Redovisning av MSB:s planeringsarbete för civilt försvar 2016

Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
1 (18)
Datum
Diarienr
2017-02-21
2015-7039
Planering och
förberedelser pågår
Redovisning hur planeringsarbetet fortskrider
och vilka resultat som har uppnåtts vad
avser civilt försvar för år 2016
Utgåva
Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
2 (18)
Datum
Diarienr
2017-02-21
2015-7039
Innehållsförteckning
1. Inledning ................................................................................ 3
1.1 Uppdraget ........................................................................... 3
1.2 Våra utgångspunkter ............................................................ 3
1.3 Redovisningens struktur ........................................................ 4
2. MSB:s uppdrag inför och under höjd beredskap ...................... 4
3. Planering och förberedelser som pågår inför höjd beredskap . 4
3.1.1 Planering och förberedelser som främst rör den egna myndighetens
verksamhet ....................................................................................................... 4
3.1.2 Planering och förberedelser i myndighetens stöd till andra aktörer... 5
4. Resultat och utmaningar......................................................... 8
4.1 Några hittills uppnådda resultat .............................................. 8
4.2 Utmaningar ....................................................................... 10
Bilaga 1 Underlag från redovisningen den 10 juni 2016 ........... 11
Bilaga 2 Studier ........................................................................ 15
Utgåva
Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
3 (18)
Datum
Diarienr
2017-02-21
2015-7039
1. Inledning
1.1 Uppdraget
MSB ska i egenskap av bevakningsansvarig myndighet återuppta planeringen
för myndighetens beredskap inom ramen för det civila försvaret. MSB ska
redovisa hur planeringsarbetet inom det egna ansvarsområdet fortskrider och
vilka resultat som har uppnåtts. En första redovisning gjordes den 10 juni 2016
(dnr 2015-7039). Därefter ska en årlig redovisning lämnas vid samma tidpunkt
som årsredovisningen, antingen som en separat redovisning eller som en del i
myndighetens årsredovisning.
MSB väljer att redovisa en separat rapport vid samma tidpunkt som
myndighetens årsredovisning.
1.2 Våra utgångspunkter
Planeringen ska omfatta hur MSB kan fullfölja sitt uppdrag i alla skeden fram
till, samt under, höjd beredskap och krigsförhållanden. Utgångspunkt för
planeringen är således hur myndighetens uppdrag kommer att se ut och
behöva utföras fram till, samt under höjd beredskap och krigsförhållanden.
Civilt försvar handlar i grunden om hela samhällets inneboende robusthet,
motståndskraft och förmåga att hantera allvarliga kriser upp till ett väpnat
angrepp. Men den försämrade säkerhetspolitiska situationen i Sveriges
närområde ställer delvis nya krav. Krav som måste mötas både inom ramen för
den fredstida krisberedskapen och i planeringen för civilt försvar.
Redan i fredstid ska samhället kunna möta cyberangrepp, antagonistiska
viljeyttringar t.ex. terrorism, infiltration och informationspåverkan från aktörer
med stora resurser, tydliga mål och egna kommunikationsstrategier. Samhället
måste kunna möta detta slags hot inom ramen för det fredstida regelverket, i de
vanliga myndighetsstrukturerna, och i huvudsak med de ordinarie resurserna.
Samhället måste kunna agera i vetskap om att detta kan vara början på ett
större angrepp mot Sverige, men att det inte nödvändigtvis är det.
Fokus i redovisningen är planering och förberedelser som avser civilt försvar. I
vissa fall är det svårt att göra en distinktion mot det arbete som görs inom
ramen för krisberedskapen. I andra fall är det mer tydligt att det handlar om
särskilda åtgärder som till exempel stöd till Försvarsmakten vid väpnat
angrepp och ett förändrat förhållningssätt till informationssäkerhet och
planering för de särskilda prioriteringar som inte alltid är en del av
krisberedskapen.
Utgåva
Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
4 (18)
Datum
Diarienr
2017-02-21
2015-7039
1.3 Redovisningens struktur
Rapporten kompletterar den redovisning som lämnades den 10 juni 2016.
Delar av den rapporten återfinns i bilaga 1 för att undvika återupprepning men
samtidigt möjligöra att hela underlaget finns samlat i denna redovisning.
I bilaga 2 beskrivs kortfattat de studier som beställts och levererats 2013-2016
med fokus på civilt försvar.
2. MSB:s uppdrag inför och
under höjd beredskap
Bedömningen av MSB:s uppdrag inför och under höjd beredskap har
redovisats i rapporten från den 10 juni 2016. Beskrivningen återfinns i bilaga 1.
3. Planering och förberedelser
som pågår inför höjd
beredskap
Redovisningen här kompletterar den redovisning som gjordes i rapporten från
den 10 juni 2016 (se vidare bilaga 1).
3.1.1
Planering och förberedelser som främst rör den egna
myndighetens verksamhet
MSB har under hösten redovisat myndighetens egen risk- och sårbarhetsanalys
där perspektivet höjd beredskap också ingår.
