teknisk besiktning

5
BESIKTNINGSOBJEKTET
Fastighet
Blomsterholmen 20 , Ekbacksvägen 41 B , Ekbacken ,
Danderyds Kommun
Lagfaren ägare
Peter Bonde och Glenn Bergvall
Uppdragsgivare
Glenn Bergvall
Närvarande vid
besiktningen
Glenn Bergvall
Peter Bonde , mindre del av besiktningstiden
Per Lundman , del av besiktningstiden
Besiktningsman
Rolf Utling
Besiktningsdag /
uppdragsnummer
Måndag 2017-02-20 / 2017 – 0040
Väderlek
Ca 5 º C , disigt
Byggnaden
1 ½-plans villa uppförd 1997
Övriga byggnader
Garage
Beskrivning – Huvudbyggnad
Undergrund
Grundkonstruktion
Grundmurar
Bjälklag
Stomme
Fasad
Yttertak
Uppvärmning
Ventilation
Berg , pinnmo ( bedömt )
Betongplatta
Trä
Trä
Träpanel
Tegelpannor
Bergvärme
Mekanisk frånluft
6
BESIKTNINGSRESULTAT
HANDLINGAR
Tillhandahållna
handlingar
- Planritningar tillhandahölls.
Säljares
upplysningar ,
uppgifterna har ej
kontrollerats
-
Det föreligger inga problem med elsystemet.
Det föreligger inga problem med vatten- och avloppsledningar.
Det föreligger inga problem med värmesystemet.
Det har ej noterats några avvikande lukter eller mögellukter i
byggnaden.
Radonmätning har utförts. Protokoll ej tillgängligt.
Öppna spisens rökgång är provtryckt utan
anmärkning 2009-08-01.
OKULÄR BESIKTNING
UTVÄNDIGT
Mark kring byggnad - Inga speciella noteringar.
Hussockel m m
- Sockeln består av betong.
Inga speciella noteringar.
Fasad
- Fasaden består av liggande träpanel.
Fasaden är enligt uppgift målad år 2015.
Inga speciella noteringar.
7
Fönster / dörrar
- Fönster har stickprovskontrollerats.
Fönstren är treglas ( tvåglas isolerglasruta med en kopplad
båge / ruta ) eller treglas isolerglas.
Isolerglasfönster har begränsad livslängd beträffande täthet
mellan isolerglasrutorna.
Inga speciella noteringar.
Yttertak
- Takbeklädnaden består av enkupiga tegelpannor ovan
underlagspapp och läkt från byggnadsåret. Enkupiga
tegelpannor kan relativt lätt förskjuta sig vilket medför att glipor
mellan tegelpannorna kan uppstå.
Vid lokal kontroll noterades det att tegelpannorna är klamrade
vilket är korrekt.
En nockpanna är sprucken och i behov av utbyte.
Garage
- Byggnaden har ej besiktigats.
8
INVÄNDIGT
Bottenvåning
Allmänt
- Byggnaden är grundlagd med betongplatta på mark.
Konstruktioner som är uppbyggda ovan betongplattan ( golv
och anslutande väggar ) skall from SBN 80 , d.v.s. , med
bygglov inlämnat efter 1982-01-01 , vara fuktsäkra så att
eventuell fukt i betongen ej kan skada organiska material
(t.ex. trä , mineralull ) i konstruktionerna. Sådan fukt kan t.ex.
vara markfukt, genom diffusion (fuktvandring i ångfas) ,
kondens eller fukt som sugs kapillärt genom betongen.
För att hindra kapillärsugningar i betongplattan erfordras ett
kapillärbrytande material av t. ex. singel, runt och under
betongplattan. Normalt skall det dessutom finnas en ordnad
dräneringsledning runt grunden.
Vid dagens byggnationer läggs dessutom värmeisolering
under betongplattan.
- Enligt uppgift finns det vattenburen golvvärme i hela
bottenvåningen.
Entréhall
- Sjöstensplattor på golv i utrymmet.
Inga speciella noteringar.
Kapprum
- Sjöstensplattor på golv i utrymmet
Inga speciella noteringar.
Klädkammare
- Elcentral med automatsäkringar och jordfelsbrytare finns i
utrymmet.
9
Tvättstuga
- Utrymmet är utfört med kakelplattor på väggar och
klinkerplattor på golv från byggnadsåret.
Med tanke på byggnadsåret bör man kunna förutsätta att det
finns dåtidens fuktspärrar bakom kakelplattor på väggar och
dåtidens tätskikt under klinkerplattor på golv.
På grund av förhöjningsringar i golvbrunnen går det ej att
okulärt konstatera hur tätskiktet i golvkontruktionen är anslutet
till golvbrunnen.
Det finns lokal golvlutning mot golvbrunnen närmast
golvbrunnen. För övrigt bedömes golvet vara relativt "plant".
Det finns rörgenomföringar i golv vilket ej är optimalt.
Tvättmaskin och torktumlare är enligt uppgift från ca år 2007.
Pannrum
- Utrymmet är utfört med kakelplattor på väggar och
klinkerplattor på golv från byggnadsåret.
Med tanke på byggnadsåret bör man kunna förutsätta att det
finns dåtidens fuktspärrar bakom kakelplattor på väggar och
dåtidens tätskikt under klinkerplattor på golv.
