faktablad – hjärnmetastaser vid lungcancer

FAKTABLAD – HJÄRNMETASTASER VID LUNGCANCER
Många cancerformer sprider sig även till hjärnan och bildar metastaser. Lungcancer är den vanligaste
bakomliggande orsaken till metastaser i hjärnan. Småcellig lungcancer, adenocarcinom och storcellig
cancer är de undergrupper av lungcancer som har den största benägenheten för metastasering till hjärnan.
Till symptomen – som kan variera beroende på var i hjärnan metastasen sitter – hör huvudvärk, förlamning,
kramp, svaghet, domningar, trötthet och förvirring. För att utreda om patientens symptom orsakas av
metastaser görs datortomografi (CT) och undersökning med magnetröntgenkamera (MR). Med
hjärnmetastaser försämras prognosen för patienten. Medianöverlevnaden för patienter med icke-småcellig
lungcancer och hjärnmetastaser är cirka sju månader. Hos patienter vars cancersjukdom debuterar med
symtom på hjärnmetastaser är lungcancer orsaken i 70 procent av fallen.
Behandling vid hjärnmetastaser kan bestå av cytostatika kirurgi eller strålbehandling. Om metastasen inte
är möjlig att avlägsna genom operation kan strålbehandling bli aktuell. Är det en ensam metastas kan
behandlingen ges med så kallad gammakniv eller stereotaktisk bestrålning. Om det finns många
metastaser i hjärnan behandlas de ofta med kortison och därefter eventuellt med helhjärnsbestrålning.
Hjärnmetastaser behandlas sällan med cytostatika. Läkemedel har svårt att komma in och utöva effekt i
hjärnan beroende på att den så kallade blod-hjärnbarriär som är till för att skydda hjärnan från till exempel
bakterier och främmande ämnen.
För mer information
Tommy Ringart, kommunikationschef Roche AB, 0705-62 11 40, [email protected]