Lounge set

Manual/Bruksanvisning/Gebrauchsanweisung
Lounge set
MONACO
ENG
Item no. 605011430101
SE
NO
DE
ENG
Thank you for choosing to
purchase a product from Rusta!
Read through the entire manual
before installation and use!
Lounge set Monaco
Read the user manual carefully to make sure that the product is assembled, used and maintained
correctly, as described in the instructions in this user manual. Keep the user manual for future
reference.
CARE INSTRUCTIONS
ARTIFICIAL RATTAN
• Furniture with artificial rattan does not need any special care other than regular
cleaning.
• Wipe spillages, dirt, pollen, etc. from the furniture. Wipe away any coffee spillages, red
wine spillages and greasy marks immediately to make sure they do no discolor the
rattan.
• Use a mild detergent, for example, soapy water and wipe clean or wash clean using a
garden hose.
• Never place hot objects (e.g. saucepans, cigarettes, barbecue equipment) directly onto
the furniture.
POWDER-LACQUERED STEEL
If there are any scratches/damage on the lacquer, it must be treated immediately to
make sure it does not start to rust. Treat any scratches/damage on the lacquer by
first sandpapering away any rust and removing any paint flakes. Then paint with rust
protection paint for metal in the relevant color. Always follow the instructions on the
paint tin.
AINTWOOD
• For light dirt stains, soapy water and a cloth or sponge will be sufficient.
• For tougher stains, e.g. red wine, coffee and grease, a more concentrated detergent
solution will be required to remove the stains. Soak with the detergent solution for
around 5–10 min. Then rub the area with a soft sponge in the direction of the grain.
• Do not wash in direct sunlight to avoid the surface drying too quickly.
• Rinse thoroughly with water. If necessary, repeat the process.
2
CUSHIONS
• To prevent the accompanying cushions from dirt and bleaching, protect them from the
sun and damp when they are not being used.
• The cushions are made of water repellent polyester, but are not 100% waterproof.
In inclement weather, they should therefore be stored under cover, preferably in a
cushion storage bag/box or under a furniture cover.
• If the cushions remain very wet for an extended period there is a risk of mould or
algae growth.
STORAGE
• To prevent dirt and bleaching of the fabric, you should protect the furniture from the
sun, moisture and damp by using a furniture cover or putting the furniture under a
roof when you are not using it.
• Furniture covers are sold separately and can be bought in all Rusta shops during the
season.
• In the winter store your furniture indoors, in a place that is cool and not too dry, fo
example a garage or store room.
• If you are using a furniture cover, make sure that air can escape from the lower corner
of the cover for good ventilation.
• Always clean your furniture before storing it for the winter.
RIGHT OF COMPLAINT
By law the product must be returned to the place of purchase along with the original
receipt in the event of a complaint. The user is liable for any damage to the product that
is caused by not using the product for its intended purpose or by not following this user
manual correctly. The right of complaint will not apply in these instances.
PLEASE NOTE! This outdoor furniture is for private use only, in places where there is no
access to the general public; for example, private gardens, terraces, balconies, etc. The
Consumer Sales Act will only apply if this is observed.
INFORMATION ABOUT HAZARDOUS WASTE
Used products should be handled separately from
household waste. They should be taken for recycling in
accordance with local rules for waste management.
3
SE
Tack för att du valt att
köpa en produkt från Rusta!
Läs igenom hela bruksanvisningen
innan montering och användning!
Lounge set Monaco
Läs bruksanvisNingen noggrant och se till att produkten installeras, används och
underhålls på rätt sätt enligt instruktionerna. Spara bruksanvisningen för senare bruk.
SKÖTSELRÅD
KONSTROTTING
• Möbler av konstrotting behöver inte någon särskild skötsel annat än regelbunden
rengöring. Torka av spill, smuts, pollen m.m. från möblerna.
• Torka omedelbart av kaffe- och rödvinsspill samt fettfläckar så att de inte missfärgar
rottingen.
• Använd ett milt rengöringsmedel, till exempel tvålvatten och torka rent eller spola av
med hjälp av en trädgårdsslang.
• Placera aldrig varma föremål (t.ex. kastruller, cigaretter, grillutrustning) direkt på
möblerna.