Golvbrunnen är belägen under ackumulatortanken och ej
åtkomlig för besiktning.
Golvet i utrymmet bedömes vara relativt "plant".
Bergvärmeanläggning ( bergvärmepump , ackumulatortank
och separat varmvattenberedare ) är tillverkad år 1997.
Normal livslängd för bergvärmeanläggningen bedömes snart
vara uppnådd / uppnådd.
Trappförråd /
städskrubb
- ”Öppen” golvvärmefördelare finns i utrymmet.
Centraldammsugare finns i utrymmet.
Inre hall
- Inga speciella noteringar.
Wc-rum
- Utrymmet är utfört med sjöstensplattor på väggar och
sjöstensplattor på golv från byggnadsåret.
Inga speciella noteringar.
10
Bibliotek / TV-rum
- Inga speciella noteringar.
Vardagsrum
- Sjöstensplattor på golv i utrymmet
Öppen spis finns i utrymmet.
Terrass
- Inga speciella noteringar.
Matsal
- Sjöstensplattor på golv i utrymmet
Inga speciella noteringar.
Kök
- Standard från byggnadsåret.
Klinkergolv i utrymmet.
Det noterades delvis "bomljud" vid knackning på klinkerplattor.
Dock noterades inga sprickor i klinkerplattor eller i fogar
mellan klinkerplattorna.
Ismaskinsfunktionen i frysen är enligt uppgift defekt.
Äldre maskinell utrustning. Teknisk och ekonomisk livslängd
är uppnådd.
Grill finns till höger om elhällen.
Det rekommenderas att fästa upp diskmaskinens
avloppsslang i underskåp under diskbänken.
Läckageskydd saknas under kyl / frys.
Avstängningskran för diskmaskinens vattenledning är
placerad i underskåp under diskbänken vilket ej är optimalt.
11
Övervåning
Allmänt
- Övervåningen uppvärms , förutom i duschrum och badrum ,
med vattenburna radiatorer.
Sovrum 1
- Inga speciella noteringar.
Hall
- Inga speciella noteringar.
Klädkammare 1
- Inga speciella noteringar.
Sovrum 2
- Inga speciella noteringar.
Sovrum 3
- Inga speciella noteringar.
Duschrum
- Utrymmet är utfört med kakelplattor på väggar och
klinkerplattor på golv från byggnadsåret.
Med tanke på byggnadsåret bör man kunna förutsätta att det
finns dåtidens fuktspärrar bakom kakelplattor på väggar och
dåtidens tätskikt under klinkerplattor på golv.
Vattenburen golvvärme i utrymmet.
Det noterades klämring i golvbrunnen vilket är korrekt.
På grund av klinkerramens utförande går det ej att okulärt
konstatera förekomst av golvbrunnsmanschett i golvbrunnen.
Golvlutningen mot golvbrunnen bedömes vara fullgod i den
avdelade duschplatsen.
12
Badrum med
separat avdelad
duschplats /
ångbastu
- Badrumsdelen är utförd med kakelplattor på väggar och
mosaikplattor på golv från byggnadsåret.
Med tanke på byggnadsåret bör man kunna förutsätta att det
finns dåtidens fuktspärrar bakom kakelplattor på väggar och
dåtidens tätskikt under mosaikplattor på golv.
Vattenburen golvvärme i utrymmet.
Mosaikläggning saknas på golv under badkaret.
Det noterades ingen golvbrunnsmanschett eller klämring i
golvbrunnen och golvbrunnsmanschettens fläns är placerad
ovan anslutande golvnivå vilket innebär en ökad risk för
uppkomst av fuktrelaterade skador samt inskränkningar i
byggnadens hem- och villaförsäkring.
Golvet i utrymmet bedömes vara relativt "plant".
Duschplats /
ångbastu i
badrummet
Utrymmet är utfört med glasmosaik och granitplattor på
väggar samt granitplattor på golv och är enligt uppgift
renoverad av hantverkare ca år 2006.
Med tanke på renoveringsåret bör man kunna förutsätta att
det finns fuktspärrar bakom kakelplattor och granitplattor på
väggar samt tätskikt under granitplattor på golv.
Vattenburen golvvärme i utrymmet.
Det noterades golvbrunnsmanschett och klämring i den
utbytta golvbrunnen vilket är korrekt.
Golvlutningen mot golvbrunnen bedömes vara acceptabel till
fullgod i den avdelade duschplatsen.
Det noterades lokalt "bomljud" vid knackning på granitplattor
på golv. Dock noterades inga sprickor i granitplattor eller i
fogar mellan granitplattorna.
Klädkammare 2
- ”Öppen” golvvärmefördelare finns i utrymmet.
Sovrum 4
- Inga speciella noteringar.
Klädkammare 3
- Inga speciella noteringar.
13
Vind
- Vindsbjälklagets isolering består av ekofiber med en
underliggande diffusionsspärr av plast.
Inga speciella noteringar.
Taket är delvis utfört med en parallelltakskonstruktion vilket
innebär att yttertak och innertak är parallella utan
vindsutrymme.
Övrigt invändigt
- Det noterades delvis ”svikt” i golvbeläggningar vilket är vanligt
förekommande för liknande konstruktioner.
RISKANALYS
- ----
FORTSATT TEKNISK UTREDNING
- ----
Solna 2017-02-21
VärderingsHuset Småhus AB
Rolf Utling