INBJUDAN till en dag om MISSBRUK och

Inbjudan till en dag om
MISSBRUK och BEROENDE
Den 23 februari 2017, 9.00–16.00
Folkets Hus, Umeå
Omkring en halv miljon personer i Sverige beräknas ha ett missbruk eller beroende av
alkohol och narkotika. Utöver dessa tillkommer ett stort antal närstående som på olika sätt
påverkas negativt. Samhällets insatser och kostnader återfinns inom ett flertal sektorer och
förutom de mänskliga vinster som kan göras av att bryta en destruktiv utveckling, har även
samhället mycket att vinna på förebyggande arbete samt en tillgänglig och kunskapsbaserad
missbruksvård.
Denna utbildningsdag syftar till att förmedla aktuell kunskap och forskning inom området.
Förmiddagen kommer huvudsakligen att ha fokus på alkohol medan eftermiddagens pass
har fokus på narkotika.
Programpunkter:
Kan vem som helst bli beroende?
Om missbruksutveckling, förklaringsmodeller och behandlingsstrategier
Arne Gerdner, professor i socialt arbete, Linnéuniversitetet i Växjö
Sverige – ett avvikande fall?
Tvångsvård av personer med missbruk eller beroende i internationell jämförelse
Magnus Israelsson, lektor, socialt arbete, Mittuniversitetet, Östersund
Klienter som återkommer i tvångsvård - vilka är de och hur kan vi motverka flödet?
Robert Gran, doktorand, Institutionen för socialt arbete, Umeå Universitet
LARO - en snabb fix eller ett livslångt beroende?
Olof Blix, överläkare vid Beroendeenheten psykiatriska kliniken, Nus
Ett psykosocialt perspektiv på opioidmissbruk - vad kännetecknar en lyckad behandling?
Markus Blom-Nilsson, doktorand, Institutionen för socialt arbete, Umeå Universitet
Ensamkommande barn/ungdomar och utsatthet för droger
Abdulahi Cadaani, socialpedagog, SIMON - Svenskar och invandrade mot narkotika
Praktisk information
Registrering med kaffe och smörgås från 9.00. Programmet startar 9.30
Målgrupp: Chefer, arbetsledare, personal, forskare och politiker med uppdrag alternativt
intresse för missbruksområdet inom kommuner och landsting samt personer verksamma
inom kriminalvård, polismyndigheten, Statens institutionsstyrelse, universitet och högskolor.
Kostnad: 600 kronor (exkl moms). Lunch ingår.
Avanmälan kan senast ske en vecka innan utbildningsdagen
Anmälan: Senast den 1 februari 2017: Anmälan till Beroendedag
Kontaktperson: annika.nords[email protected]
Dagen är ett samarrangemang mellan Region Västerbotten, Länsstyrelsen i
Västerbotten och SAD – Svenska föreningen för alkohol och drogforskning.