PULVERLACKERAT STÅL
Om det finns repor/skador på lacken, måste de behandlas omedelbart så att de inte
börjar rosta. Behandla repor/skador på lacken genom att först ta bort eventuell rost
eller eventuella färgflagor med hjälp av ett sandpapper. Måla sedan med rostskyddsfärg
för metall i den aktuella färgen. Följ alltid instruktionerna på färgburken.
AINTWOOD
• För fläckar som är lätta att ta bort räcker det med en trasa eller svamp med
tvålvatten.
• För fläckar som är svårare att ta bort, t.ex. rödvin, kaffe eller fett, krävs det
ett mer koncentrerat rengöringsmedel för att ta bort fläckarna. Blötlägg med
rengöringsmedlet i cirka 5-10 minuter. Gnugga sedan med en mjuk svamp i
fiberriktningen.
• Tvätta inte i direkt solljus, då torkar ytan för snabbt.
• Skölj ordentligt med vatten. Om så krävs, upprepa processen.
4
DYNOR
• För att förhindra att de medföljande dynorna smutsas ner eller bleks ska man skydda
dem mot solljus och fukt när de inte används.
• Dynorna är gjorda av vattenavvisande polyester, men är inte hundra procent
vattentäta. I dåligt väder bör de därför skyddas genom att förvaras i en
förvaringspåse/-box för dynor eller under ett möbelöverdrag.
• Om dynorna är våta under en längre tidsperiod finns det risk för att mögel eller alger
bildas.
FÖRVARING
• För att förhindra att möblerna smutsas ner eller bleks bör man skydda möblerna från
solen och fukt genom att använda möbelöverdrag eller placera dem under ett tak när
de inte används.
• Möbelöverdrag säljs separat och kan köpas i alla Rusta- butiker under säsongen.
• Under vintern ska möblerna förvaras inomhus, på en plats som är sval och inte alltför
torr, till exempel i ett garage eller ett förråd.
• Om man använder ett möbelöverdrag ska man se till att luft kan komma ut från det
nedre hörnet av överdraget för att garantera god ventilation.
• Rengör alltid möblerna före vinterförvaringen.
REKLAMATIONSRÄTT
Enligt gällande lag ska produkten vid reklamation lämnas in på inköpsstället och
originalkvitto bifogas. Användaren är ansvarig för eventuella skador på produkten om
produkten använts till ändamål den inte är avsedd för eller om bruksanvisningen inte
följts. Reklamationsrätten gäller i sådant fall inte.
OBS! Dessa utemöbler endast är för privat bruk, på platser där allmänheten inte har
tillträde, till exempel privata trädgårdar, terrasser, balkonger m.m. Konsumentköplagen
gäller endast om detta observeras.
INFORMATION OM MILJÖFARLIGT AVFALL
Uttjänt produkt ska hanteras separat från
hushållsavfall och lämnas in för återvinning
enligt lokala regler för avfallshantering
5
NO
Takk for at du valgte å kjøpe
et produkt fra Rusta!
Les gjennom hele bruksanvisningen
før installasjon og bruk!
Lounge set Monaco
Les bruksanvisningen nøye og sørg for at produkten monteres, brukes og vedlikeholdes riktig i henhold til instruksjonene. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk.
EDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER
KUNSTROTTING
• Møbler av kunstrotting behøver ikke annet vedlikehold enn vanlig rengjøring.
• Tørk av søl, skitt, pollen osv. fra møblene. Tørk bort kaffesøl, rødvinssøl og fettmerker
med en gang for å sikre at de ikke misfarger rottingen.
• Bruk et mildt vaskemiddel, for eksempel såpevann, og tørk av med en klut, eller vask
rent med hageslange.
• Sett aldri varme ting (f.eks. gryter, sigaretter eller grillutstyr) rett på møblene.
PULVERLAKKERT STÅL
Hvis det kommer skraper/skader i lakken, må du behandle det umiddelbart for å
sikre at det ikke begynner å ruste. Behandle alle skaper/skader på lakken ved først
å bruke sandpapir for å fjerne eventuell rust og eventuelle malingsflak. Mal deretter
med rustbeskyttelses- maling for metall i aktuell farge. Følg alltid instruksjonene på
malingsboksen.