Under hösten har en omfattande satsning gjorts på att informera och utbilda
den egna personalen i frågor som rör totalförsvar och civilt försvar. I den
interna utbildningen som berört ca 240 medarbetare har också ingått kunskap
om humanitär rätt (krigets lagar) samt kunskap om samarbetet med Nato. Med
stöd av Försvarshögskolan (FHS) har ca 130 medarbetare fått en fördjupad
utbildning kring omvärldsläget och gråzonsproblematiken. Satsningarna på
dessa utbildningar fortsätter under 2017.
I slutet av året genomfördes fördjupningsutbildning för experter inom
värdlandsstöd samt MSB:s förstärkningsresurs för ledning och samverkan.
Bland annat fördjupades kunskaperna kring värdlandsstöd inom ramen för
civilt försvar, samt som stöd till Försvarsmakten.
Under 2016 har cirka 1200 tillsyner och fullständiga kontroller av skyddsrum
genomförts. Till detta kommer åtta bergrumstillsyner. Brister som identifierats
vid kontroller och som inte varit resultat av bristande underhåll från
fastighetsägaren har åtgärdats i den mån det varit möjligt.
Utgåva
Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
5 (18)
Datum
Diarienr
2017-02-21
2015-7039
I enlighet med den försvarspolitiska inriktningen att Sverige skapar säkerhet
tillsammans med andra har MSB inom det nordiska samarbetet haft möten
med Finland rörande främst försörjningsfrågor och vidare deltagit i ett
totalförsvarsseminarium i Norge med övriga nordiska länder.
MSB har samordnat de civila myndigheter som deltar i Natos civila
krisberedskapsarbete och även representerat Sverige i två av Natos
planeringsgrupper på det civila området. Fokus under 2016 har varit på att
delta i arbetet med ökad resiliens för länderna inom Nato, en process som fått
ökad prioritet inom Nato i samband med Nato-toppmötet i Warszawa. Arbetet
har bland annat inneburit att Sverige har deltagit i arbetet med att ta fram
utvärderingskriterier för de så kallade Baseline Requirements for resilience.
MSB har också deltagit i Crisis Management Exercise 2016 (CMX 16).
MSB har deltagit i flera av Försvarsmaktens årliga fältövningar samt bidragit
med civila aspekter i försvarsplaneringen och i arbetet med perspektivstudier.
3.1.2
Planering och förberedelser i myndighetens stöd till
andra aktörer
MSB lämnar omfattande stöd till olika aktörer när det gäller området
samhällsskydd och beredskap inklusive civilt försvar. Avseende civilt försvar
ska MSB särskilt stödja de bevakningsansvariga myndigheterna i planeringen
för det civila försvaret. Planeringsarbetet ska bidra till stärkt samverkan mellan
civila och militära verksamheter (Regleringsbrevsuppdrag 2).
I flera delar av den verksamhet som MSB bedriver är perspektivet höjd
beredskap integrerat och det är svårt att särredovisa det som rör höjd
beredskap. Det gäller till exempel utvecklingen av Rakelsystemet, SGSI, WIS,
VMA, informations- och cybersäkerhet samt psykologiskt försvar. I dessa
verksamheter krävs en omdelbar förmåga i samhället redan idag, inom ramen
för krisberedskapen. För verksamheten under höjd beredskap kan det vara
aktuellt med ytterligare åtgärder som ökar robustheten, skyddet eller
uthålligheten. Bidrag från anslag 2:4 Krisberedskap har också lämnats för
åtgärder som rör civilt försvar bland annat till länsstyrelserna.
Exempel på stöd som myndigheten lämnar till aktörer inom hela samhället
inom cybersäkerhetsområdet är metodstöd, utbildningar och övningar som tar
sin utgångspunkt i samhället och krisberedskapen men som också har stor
betydelse för totalförsvaret inför och vid höjd beredskap. Exempel är det
metodstöd och det vägledande arbete som lämnas inom området industriella
styrsystem (SCADA) samt den vägledning som tagits fram för fysisk säkerhet
vid anläggningar inom it-området.
Det under 2015 påbörjade projektet – civila aktörers stöd till Försvarsmakten –
har fortsatt under året med att kartlägga och identifiera förmågan att stödja
Försvarsmakten inom specifika områden. Under året har sex sektorsvisa
workshopar genomförts med fokus på samhällsområdena energi, transporter,
livsmedel, hälso- och sjukvård samt elektroniska kommunikationer. Syftet har
Utgåva
Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
6 (18)
Datum
Diarienr
2017-02-21
2015-7039
varit att i samverkan med berörda myndigheter och aktörer strukturera hur det
ser ut med resurser och beroenden inom samhällsområdena. I samband med
nämnda workshopar har de bevakningsansvariga myndigheterna erbjudits stöd
för att kunna svara upp på det regeringsuppdrag kring stöd till Försvarsmakten
som pågår och som rapporteras under våren 2017.
Den gemensamma rapporten från Försvarsmakten och MSB, Sverige kommer
att möta utmaningarna - Gemensamma grunder (grundsyn) för en
sammanhängande planering för totalförsvaret (dnr 2016-25) har
konkretiserat statsmakternas övergripande inriktning och är ett stöd i
myndigheternas fortsatta planering. Information om grundsynen har lämnats
till en stor mängd aktörer under hösten vid utbildningar samt andra
informationstillfällen. Med utgångspunkt i den gemensamma grundsynen har
planeringen inför en gemensam totalförsvarsövning 2020 påbörjats. Det har
främst handlat om att skapa en samordning av övningsverksamhet kommande
år som relaterar till totalförsvarsplanering och den gemensamma
totalförsvarsövningen 2020. MSB har under hösten även påbörjat planeringen
för SAMÖ 2018 som blir en förberedande och kunskapshöjande övning på
temat civilt försvar.
