6461/1/17 REV 1 ADJ/ss 1 GIP 1B REVIDERING NR 1 AV

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 21 februari 2017
(OR. en)
6461/1/17
REV 1
OJ CRP2 7
PRELIMINÄR DAGORDNING
Ärende:
2617:e mötet i STÄNDIGA REPRESENTANTERNAS KOMMITTÉ
(Coreper II)
Datum:
Tid:
Plats:
22 februari 2017
kl. 10.00
Bryssel
REVIDERING NR 1 AV PRELIMINÄR DAGORDNING
1.
Godkännande av dagordningen
Godkännande av I-punkterna i bilagan
II
20.
Uppföljning av rådets möte (ekonomiska och finansiella frågor) den 21 februari 2017
21.
Förbindelserna med Europaparlamentet efter Europaparlamentets plenarsammanträde
den 13–16 februari 2017 i Strasbourg
22.- Förberedelser inför rådets möte (allmänna frågor) den 7 mars 2017
–
a)
Förberedelser inför Europeiska rådet den 9–10 mars 2017
=
Utkast till riktlinjer för slutsatserna
5575/17 CO EUR-PREP 2
b)
Andra punkter i anslutning till rådets möte
Övriga frågor
6461/1/17 REV 1
ADJ/ss
GIP 1B
1
SV
BILAGA
I
23.
Utkast till protokoll från följande rådsmöten
=
Godkännande (°)
a)
3508:e mötet i Europeiska unionens råd (rättsliga och inrikes frågor) i Bryssel
den 8−9 december 2016
15378/16 PV CONS 67 JAI 1072 COMIX 814
+ COR 1
+ COR 2
+ COR 3 (fi)
+ ADD 1
+ ADD 1 COR 1
+ ADD 1 COR 2 (fi)
b)
3511:e mötet i Europeiska unionens råd (allmänna frågor) i Bryssel
den 13 december 2016
15544/16 PV CONS 70
+ ADD 1
24.
Jämn könsfördelning i sammansättningen av revisionsrättens kollegium
–
Godkännande av brev (°)
6308/17 INST 66 CMPT 3 AG 9
25.
Resolutioner och beslut antagna av Europaparlamentet under sammanträdesperioderna i
Bryssel den 1–2 februari 2017 och i Strasbourg den 13–16 februari 2017
5867/17 PE-RE 2
26.
Utkast till rådets beslut om utnämning av en ledamot i Ekonomiska och sociala kommittén på
förslag av Storhertigdömet Luxemburg
=
Antagande
6069/17 CES 7
6068/17 CES 6
27.
Kommissionens delegerade förordning (EU) …/… av den 16 december 2016 om rättelse av
de bulgariska, estniska, franska, grekiska, kroatiska, litauiska, maltesiska, rumänska,
slovakiska, svenska och tjeckiska språkversionerna av delegerad förordning (EU) 2015/35 om
komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och
utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II)
=
Avsikt att inte göra några invändningar mot en delegerad akt
5933/17 EF 19 ECOFIN 69 DELACT 21
15678/16 EF 391 ECOFIN 1197 DELACT 258
6461/1/17 REV 1
ADJ/ss
GIP 1B
2
SV
28.
Utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG)
nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga
att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje
länder vars medborgare är undantagna från detta krav (Georgien) (första behandlingen)
=
Antagande av lagstiftningsakten
6288/17 CODEC 208 VISA 49 COEST 35 COMIX 116
PE-CONS 64/16 VISA 414 COEST 344 COMIX 852 CODEC 1931
29.
Utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG)
nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga
att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje
länder vars medborgare är undantagna från detta krav (revidering av upphävandemekanismen)
(första behandlingen)
=
Antagande av lagstiftningsakten
6290/17 CODEC 209 VISA 51 COMIX 118
+ ADD 1
PE-CONS 58/16 VISA 399 COMIX 821 CODEC 1872
30.
Utkast till rådets genomförandebeslut om att underställa metyl 2-[[1-(cyklohexylmetyl)-1Hindol-3-karbonyl]amino]-3,3-dimetylbutanoat (MDMB
‑C H M IC A ) kontrollå
=
Antagande
6183/17 CORDROGUE 15 SAN 57
12356/16 CORDROGUE 47 SAN 327
+ COR 1 (mt)
+ COR 2 (pt)
+ REV 1 (lt)
+ REV 2 (et)
31.
Begäran om riskbedömning av den nya psykoaktiva substansen N-fenyl-N-[1-(2fenyletyl)piperidin-4-yl]-furan-2-karboxamid (furanylfentanyl)
=
Godkännande
6240/17 CORDROGUE 18 SAN 60
6227/17 CORDROGUE 17 SAN 59
32.
Utkast till rådets slutsatser om EU:s förbindelser med Schweiziska edsförbundet
6160/17 CH 23 AELE 23 MI 113
33.