AINTWOOD
• Til lyse flekker holder det å bruke såpevann og en klut eller svamp.
• Til vanskeligere flekker, for eksempel rødvin, kaffe og fett, er det nødvendig
å bruke et mer konsentrert vaskemiddel for å fjerne flekkene. Bløtlegg med
vaskemiddelløsningen i cirka 5–10 min. Gni deretter på området med en myk svamp i
mønsterretningen.
• Ikke vask i direkte sollys for å unngå at overflaten tørker for raskt.
• Skyll grundig med vann. Gjenta om nødvendig.
6
PUTER
• For å forhindre at de medfølgende putene blir skitne og falmet må de beskyttes mot
sol og fuktighet når de ikke er i bruk.
• Putene er laget av vannavstøtende polyester, men de er ikke 100 % vanntette. I dårlig
vær bør de derfor oppbevares tildekket, fortrinnsvis i en putepose/-boks eller under
et møbelovertrekk.
• Hvis putene er veldig våte over lengre tid, risikerer du mugg eller algevekst.
OPPBEVARING
• For å forhindre at stoffet blir skittent og falmet bør du beskytte møblene mot sollys
og fuktighet ved å bruke et møbelovertrekk eller sette møblene under tak når du ikke
bruker dem.
• Møbelovertrekk selges separat og kan kjøpes i alle Rustas butikker i sesongen.
• Om vinteren må møblene oppbevares innendørs på et kaldt og ikke for tørt sted, for
eksempel en garasje eller bod.
• Hvis du bruker møbelovertrekk, må du sørge for at luften kan slippe ut gjennom nedre
hjørne av trekket slik at det blir god ventilasjon.
• Rengjør alltid møblene før du setter dem bort for vinteren.
REKLAMASJONSRETT
I henhold til gjeldende lov skal produktet ved reklamasjon leveres inn på kjøpsstedet
med maskinstemplet kvittering vedlagt. Brukeren er ansvarlig for eventuelle skader på
produktet dersom produktet brukes til noe annet enn det som er tiltenkt, eller dersom
bruksanvisningen ikke følges. I slike tilfeller bortfaller reklamasjonsretten.
MERK! Disse utemøblene kun er beregnet til privat bruk, på steder som ikke er offentlig
tilgjengelige, for eksempel private hager, terrasser, balkonger osv. Forbrukerkjøpsloven
gjelder bare hvis dette overholdes.
INFORMASJON OM FARLIG AVFALL
Utslitt produkt skal ikke kastes i husholdningsavfall,
men leveres til gjenvinning i henhold til lokale
regler for avfallshåndtering
7
DE
Danke, dass Sie sich für den
Kauf eines Produktes von
Rusta entschieden haben!
Vor der Montage und Benutzung
die gesamte Gebrauchsanleitung
durchlesen!
Lounge set Monaco
Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Achten Sie darauf, dass das Produkt
gemäß der Gebrauchsanleitung installiert, verwendet und gewartet wird. Bewahren Sie
die Gebrauchsanweisung für eine evtl. spätere Verwendung auf.
PFLEGEHINWEISE
KUNSTRATTAN
• Möbel aus Kunstrattan benötigen keine besondere Pflege außer der regelmäßigen
Reinigung. Wischen Sie Verschüttetes, Schmutz, Blütenstaub usw. von den Möbeln ab.
• Wischen Sie jeglichen verschütteten Kaffee, Rotwein und Fettspuren sofort weg, um
sicher zu gehen, dass sie das Rattan nicht verfärben.
• Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel, zum Beispiel Seifenwasser, und wischen
Sie das Möbel sauber, oder waschen Sie es mit einem Gartenschlauch sauber.
• Stellen Sie niemals heiße Gegenstände (z. B. Pfannen, Zigaretten, Grillausrüstung)
direkt auf das Möbel.