Arbetet i samverkansområdesstrukturen har utvecklats, bl.a. i syfte att
omhänderta planering för höjd beredskap och möjliggöra en sammanhängande
och sammanhållen planering i hela hotskalan. Under 2016 har arbetet bl.a.
inriktats mot att utveckla arbetsformerna för civilt försvar. En planeringskonferens med samverkansområdet Geografiskt områdesansvar har
genomförts med tema civilt försvar. MSB har också tecknat en treårig
överenskommelse om ekonomiskt stöd till länsstyrelserna för arbetet med civilt
försvar. Därefter ska länsstyrelserna i högre grad ha egna ekonomiska resurser
för arbetet med civilt försvar.
För att få en samlad bild av den långsiktiga tillgången till de resurser och varor
som samhället är beroende av har en kunskapsöversikt tagits fram om
försörjningssäkerhet i andra länder som publicerats på MSB:s hemsida. En
promemoria har också tagits fram om livsmedelsförsörjning som delats med
Livsmedelsverket och Jordbruksverket. Ett antal studier har också beställts
från främst FOI (se även bilaga 2).
MSB har under året fortsatt att med stöd av FHS tillhandahålla den veckolånga
utbildningen Förberedande totalförsvarskurs. Två utbildningstillfällen har
genomförts med sammanlagt ca 80 deltagare från myndigheter, kommuner och
landsting (sedan första utbildningarna 2015 har sammanlagt ca 200 personer
utbildats). Majoriteten av bevakningsansvariga myndigheter har nu en
grundläggande kunskap om gråzonsproblematiken och de legala
förutsättningarna för civilt försvar/totalförsvar.
Utgåva
Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
7 (18)
Datum
Diarienr
2017-02-21
2015-7039
MSB har tillsammans med Säkerhetspolisen gett FHS i uppdrag att utbilda
säkerhetsskyddschefer i offentlig eller privat verksamhet där säkerhetsskyddslagen gäller. Sammanlagt utbildades 60 personer 2016.
MSB har också medverkat vid ett antal möten under året vid myndigheter,
frivilligorganisationer samt näringslivet för att informera om det återupptagna
arbetet med civilt försvar. Information till alla kommuner har också lämnats
genom en skrivelse från myndigheten.
MSB inriktar och samordnar civila myndigheters signalskyddsverksamhet och
arbete med säkra kryptografiska funktioner. I detta ingår att besluta vilka civila
myndigheter och samhällsviktiga verksamheter som kan få signalskyddssystem
tilldelade. Under 2016 utfärdade MSB ett trettiotal sådana beslut och påbörjade
ett arbete för att mer systematiskt inventera det civila samhällets behov av
signalskydd, bl. a. mot bakgrund av arbetet med planering för höjd beredskap.
MSB har sedan 2014 arbetat med att utveckla myndighetens arbete med att
identifiera, förstå och möta påverkanskampanjer. Verksamheten är relevant i
hela hotskalan även om fokus är på sådan påverkan som sker här och nu. I
regleringsbrevet för 2016 fick MSB en tydligare inriktning för arbetet genom ett
uppdrag avseende förmåga att identifiera och möta informationspåverkan.
Myndigheten har under året fortsatt att utveckla förmågan att upptäcka och
möta påverkansaktiviteter genom bl.a. intern utveckling av informationsförsörjning och analysmetoder, extern samverkan med andra myndigheter
samt påbörjad utveckling av strategi för att möta påverkanskampanjer. MSB
driver även ett forum för informationsutbyte och metoddiskussioner med
myndigheter som bidrar till att identifiera påverkanskampanjer och
informationspåverkan. Samarbetet med NATO StratCom COE i Riga har
fördjupats och en medarbetare har under året sekonderats dit. Ytterligare en
medarbetare har sekonderats till EU EEAS i Bryssel.
MSB följer utländsk informationsverksamhet som kan riktas mot Sverige i syfte
att påverka svensk opinionsutveckling. Myndigheten bedriver även verksamhet
för att möta påverkanskampanjer och informationspåverkan, såväl operativt
som långsiktigt. Verksamheterna är en del i myndighetens utveckling av
moderna psykologiska försvarsförmågor. Myndigheten har under 2016 bedrivit
utbildningsverksamhet och föreläsningar om påverkanskampanjer och
psykologiskt försvar i syfte att initiera verksamhet vid de viktigaste
myndigheterna. Under 2016 har 77 sådana utbildningar genomförts hos 67
olika organisationer. Därigenom har MSB nått ut till omkring 4 000
beslutsfattare och andra medarbetare inom det svenska krishanteringssystemet. MSB har under 2016 även beställt och finansierat två utbildningar
avseende påverkan som genomförts i Försvarshögskolans regi – Högre
nationell utbildning i påverkan (HNP).