Utkast till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett avtal mellan
Europeiska unionen och Republiken Serbien om åtgärder som utförs av Europeiska gräns- och
kustbevakningsbyrån inom Republiken Serbiens territorium
=
Antagande
6321/1/17 REV 1 FRONT 67 COWEB 23
6179/1/17 REV 1 FRONT 54 COWEB 21
6327/2/17 REV 2 FRONT 71 COWEB 27
EU RESTRICTED
6461/1/17 REV 1
ADJ/ss
GIP 1B
3
SV
34.
Utkast till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett avtal mellan
Europeiska unionen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om åtgärder som utförs av
Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån inom f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens
territorium
=
Antagande
6322/1/17 REV 1 FRONT 68 COWEB 24
6180/1/17 REV 1 FRONT 55 COWEB 22
6329/1/17 REV 1 FRONT 72 COWEB 28
EU RESTRICTED
35.
Förbindelserna med Republiken Kirgizistan
=
Fastställande av Europeiska unionens ståndpunkt inför det femtonde mötet i
samarbetsrådet EU–Kirgizistan (Bryssel den 6 mars 2017)
6381/17 COEST 42
36.
Utkast till rådets slutsatser om EU:s prioriteringar i FN:s forum för mänskliga
rättigheter 2017
5687/17 COPS 26 COHOM 10 CONUN 11 COASI 13 MAMA 20 COEST 23
COAFR 30 CFSP/PESC 60 GENDER 2
37.
Utkast till rådets beslut om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda
representant i Kosovo *
5859/17 CORLX 50 CFSP/PESC 81 COWEB 16 CSDP/PSDC 53 CSC 37
5457/17 CORLX 25 CFSP/PESC 42 COWEB 6 CSDP/PSDC 25 CSC 21
38.
Utkast till rådets beslut om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda
representant i Bosnien och Hercegovina
5460/17 CORLX 27 CFSP/PESC 44 COEST 19 CSC 23
5454/17 CORLX 23 CFSP/PESC 40 COWEB 5 CSC 19
39.
Utkast till rådets beslut om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda
representant för fredsprocessen i Mellanöstern
=
Antagande
6245/17 CORLX 99 CFSP/PESC 139 COMEP 8 CSC 46
+ COR 1
5461/17 CORLX 28 CFSP/PESC 45 COMEP 6 CSC 24
40.
Utkast till rådets beslut om ändring av beslut 2012/389/Gusp om Europeiska unionens
uppdrag för kapacitetsuppbyggnad i Somalia (Eucap Somalia)
–
Referensbelopp som täcker perioden 1 mars 2017–28 februari 2018
6243/17 CORLX 88 CFSP/PESC 124 COAFR 64 CSDP/PSDC 66
EUCAP SOMALIA 2 CSC 43
6127/17 CORLX 89 CFSP/PESC 125 COAFR 65
CONUN 50 COARM 59
*
Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse
med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande
om Kosovos självständighetsförklaring.
6461/1/17 REV 1
ADJ/ss
GIP 1B
4
SV
41.
Utkast till rådets beslut om ändring av rådets beslut 2012/642/Gusp om restriktiva åtgärder
mot Vitryssland
och
Utkast till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva
åtgärder mot Vitryssland
=
Antagande
6491/17 CORLX 120 CFSP/PESC 165 RELEX 149 COEST 43 FIN 125
6347/17 CORLX 109 CFSP/PESC 149 RELEX 138 COEST 41 FIN 116
6343/17 CORLX 107 CFSP/PESC 147 COEST 39 FIN 114
42.
Gemensamt uttalande från Europeiska unionen och FN:s hjälporganisation för palestinska
flyktingar (UNRWA) om EU:s stöd till UNWRA (2017–2020)
=
Godkännande
6270/17 MAMA 30 PA 1
43.
Utkast till rådets beslut om ingående av avtalet om ändring för andra gången av
partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och
Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra
sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 och ändrat första gången i Luxemburg den
25 juni 2005
=
Antagande
6100/17 ACP 11 PTOM 6 COAFR 59 COASI 24 COLAC 9 WTO 26
RELEX 112
16894/11 ACP 227 PTOM 50 COAFR 316 COASI 208 COLAT 38 WTO 432
RELEX 1185
44.
Årsrapport 2016 om genomförandet av Europeiska unionens finansieringsinstrument för yttre
åtgärder år 2015
=
Utkast till rådets slutsatser
6498/17 DEVGEN 25 ACP 13 RELEX 151 FIN 126 CADREFIN 23
COHOM 24 COEST 44 COLAC 17 COAFR 77 MOG 11 ASIE 4
COASI 30 WTO 38
45.
Utvidgningen
–
Anslutningsförhandlingarna med Serbien
=
Resultatet av genomgången av kapitel 18: Statistik
6446/17 ELARG 10
46.
Utvidgningen
–
Anslutningsförhandlingarna med Serbien
=
Kapitel 20: Företagspolitik och industripolitik
6447/17 ELARG 11
_______________________________
(º)
Punkt där Coreper får fatta beslut i procedurfrågor i enlighet med artikel 19.7 i rådets
arbetsordning.
6461/1/17 REV 1
ADJ/ss
GIP 1B
5
SV