PULVERLACKIERTER STAHL
Wenn der Lack verkratzt/beschädigt wurde, muss dies sofort behandelt werden, um
zu gewährleisten, dass es nicht zu rosten beginnt. Behandeln Sie jegliche Kratzer/
Schäden am Lack, indem Sie zuerst jedweden Rost mit Schmirgelpapier entfernen und
abplatzende Farbe entfernen. Dann mit Rostschutzfarbe für Metall in der passenden
Farbe lackieren. Folgen Sie stets den Anweisungen auf der Farbdose.
AINTWOOD
• Bei leichten Schmutzflecken genügen Seifenwasser und ein Lappen oder Schwamm.
• Bei stärkeren Flecken, z. B. Rotwein, Kaffee und Fett, wird ein Reinigungsmittel mit
höherer Konzentration erforderlich sein, um die Flecken zu beseitigen. Den Fleck
etwa 5-10 Min. mit der Reinigungslösung einweichen. Den Bereich dann mit einem
weichen Schwamm in Maserungsrichtung abreiben.
• Nicht in direktem Sonnenlicht reinigen, um zu vermeiden, dass die Oberfläche zu
schnell trocknet.
• Sorgfältig mit Wasser abspülen. Den Vorgang falls nötig wiederholen.
8
KISSEN
• Um zu verhindern, dass die beigefügten Kissen schmutzig werden und ausbleichen,
diese vor der Sonne und Dunst schützen, wenn sie nicht gebraucht werden.
• Die Kissen sind aus wasserabweisendem Polyester, sind aber nicht 100%
wasserdicht. Bei rauer Witterung sollten sie deshalb abgedeckt, möglichst in einer
Kissenaufbewahrungstasche/Box oder unter einer Möbelabdeckung gelagert werden.
• Wenn die Kissen über längere Zeit sehr feucht bleiben, besteht die Gefahr von
Schimmel oder Algenwachstum.
AUFBEWAHRUNG
• Um ein Verschmutzen und Verbleichen des Gewebes zu verhindern, sollten
Sie das Möbel vor der Sonne, Feuchtigkeit und Dunst schützen, indem Sie eine
Möbelabdeckung verwenden oder das Möbel, wenn Sie es nicht verwenden, unter ein
Dach stellen.
• Möbelabdeckungen sind separat erhältlich und können während der Saison in allen
Rusta-Geschäften gekauft werden.
• Lagern Sie Ihr Möbel im Winter im Haus, an einem Ort, der kühl und nicht zu trocken
ist, zum Beispiel einer Garage oder einem Lagerraum.
• Wenn Sie eine Möbelabdeckung verwenden, achten Sie darauf, dass an der unteren
Ecke der Abdeckung Luft entweichen kann, um eine gute Belüftung zu haben.
• Reinigen Sie Ihr Möbel stets, bevor Sie es für den Winter einlagern.
REKLAMATIONSRECHT
Nach geltendem Recht wird das Gerät bei Reklamation in die Verkaufsstelle zurückgebracht. Der Originalbeleg muss beigefügt werden. Für Schäden, die durch nicht bestimmungs- und unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, ist der Käufer verantwortlich.
In diesen Fällen verliert das Reklamationsrecht seine Gültigkeit.
BITTE BEACHTEN SIE! Diese Gartenmöbel nur für die Verwendung im Privatbereich
vorgesehen sind, an Orten ohne Zugang zur breiten Öffentlichkeit; zum Beispiel in
Privatgärten, auf Terrassen, Balkonen usw. Das Verbraucherschutzgesetz gilt nur, wenn
dies beachtet wird.
INFORMATIONEN ÜBER UMWELTGEFÄHRLICHEN ABFALL
Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen
Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss je nach den kommunalen
Bestimmungen für Abfallbeseitigung einem Sammelpunkt für das Recycling von
elektrischen und elektronischen Geräten übergeben werden.
9
ENG
SE
NO
DE
ASSEMBLY INSTRUCTION / MONTERINGSANVISNING / INSTALLATIONSANWEISUNGEN
NOTE! For maximum stability don’t tighten the
screws until the furniture is fully assembled.
TIPS! För maximal stabilitet, dra ej åt skruvarna
förrän möbeln är färdigmonterad.
TIPS! For maksimal stabilitet, dra ikke til skruene
før bordet er ferdig montert.