En mer omfattande beskrivning av genomförd verksamhet inom området finns
i MSB:s Årsredovisning för 2016.
Utgåva
Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
8 (18)
Datum
Diarienr
2017-02-21
2015-7039
Försvarsmakten och MSB har den 15 september lämnat en delredovisning av
uppdraget om en samlad bedömning av Försvarsmaktens behov av stöd från
bevakningsansvariga myndigheter inför och vid höjd beredskap samt
bevakningsansvariga myndigheters möjligheter att tillhandahålla sådant stöd
inom ramen för det civila försvaret.
MSB har tillsammans med Försvarsmakten tidigt under våren 2016 sett till att
de relevanta delarna av Försvarsmaktens försvarsplanering som avser höjd
beredskap har tillhandahållits för de berörda myndigheterna. Myndigheterna
har också gemensamt efter sommaren genomfört totalförsvarets chefsmöte för
alla myndighetschefer vid bevakningsansvariga myndigheter och andra viktiga
totalförsvarsmyndigheter.
Under 2016 har myndigheten arbetat med att strukturera och planera arbetet
med att identifiera geografiska mark- och vattenanspråk för anläggningar som
behövs för totalförsvarets civila delar enligt 3 kap miljöbalken. Ett samarbete
med Försvarsmakten har också inletts. Sekretessfrågorna kring riksintressesystemet har behandlats tillsammans med Boverket och övriga riksintressemyndigheter. Myndigheten har följt Boverkets regeringsuppdrag att vägleda
riksintressemyndigheter i hur arbetet med riksintressen ska bedrivas.
MSB har under 2016 arbetat med att utveckla guiden för kommuners
riskkommunikation som finns på webbsidan Krisinformation.se. Det är ett
webbaserat stöd för kommunerna att utveckla sin riskkommunikation till sina
kommuninvånare. Det har i förlängningen betydelse för enskilda människors
förmåga att hantera påfrestningar i vardagen och kan vara en grund att
utveckla inför förståelsen av vad höjd beredskap skulle innebära.
MSB har deltagit i Försvarsmaktens ledningsövning 2016 tillsammans med ett
antal civila myndigheter. Med utgångspunkt i övningen och tidigare övningar
pågår också en dialog mellan Försvarsmakten och MSB för att se hur
lägesbilder inklusive civilläget kan delas mellan civila aktörer och
Försvarsmakten.
4. Resultat och utmaningar
4.1 Några hittills uppnådda resultat
De senaste årens arbete med frågor som har koppling till höjd beredskap har
ökat den generella förståelsen och kunskapen om civilt försvar, både inom MSB
och i samhället i övrigt. Fortfarande återstår mycket arbete. Nedan redovisas
en sammanfattning av bedömda resultat av hittills genomförd verksamhet.
•
Perspektivet höjd beredskap började integreras i MSB:s
verksamhetsplanering inför 2015 och 2016. Ytterligare steg har nu
tagits i planeringen för 2017.
Utgåva
Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
9 (18)
Datum
Diarienr
2017-02-21
2015-7039
•
Samverkan med Försvarsmakten för att åstadkomma samordning inom
totalförsvaret har ökat och fördjupats. Det finns nu ett nära samarbete
inom flera områden och en struktur för att omhänderta nya behov av
samverkan när detta identifieras.
•
Den gemensamma rapporten från Försvarsmakten och MSB, Sverige
kommer att möta utmaningarna - Gemensamma grunder (grundsyn)
för en sammanhängande planering för totalförsvaret har gett främst
de bevakningsansvariga myndigheterna ytterligare ingångsvärden för
sin egen planering och de förberedelser som nu behöver genomföras.
•
MSB har beslutat om nya föreskrifter för statliga myndigheters riskoch sårbarhetsanalyser som inkluderar och integrerar perspektivet höjd
beredskap i analysarbetet. Analyserna blir därmed viktiga underlag för
de civila myndigheternas arbete inom ramen för en sammanhängande
planering för totalförsvaret.
•
Den generella kunskapen inom området har höjts, bland annat genom
de studier som MSB tagit fram eller beställt och som bland annat finns
att ta del av via MSB.se samt FOI.se.
•
Grundläggande kunskap om regelverk och politisk inriktning som rör
totalförsvar samt säkerhetsskydd har ökat vid de bevakningsansvariga
myndigheterna genom de utbildningar som MSB tillhandahållit med
stöd av FHS. Sammanlagt ca 200 tjänstemän har under 2015-2016
deltagit i den veckolånga särskilda utbildningen och ytterligare lika
många har fått en kortare introduktion genom kurser som Högre kurs i
samhällets krisberedskap och totalförsvar vid FHS. Inom MSB har
kunskapen under 2016 höjts genom den särskilda satsning på
internutbildning som genomförts.
•
Förmågan att upptäcka och möta påverkansaktiviteter har under året
ökat genom bl.a. intern utveckling av informationsförsörjning och
analysmetoder, extern samverkan med andra myndigheter samt
påbörjad utveckling av strategi för att möta påverkanskampanjer.
•
Samverkan inom Norden kring totalförsvarsfrågor har inletts med
erfarenhetsutbyte inom ett antal områden och inom samarbetet med
Nato har Sverige och Finland deltagit i Natoländernas arbete med
utveckling för ökad resiliens i medlemsländerna.
