras vilka ideologier som växt fram i syfte
att ”rädda” nationer (i detta fall Tyskland) från ett påstått förfall,
genom ett återuppväckande av N ationen, det egna ”homogena
folkets” påstådda (och mystiska) organiska centrum.
I artikeln ”V ikten av kulturella överbryggare i storstadens
integrationsprojekt” som följer härpå står i en bemärkelse det
m otsatta i fokus: delaktighet och likaberättigande i ett nutida,
mångkulturellt samhälle. Artikelförfattarna frågar sig bland annat
hur integration kan genomföras rent praktiskt och vilken roll så
kallade ”link workers” kan spela.
M o t denna bakgrund, och med am bitionen att förstå och begripliggöra en sådan sammansatt verklighet (eller kanske snarare
verkligheter) ställs stora krav på metodologisk kapacitet, något
So ciolo gisk Forskning nr 1 - 2 0 0 6
som behandlas i nästa artikel. H är diskuteras
samt även sociologisk kurslitteratur. O m fånget
de kvaliteter och förnyande inslag i Grounded
på recensionerna är 2.000 ord. I varje nummer
Theory som gör den rustad att m öta kraven
ges d essutom u try m m e för k o m m e n ta rer
på att analytiskt hantera den sociala världens
och inlägg på texter publicerade i tidskriften.
komplexitet och variation.
O m fånget för sådana komm entarer är mellan
1.000 och 2.000 ord.
U nder rubriken ”N oterat” ges nytt utrymme
för forskningsnotiser som omfattar texter på
R ed ak tion en fö r
Sociologisk Forskning, som
omkring 1.000 ord. I detta num m er har vi valt
från och med årsskiftet 2005/2006, är placerad i
att lägga fokus på en konferensrapport från
Lund, vill tacka den tidigare Umeå-redaktionen
Sociologiförbundets årsmöte som i år arran­
som nu lämnat över redaktionsskapet till oss.
gerades av Södertörns högskola.
N i har gjort ett fantastiskt arbete och det är vår
Tidskriftens lektörsgrupp består av sociologer
ambition att även fortsättningsvis hålla fanan
från de skandinaviska länderna. Före publicering
högt!
granskas och bedöms varje artikel av minst två
D en nya redaktionen kom m er från och med
lektorer. M anus skrivs på de skandinaviska
detta num m er att disponera om tidskriften nå­
språken samt — om det finns särskilda skäl
got. Sociologisk Forskning kommer framöver
— även på engelska.
att bestå av korta artiklar, mellan 4.000 och
Redaktionen ser fram em ot intressanta och
7.000 ord, och långa artiklar, mellan 10.000
tankeväckande utbyten med landets sociologer.
och 12.000 ord. E n nyhet är vår gästkolumn,
Vi välkomnar även recensioner av de böcker
där sociologer från hela världen bjuds in för
som inkom m it till redaktionen och som står att
att fritt formulera sina tankar. Gästkolum nen
finna just under rubriken ”Inkom m en
om fattar 3.000 ord.
litteratur”. Välkomna med
I detta num m er har vi det stora nöjet att
presentera professor R obert M . E m ersons
reflektioner över varför sociologer bör studera
mikrokonflikter eller ”troubles”.
Recensioner kommer i fortsättningen att om ­
fatta allmän sociologisk litteratur, avhandlingar
KATARINA SJÖBERG
redaktör & an sv a rig utgivare
So cio lo gis k Forskning nr 1 - 2 0 0 6
bidrag!