TIP! Für maximale Stabilität , nicht festziehen die
Schrauben, bis die Möbel vollständig zusammengebaut ist.
10
ASSEMBLY PROCESSING STEP
PROCESSING STEP
www.everite.de
www.everite.de
TABLE / BORD /TISCH
ASSEMBLY
1
A1
Cdo not tighten them
Step1:Install
all the relevantx screws,but
completely at the very beginning.
Step1:Install
all
the
relevant
screws,but
do
not tighten them
Step2:Tighten the screws fully one by one.
completely at the very beginning.
Step 1
Step2:Tighten
the screws fully oneStep
by 2one.
A2
x1
D
x4
start next mounting
G during the installation.
Step 2
Step 1
1
F
x1
Don't tighten up the screw before you
start
next mounting
during
the you
installation.
Don't
tighten
up the screw
before
x1
H
x1
x4
1
1
G
C
G
F
F
C
A2
A2
A1
A1
2
2
2
D
D
F
F
H
H
CARE AND CLEANING:
11
ARE
AND CLEANING:
TO CLEAN,WIPE
WITH DAMP CLOTH.DO NOT USE BLEACH,ACID SOLVENTS OR ABRASIVE CLEANERS ON ARTIFICIAL WICKER OR FRAME
RTS.
CLEAN,WIPE WITH DAMP CLOTH.DO NOT USE BLEACH,ACID SOLVENTS OR ABRASIVE CLEANERS ON ARTIFICIAL WICKER OR FRAME
DURING VARYING WEATHER CONDITIONS AND WINTER PERIOD,WE STRONGLY RECOMMEND THAT THE SOFA BE STORED IN A DRY AREA
ARMCHAIR / FÅTÖLJ / LENESTOL / SESSEL
A
B
C
x1
x1
Step1:Install all the relevant screws,but do not tighten them
completely at the very beginning.
x1
Step2:Tighten
x 1 the screws
D fully one by one.
2
B
F
x1
Don't tighten up the screw before you
start next mounting during the installati
x6
H
x2
I
x1
J
x4
D
ASSEMBLY PROCESSING STEP
C
tep1:Install all the relevant screws,but do not tighten them
ompletely at the very beginning.
tep2:Tighten the screws fully one by one.
www.everite.de
Don't tighten up the screw before you
start next mounting during the installation.
A
Step 2
1
x1
G
Step 2
Step 1
1
1
E
ASSEMBLY PROCESSING STEP
2
B
H
G
C
D
2
A
3
4
F
A_3
A_1
A_1
A_1
A_2
A_2
A_2
A_3
A_3
A_1
A_6
A_4
A_5
A_2
A_3
A_4
A_2
A_7
A_5
A_3
A_1
A_6
A_4
H
A_1
A_1
G
比例 25.400
12
A_4
A_2
A_7
A_5
SSEMBLY PROCESSING STEP
www.everite.de
H
crews,but do not tighten them
ng.
one by one.
G
Don't tighten up the screw before you
start next mounting during the installation.
Step 2
3
4
A_3
A_1
A_1
A_1
3
B
2
A_2
A_2
A_2
A_3
A_3
A_1
A_6
A_4
A_5
A_2
A_3
A_4
A_2
A_7
D
A_5
A_3
A_1
C
比例 25.400
A_4
A_2
A_7
A_5
G
CARE AND CLEANING:
1. TO CLEAN,WIPE WITH DAMP CLOTH.DO NOT USE BLEACH,ACID SOLVENTS OR ABRASIVE CLEANERS
PARTS.
2. DURING VARYING WEATHER CONDITIONS AND WINTER PERIOD,WE STRONGLY RECOMMEND THAT TH
WITH A SUITABLE COVER.BEFORE STORAGE,PLS INSURE THE SOFA IS CLEAN AND DRY.