Utgåva
Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
10 (18)
Datum
Diarienr
2017-02-21
2015-7039
4.2 Utmaningar
MSB kan konstatera att det i arbetet med planering inför höjd beredskap finns
ett antal utmaningar. Några av dessa är:
-
Hur ska privata företag involveras i planeringen och vilka är idag de
mest lämpliga och effektiva sätten för att säkerställa resurser som inte
är offentliga?
-
Hur ska den lokala nivån involveras och vilka specifika uppgifter ska
kunna lösas rörandet ansvaret inom civilt försvar?
-
Hur tillgodoses behoven av moderna tekniska system för ledning och
samverkan som också är robusta och säkra?
En annan stor utmaning med det återupptagna arbetet med planering för höjd
beredskap är de beräknade kostnadsökningarna föranledda av arbetet.
Kostnadsökningarna kan delas in i minst tre olika typer. Den ena är kostnader
för personal som i dagsläget arbetar med andra uppgifter än planering för höjd
beredskap vilket tränger undan annan viktig verksamhet. Den andra är
kostnader för anskaffning av materiel, utrustning och investeringar som är
anpassade för att kunna användas under och inför höjd beredskap. Slutligen
handlar det om genomförandet av delvis nya och kostnadsdrivande
verksamheter som exempelvis totalförsvarsövning 2020. Dessa anskaffningar,
anpassade för höjd beredskap är oftast dyra lösningar. Det som ligger närmast i
tid är främst investering i tekniska lösningar som möjliggör säker
kommunikation både internt och externt, samt anpassning av lokaler
(kommunikationslösningar, skyddade lokaler m.m.). I nästa steg är det
anskaffningar och investeringar som krävs för att upprätthålla en förmåga
under höjd beredskap.
Det finns slutligen ett stort behov av att öka kompetensen inom området som
ställer stora krav på utbildning och kompetenshöjande åtgärder för många fler
aktörer än de bevakningsansvariga myndigheterna. Detta gäller inte minst
allmänhetens kunskap inom området.
Utgåva
Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
11 (18)
Datum
Diarienr
2017-02-21
2015-7039
Bilaga 1 Underlag från redovisningen den 10
juni 2016
MSB:s uppdrag inför och under höjd beredskap
Alla myndigheter ska sträva efter att kunna upprätthålla ordinarie verksamhet
så långt det är möjligt. MSB har samtidigt en unik roll när det gäller att hålla
samman och företräda hela det civila försvaret. MSB utgår därför från att
myndigheten inför höjd beredskap särskilt behöver planera för en förstärkt
förmåga att utöva uppdrag som nu beskrivs i 7 § i myndighetens instruktion.
MSB ska under höjd beredskap på regeringens uppdrag ännu tydligare kunna
inrikta och samordna de bevakningsansvariga myndigheternas verksamhet
samt kunna inrikta och prioritera civila statliga resurser. Vidare behöver MSB i
alla skeden kunna utöva sin roll att på central nivå företräda hela det civila
försvaret i frågor om avvägning mellan civila och militära behov av samhällets
resurser. MSB förutser således att myndighetens verksamhet under höjd
beredskap kommer att domineras av att inrikta, samordna och prioritera, ta
fram samlade lägesbilder och informera andra myndigheter, allmänheten och
media. MSB behöver dessutom kunna upprätthålla samma förmåga i
situationer med en förhöjd säkerhetspolitisk hotbild men då höjd beredskap
inte råder.
MSB förvaltar också ett arv från tiden före år 2002 då arbetet med totalförsvar
bedrevs mer systematiskt. Det civila försvaret var då indelat i funktioner med
funktionsansvariga myndigheter samt geografiska ansvarsområden med
samordningsansvariga myndigheter. De funktionsansvariga myndigheterna
skulle under medverkan av sidoordnade centrala myndigheter och
underlydande ledningsorgan inrikta och samordna verksamheten inom
respektive funktion.
MSB:s roll idag inom civilt försvar kan härledas från den tidigare
funktionsindelningen. MSB har idag uppgifter inom det som då var
funktionerna Civil ledning, Psykologiskt försvar, Befolkningsskydd och
räddningstjänst samt delvis Försörjning med industrivaror.
Förutsättningarna för arbetet med civilt försvar är väsentligt annorlunda idag
än hur de var när arbetet bedrevs av de dåvarande myndigheterna
Överstyrelsen för civil beredskap, Statens räddningsverk och Styrelsen för
psykologiskt försvar. Behovet av att arbeta med frågor som rör ledning och
samverkan, psykologiskt försvar, befolkningsskydd och räddningstjänst samt
försörjningsfrågor finns dock kvar.
MSB har redan i sin uppdragsredovisning till regeringen den 16 december 2014
föreslagit att myndighetens operativa roll under höjd beredskap ska förtydligas.
Förslaget innebär att MSB under höjd beredskap på regeringens uppdrag får
inrikta och samordna de beredskapsansvariga myndigheternas verksamhet
samt prioritera civila statliga resurser. Myndigheten bör under höjd beredskap
Utgåva
Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
12 (18)
Datum
Diarienr
2017-02-21
2015-7039
även få besluta om fördelning av civila statliga resurser som förberetts särskilt
för höjd beredskap. Detta bör framgå genom en ändring i 13 § förordningen
(2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap.
