Hämta intyg

Att fyllas i av en central myndighet för industriell äganderätt
INTYG
I enlighet med artiklarna 93.2 och 93.3 i EU-varumärkesförordningen som
fastställer villkoren för auktoriserade ombud
intygas att
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(fullständigt namn och verksamhetsadress för den person som lämnar in
ansökan)
är behörig att företräda fysiska eller juridiska personer i varumärkesfrågor.
Han/hon uppfyller de villkor som anges i artiklarna 93.2 a och b i EUvarumärkesförordningen och ett av de villkor som anges i artikel 93.2 c i samma
förordning, nämligen:
 särskilda yrkesmässiga kvalifikationer
eller
 minst fem års verksamhet som ombud
eller
 yrkesmässiga kvalifikationer officiellt erkända i enlighet med bestämmelserna i
den berörda medlemsstaten i EES.
Kryssa i en av rutorna ovan
Datum:
Namnteckning:
Stämpel: