Jamtlis Gynnare Dagordning årsmöte måndag den 27 feb 2017

Jamtlis Gynnare
Dagordning årsmöte måndag den 27 feb 2017
Rentzhogsalen kl 13
§1
Mötets öppnande
§2
Val av mötesordförande
§3
Val av mötessekreterare
§4
Val av 2 justerare
§5
Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
§6
Styrelsens årsredovisning för 2016 bestående av:
verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning,
samt fastställande av densamma.
§7
Revisorernas berättelse
§8
Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
§9
Val av ordförande för ett år
§ 10
Val av styrelseledamöter på två år
§ 11
Jamtlis representant i styrelsen (ej val, endast information om namn)
§ 12
Val av 2 revisorer och en revisorssuppleant på vardera ett år
§ 13
Val av valberedning, bestående av tre personer, på vardera ett år, varav en utses av
Jamtli. En av dessa tre utses till sammankallande.
§ 14
Styrelsens verksamhetsplanering samt andra styrelseförslag
§ 15
Medlemsavgift för 2018
Styrelsen föreslår oförändrad avgift, dvs 120 kr för enskild medlem,
samt 60 kr för familjemedlem.
§ 17
Ärenden som medlem senast en vecka före mötet skriftligen hos styrelsen föreslagit
till behandling
§ 18
Övriga frågor (som ej leder till beslut)
Bl a information från Jamtli
§ 19
Avslutning