MSB menar att myndigheten i samband med stora olyckor och kriser redan
idag har ett uppdrag som närmar sig det som MSB föreslår för höjd beredskap.
MSB:s roll behöver dock tydliggöras i enlighet med det förslag som
myndigheten lämnat. Detta för att skapa en tydlighet för samtliga aktörer och
underlätta den fortsatta utvecklingen av MSB:s roll vid övergången från
fredsförhållanden till höjd beredskap. Redan innan regeringen fattat beslut om
höjd beredskap – i synnerhet då man befinner sig i ett svårtolkat läge där
beredskapen inte höjts – krävs att ett strategiskt resursutnyttjande på nationell
nivå kan säkerställas för att kunna hantera antagonistiska handlingar som sker
i stor omfattning.
Planering och förberedelser som pågår inför höjd beredskap
Perspektivet höjd beredskap blir mer och mer integrerat i myndighetens olika
processer som tidigare främst fokuserat på olyckor och kriser i fredstid.
Nedan redovisas exempel på verksamhet som pågår och förberedelser som
MSB vidtagit som olika led i planeringen inför höjd beredskap.
•
MSB har inom ramen för myndighetens risk- och
sårbarhetsanalysarbete under våren 2016 genomfört en scenarioanalys
kopplat till höjd beredskap. Inom ramen för scenarioanalysen har
frågor om personalförsörjning, säker kommunikation och prioritering
av samhällets resurser varit centrala. Arbetet med att beakta höjd
beredskap i risk- och sårbarhetsanalysen fortsätter.
•
MSB har påbörjat ett arbete med att anpassa myndighetens
kompetensförsörjning för att kunna möta de krav som arbetet med
civilt försvar ställer på myndigheten både nu och under höjd beredskap.
Inom ramen för detta arbetar MSB med att förbättra möjligheterna att
personalförsörja den operativa organisationens olika funktioner med
personal från hela myndigheten för att kunna hantera omfattande
händelser under längre tid (kris-/krigsplacering). MSB har även
genomfört utbildningar av egen och andra myndigheters personal i
stärkt säkerhetsskydd.
•
Arbete pågår med att öka förmågan att kommunicera säkert både
internt inom MSB och mellan det civila försvarets aktörer, vilket är en
förutsättning för att kunna hantera situationer i hela hotskalan. Det
finns betydande utmaningar i detta arbete framöver, det gäller inte
minst hur dagens signalskyddssystem ska moderniseras.
•
MSB har med utgångspunkt i myndighetens uppdrag i regleringsbrevet
ökat ambitionen i arbetet med att identifiera, förstå och möta försök till
informationspåverkan som riktar sig mot svenska beslutsfattare eller
svensk opinion.
Utgåva
Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
13 (18)
Datum
Diarienr
2017-02-21
2015-7039
•
MSB har ökat ambitionen i arbetet med att stödja samhällets
cybersäkerhet och samhällets förmåga att möta cyberattacker som ett
inledande skede av ett väpnat angrepp.
•
MSB har tillsammans med Försvarsmakten påbörjat arbetet med att
samordna den civila och militära övningsplaneringen.
•
MSB utvecklar beslutsstöd för ledning och samverkan anpassat för
civilt försvar och interoperabelt med Försvarsmaktens motsvarighet.
•
MSB har påbörjat ett arbete med att analysera och pröva hur
värdlandsstöd för fredstida krishantering inom EU kan utvecklas för att
användas under höjd beredskap.
•
MSB har med stöd av FOI tagit fram en kunskaps- och
forskningsöversikt inom området höjd beredskap och civilt försvar.
Genomgången av forsknings- och studierapporter inom området civilt
försvar och höjd beredskap visar att det saknas aktuell forskning inom
en stor del av området. Mot bakgrund av de samhällsförändringar som
sker finns det ett stort behov av att värdera relevansen av tidigare
genomförd forskning. Forsknings- och kunskapsöversikten kommer att
utgöra underlag inför en kommande forskningsutlysning inom området
som planeras att genomföras under 2017.
•
MSB har bedrivit ett antal studier inom området civilt försvar de
senaste åren, se bilaga 1.
•
MSB har sedan myndigheten bildades 2009 förvaltat det svenska
skyddsrumsbeståndet och systemet för varning och information till
allmänheten (VMA). Däremot har beståndet av andningsskydd för
befolkningen avvecklats i takt med att skydden föll för åldersstrecket.
•
MSB har ett ansvar för utveckling, drift och förvaltning av
länsstyrelsernas ledningsplatser som ska kunna utgöra regionens nav
för ledning och samverkan.
•
MSB planerar en översyn av vilken strategi som ska finnas för
skyddstillgångar i form av skyddade ledningsplatser samt skyddsrum
för befolkningen utifrån nuvarande bestånd och aktuell hotbild.
•
MSB planerar att göra en analys på nationell nivå av hur förmågan
inom samhällets räddningstjänst kan anpassas till förhållanden under
höjd beredskap.