3. IN THE EVENT OF BARE METAL SHOWING DUE TO SCRATCH,IT IS PREFERRED TO TREAT WITH A RUST
4. PERIODICALLY CHECK AND ENSURE THAT ALL THE SCREWS ARE COMPLETELY TIGHTEN.
5. A MATCHING FURNITURE COVER IS STRONGLY RECOMMENDED TO EXTEND THE USAGE LIFE-SPAN.
A_1
A_1
G
4
G/H
J
4
F
A_3
A_1
E
A_2
A_2
A_6
A_4
A_5
A_2
A_3
A_6
A_4
A_7
A_5
G
DOUBLE SOFA / SOFFA / SOFA
A
C
x1
E
x1
x1
ASSEMBLY PROCESSING STEP
F
Step1:Install all the relevant screws,but do not tighten them
completely at the very beginning.
Step2:Tighten
x the
1 screws fully one by one.
x1
B
D
Step 1
Don't tighten up the screw before you
start next mounting during the installation.
Step 2
1
ww
x2
G
x7
H
x2
I
x1
J
x4
2
B
1
D
A
ASSEMBLY PROCESSING
STEP
C
Step1:Install all the relevant screws,but do not tighten them
completely at the very beginning.
Step2:Tighten the screws fully one by one.
www.everite.de
Don't tighten up the screw before you
start next mounting during the installation.
Step 2
Step 1
H
2
G
B
D
A
3
2C
4
F
A_3
A_1
A_1
A_1
A_2
A_2
A_2
A_5
A_3
A_2
A_3
A_3
A_3
A_1
A_6
A_4
A_1
A_6
A_4
A_4
A_2
A_7
A_5
H
G
比例 25.400
14
E
A_4
A_2
G
A_7
A_5
A_1
A_1
ant screws,but do not tighten them
ginning.
s fully one by one.
Don't tighten up the screw before you
start nextH
mounting during the installation.
G
Step 2
2
3
4
A_3
A_1
A_1
A_1
3
D
A_2
A_2
A_2
A_5
A_3
A_2
A_3
A_3
A_1
A_3
A_6
A_4
A_1
A
C
A_4
A_2
A_7
A_5
A_4
A_2
A_7
比例 25.400
A_5
G
CARE AND CLEANING:
A_1
A_1
1. TO CLEAN,WIPE WITH DAMP CLOTH.DO NOT USE BLEACH,ACID SOLVENTS OR ABRASIVE CLEANERS
PARTS.
2. DURING VARYING WEATHER CONDITIONS AND WINTER PERIOD,WE STRONGLY RECOMMEND THAT TH
WITH A SUITABLE COVER.BEFORE STORAGE,PLS INSURE THE SOFA IS CLEAN AND DRY.
3. IN THE EVENT OF BARE METAL SHOWING DUE TO SCRATCH,IT IS PREFERRED TO TREAT WITH A RUST
4. PERIODICALLY CHECK AND ENSURE THAT ALL THE SCREWS ARE COMPLETELY TIGHTEN.
5. A MATCHING FURNITURE COVER IS STRONGLY RECOMMENDED TO EXTEND THE USAGE LIFE-SPAN.
G
4
G/H
J
4
F
A_3
A_1
A_1
A_1
A_2
A_2
A_2
A_5
A_3
A_6
A_4
A_6
A_4
E
A_7
A_5
G
NOT USE BLEACH,ACID SOLVENTS OR ABRASIVE CLEANERS ON ARTIFICIAL WICKER OR FRAME
15
Manual / Bruksanvisning/Bruksanvisning
Manual/Bruksanvisning/Gebrauchsanweisung
ENG
SE
NO
DE
Customer Service Rusta: Tel. +46 (0)771 28 10 10
Consumer contact: Rusta Customer Service, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SWEDEN
Website:www.rusta.com
E-mail:[email protected]
Rustas kundtjänst:
Tel. 0771 28 10 10
Konsumentkontakt: Rusta Kundtjänst, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SVERIGE
Hemsida:www.rusta.com
E-post:[email protected]
Rustas kundetjeneste:
Tlf. +46 (0)771 28 10 10
Forbrukerkontakt: Rusta Kundetjeneste, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SVERIGE
Hjemmesida: www.rusta.com
E-post:[email protected]
Kundenservice Rusta:
Tel. +46 (0)771 28 10 10
Kundenkontakt: Rusta Kundtjänst, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby, SCHWEDEN
Website:www.rusta.com
E-mail:[email protected]
Item no. 605011430101
09 2016