•
MSB fortsätter utveckla arbetet med den nationella risk- och
förmågebedömningen (NRFB) så att den bygger på en helhetssyn som
omfattar krissituationer i fredstid och situationer med höjd beredskap.
Utgåva
Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
14 (18)
Datum
Diarienr
2017-02-21
2015-7039
•
MSB ser till att arbetet i samverkansområdena utvecklas för att skapa
en helhetssyn som möjliggör en sammanhängande planering för
krisberedskap och höjd beredskap.
•
MSB har ett ansvar att identifiera geografiska land- eller
vattenområden som kan vara av riksintresse för civilt försvar enligt 3
kap. miljöbalken (1988:808). MSB:s bedömning är att beslut om
sådana riksintressen kan fattas inom 2-3 år.
•
MSB fortsätter att analysera myndighetens uppgifter enligt alla de lagar
och förordningar som anknyter till planeringen inför höjd beredskap
eller myndighetens agerande under höjd beredskap. Detta är ett arbete
som bara har påbörjats.
Utgåva
Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
15 (18)
Datum
Diarienr
2017-02-21
2015-7039
Utgåva
Bilaga 2 Studier
Hittills beställda och levererade studier 2013-2016
2013
Studie
Syfte
Civilt försvar - en
förstudie
Genom att upprätta och analysera ett antal relevanta typfall
bidra till att identifiera behov av vidare studier, fortsatt
planering och åtgärder avseende civilt försvar.
2014
Samhällets
krigsorganisering under
störda förhållanden och
dess överskådliga
konsekvenser
Syftet med studien är att stärka kunskapen kring
myndigheternas arbete med civilt försvar utifrån
myndigheternas egna förutsättningar, deras syn på
utvecklingen av civilt försvar och behov av stöd i
utvecklingsarbetet samt ge en bild av nuläget hos
bevakningsansvariga myndigheter och länsstyrelser. Redovisas
i samma rapport som nedanstående studie.
Resursförstärkning av
civil verksamhet vid
krigsfara och krig - krav,
behov, mål, metoder samt
resurser
Syftet med studien är att stärka kunskapen kring
myndigheternas arbete med civilt försvar utifrån
myndigheternas egna förutsättningar, deras syn på
utvecklingen av civilt försvar och behov av stöd i
utvecklingsarbetet samt ge en bild av nuläget hos
bevakningsansvariga myndigheter och länsstyrelser. Redovisas
i samma rapport som ovanstående studie.
Hotbildsunderlag i
utvecklingen av civilt
försvar
Studien syftar till att utgöra grund och verktyg till metodstöd
för aktörer inom civilt försvar för att hantera hotbilder och
respektive förmågeutveckling. Studiens resultat bör ge aktörer
ökad förståelse för förutsättningar vid en hotutveckling som
leder till beredskapshöjning och tillämpande av totalförsvaret.
Även inriktning av studier och utveckling av strategi för civilt
försvar förväntas kunna använda studien.
Inslag i modern krigföring
- konsekvenser för civilt
försvar
Studien syftar till att beskriva aspekter av det moderna kriget
som fångas i begreppet "det fragmenterade slagfältet", samt att
utifrån denna beskrivning diskutera vilka krav detta ställer på
ett modernt civilt försvar.
Företagande i krig möjligheter och hinder ur
ett före-, inför-, underoch efterperspektiv
Ur sammanfattningen: Företagande och marknader utgör
grundpelare i våra samhällsverksamheter. Detta gäller även
inför och under väpnat angrepp. Många resurser som idag
finns i den privata sektorn är och kommer att vara efterfrågade
för att tillgodose totalförsvarets behov såväl under en gråzon,
Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
16 (18)
Datum
Diarienr
2017-02-21
2015-7039
Utgåva
som inför och under ett väpnat angrepp. Studien syftar till att
beskriva företagens och marknaders förväntade/förmodade
beteenden i sådana situationer.
Kritiska försörjningsfrågor
vid krigsfara och krig
Ur sammanfattningen: I rapporten undersöks
försörjningsflöden av vikt för verksamheterna inom
totalförsvaret och vilka övergripande metoder som kan
tillämpas för att säkerställa försörjningen av dessa
verksamheter vid höjd beredskap.
Samhället i krisberedskap
och krig ur ett nordiskt
perspektiv- möjligheter
och lösningar
Del 1: Utvecklingen av
civilt försvar i de nordiska
länderna
Del 2: En komparativ
studie om transport,
sjukvård och
förnödenhetsförsörjning i
det civila försvaret ur ett
nordiskt perspektiv
Ur sammanfattningen del 1: Syftet med studien är att beskriva
hur de nordiska ländernas (Sverige, Norge, Finland och
Danmark) civila försvar är utformat samt att visa på vilka
utvecklingsarbeten som pågår.
Cyberangrepp inför och
under krigsfara och krig.
Mål, medel och resurser
för bibehållen
handlingsfrihet
Ingår i ovanstående tre studier
2015
Förstudie förmågehöjande
åtgärder avseende
informationssäkerhet och
civilt försvar
Studien är en förstudie för att skapa en bild av behovet av stöd
samt åtgärder, som de bevakningsansvariga myndigheterna
behöver för att kunna stödja förmågan att hantera information
säkert inför samt under höjd beredskap.
Första hjälpen i civilt
försvar - en
kunskapssammanställning
Sammanfattning: Det nationella försvaret har efter kalla
krigets slut varit lågt prioriterat. Det militära försvaret
omformades till ett insatsförsvar anpassat för verksamhet
utanför landets gränser. Det civila försvaret blev stommen i
dagens krisberedskapssystem. Resurser, utrustning och
anläggningar som skulle användas för att skydda befolkningen
i händelse av krig blev inaktuella och togs ur bruk. Det
förändrade säkerhetspolitiska läget har åter aktualiserat
behovet av ett civilt försvar, och enligt den försvarspolitiska
inriktningspropositionen ska planeringen för det civila
försvaret återupptas. Det här memot innehåller en
Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
17 (18)
Datum
Diarienr
2017-02-21
2015-7039
Utgåva
sammanställning av kunskap om vad civilt försvar är, vad som
antas påverka utvecklingen av ett nytt civilt försvar samt
kunskap om förutsättningarna för att bedriva civilt försvar om
det skulle bli krig idag.
Civilt försvar - en
forskningsöversikt
Sammanfattning: Genomgången av forsknings- och
studierapporter inom området civilt försvar och höjd
beredskap visar att det saknas aktuell forskning inom en stor
del av området. Merparten av de analyserade publikationerna
är från den tidigare halvan av den studerade perioden 19802015. Nästan 90 % av forskningsrapporterna som ingår i
översikten har mer än tio år på nacken.
Att identifiera, förstå och
möta påverkanskampanjer
från främmande makt - en
översikt av verktyg och
metoder
Syftet med studien är att genomföra en översikt och
inventering, med fokus på metodik, för att identifiera, förstå
och möta påverkanskampanjer riktade mot svenskt
beslutsfattande och opinion från främmande makt.
2016
(Uppdaterad)
Möta påverkan
Syftet med studien är att skapa ny och relevant kunskap kring
behovet att inom ramen för psykologiskt försvar möta
främmande makts och andra aktörers påverkanskampanjer
riktade mot svensk beslutsfattande och opinion.
Sammanställning och
reflektioner kring
bevakningsansvariga
myndigheters redovisning
av arbetsläget inom civilt
försvar den 10:e juni 2016
Syftet med sammanställningen är dels att teckna en samlad
bild av arbetsläget inom utvecklingen av det civila försvaret,
men också att inspirera till fördjupad läsning av respektive
myndighets underlag.
Svensk planerings- och
ledningsmetod (SPL) ur
ett civilt perspektiv
För att skapa en samlad förmåga i totalförsvaret behöver det
civila försvaret förhålla sig till det militära försvaret, och
därmed det militära försvarets försvarsplanering. Denna studie
syftar till att undersöka den planering och den
planeringsmetod som används inom Försvars-makten, på
vilket sätt det civila försvaret involveras i och behöver förhålla
sig till planeringen, liksom om och i vilken utsträckning
Försvarsmaktens försvarsplanering kan användas som
utgångspunkt för det civila försvarets planering inför höjd
beredskap
Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap
18 (18)
Datum
Diarienr
2017-02-21
2015-7039
Utgåva
Kommunal
krisberedskapsplanering –
möjlig utgångspunkt för
det civila försvarets
planering inför höjd
beredskap?
Syftet med studien är att undersöka vilken planering och vilka
planeringsmetoder som används vid förberedelser inför och
vid hantering av fredstida kriser, samt om och på vilket sätt
dessa kan användas som underlag för planering inför höjd
beredskap.
Skydd av befolkningen,
Stockholmsstudie
Syftet är att inledningsvis påbörja studieverksamhet kring hur
en framtida planläggning för att värna civilbefolkningen vid
höjd beredskap kan utformas. Studien ska beskriva
grundläggande förutsättningar för skydd av civilbefolkningen
vid väpnat angrepp.
Studie om
förmågehöjande åtgärder
avseende
informationssäkerhet och
civilt försvar.
Studien ska skapa en bild över behovet av stöd samt åtgärder
som de bevaknings-ansvariga myndigheterna behöver för att
kunna höja förmågan att hantera information säkert inför
samt under höjd beredskap. Studien ska även visa på behovet
av stöd och åtgärder inom informationssäkerhetsområdet, som
kan behövas för att de bevakningsansvariga myndigheterna på
ett bättre sätt ska kunna delta i försvarsplaneringen och
arbetet med civilt försvar.
Studie i syfte att
synliggöra väsentliga
förutsättningar för
framtida
totalförsvarsövningar
(TFÖ)
Syftet med studien var att analysera förutsättningarna för
TFÖ utifrån organisatoriska, legala, tekniska och andra
förutsättningar och krav som finns inom det militära
respektive civila försvaret. Målet med studien var dels att
skapa ett underlag för fortsatt och mer detaljerad planering i
det samverkansarbete som pågår mellan MSB och
Försvarsmakten avseende gemensamma övningar, dels
kunna utgöra underlag i andra övergripande beslutsprocesser
kopplat t.ex. till inriktningsprocesser, budgetfrågor samt
tidpunkter för genomförande av en TFÖ.