Medarbetarsamtal m kriterier 16 12 28

Medarbetarsamtal
 Samtal om måluppfyllelse och förväntningar,
medarbetarskap, organisation och arbetsmiljö,
kompetensutveckling
 Samtal om lön
 Besked om lön
Datum:
Medarbetare:
Ansvarig chef:
16 12 28
Medarbetarsamtal
Medarbetarsamtalet är ett viktigt instrument för styrning, planering och
utveckling av verksamheten. Syftet är att stimulera till förbättringar av
verksamheten och att arbetsgivaren når sina mål. De olika styrdokumenten
ska utgöra underlag för samtalen.
Viktigt att du som medarbetare förbereder dig inför samtalet. Gå igenom
frågeställningarna i dokumentet och fyll gärna i formuläret innan.
Medarbetarsamtal består av tre delar som genomförs av chef och
medarbetare varje år:
Det viktiga är att samtalen tydligt hänger ihop och bildar en helhet där
samtal om åtagandet är framåtsyftande och samtalet om lön är
återblickande.
Vi följer:
 Kommunens medarbetaridé
 Kommunens ledaridé
 Botkyrka kommuns lönepolicy och kriterier för den individuella
Lönesättningen
 Arbetsvärdering av befattning Samverkansavtalet (FAS, Förnyelse,
Arbetsmiljö, Samverkan)
 Övriga relevanta styrdokument (ex ett-årsplanen, Banslättsskolans
arbetsplan)
Lönekriterier för Banslättsskolan
Banslättsskolans verksamheter präglas av hållbarhet och hög kvalité och
bedrivs på ett effektivt och kreativt sätt.
Medarbetarna på skolan ska våga pröva nya och effektiva arbetssätt, vara
engagerade och känna vilja till kompetensutveckling för att nå bättre
resultat. Medarbetarnas arbetssätt medför att de åtaganden som kommit
överens om utförs med hög kvalité och slutförs i rätt tid.
Medarbetarna på skolan ska visa ett professionellt förhållningssätt och bra
bemötande samt bidra till ett gott arbetsklimat.
Medarbetarna på skolan ser fördelen med att alla bidrar med sina olika
kunskaper och erfarenheter och kan vid behov ompröva sina egna
ställningstaganden.
Lönekriterierna är kopplade till personalens egna mål, verksamhetens
uppdrag och styrdokumentens mål.
Banslättsskolan
Aftonvägen 6 · 146 31 Tullinge · Telefon 070-180 62 87
[email protected] · http://utbildning.botkyrka.se/banslattsskolan
Måluppfyllelse och förväntningar
1. Vilka individuella mål har du haft under året?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Medarbetarskap
Medarbetarskapet handlar om vad jag som anställd gör, hur jag beter mig i det dagliga
arbetet och hur jag bidrar till att verksamheten når sina uppsatta mål. Aktivt medarbetarskap
handlar om att ta ansvar, agera, vara motiverad, engagerad och uppvisa resultat.
För dig som medarbetare på Banslättsskolan innebär medarbetaridén att du:
 Håller dig informerad om skolans verksamhet, målen och värderingarna i
styrdokumenten och låter detta bli tydligt i ditt arbete
 Respekterar och följer fattade beslut
 Har ett professionellt förhållningssätt och bemöter varje medarbetare, elev och
vårdnadshavare på ett respektfullt sätt
 Är villig till samarbete och ser fördelen med att alla bidrar med sina olika kunskaper och
erfarenheter
 Tar initiativ och deltar aktivt i verksamhetens utveckling
 Medverkar till att skapa en positiv arbetsmiljö
 Arbetar under eget ansvar, såväl självständigt som i grupp
1. På vilket sätt arbetar du utifrån förväntningarna i medarbetarskapet?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. På vilket sätt tar du initiativ, sätter igång och uppnår resultat?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Banslättsskolan
Aftonvägen 6 · 146 31 Tullinge · Telefon 070-180 62 87
[email protected] · http://utbildning.botkyrka.se/banslattsskolan
3. Hur bidrar du till att skapa en god stämning på arbetsplatsen?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Hur bidrar du med målsättningen som framställs i skolans arbetsplan?
a) Normer och värden
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b) Kunskaper
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
c) Ansvar och inflytande
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
d) Hem och skola
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
e) Skolan och omvärlden
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Väj ut ett resultat i ditt arbete som du är nöjd med och beskriv varför.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Banslättsskolan
Aftonvägen 6 · 146 31 Tullinge · Telefon 070-180 62 87
[email protected] · http://utbildning.botkyrka.se/banslattsskolan
Organisation och arbetsmiljö
1. Vilka initiativ tar du för utveckla arbetet i ditt arbetslag och olika grupptillhörigheter?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Finns det arbetsuppgifter som du vill ta ansvar för och vidareutveckla?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Hur kan du utveckla ditt medarbetarskap för att skolans verksamhet ska utvecklas?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Hur är en bra chef för dig?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Andra arbetsförutsättningar som du vill diskutera?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Kompetensutveckling
6. Vad i/utanför verksamheten har utvecklat dig under det senaste året?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Banslättsskolan
Aftonvägen 6 · 146 31 Tullinge · Telefon 070-180 62 87
[email protected] · http://utbildning.botkyrka.se/banslattsskolan
Utvecklingsplan
Utvärdering av föregående mål:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Mål framåt, åtagande:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Personliga utvecklingsbehov:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Övrigt:
__________________________________________________________________________
Tullinge ______________
__________________________________________________________________________
Underskrift medarbetare
Underskrift chef
__________________________________________________________________________
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Banslättsskolan
Aftonvägen 6 · 146 31 Tullinge · Telefon 070-180 62 87
[email protected] · http://utbildning.botkyrka.se/banslattsskolan
Lönepolicy och kriterier för individuell lönesättning
Lönepolicyn är en viktig del av personalpolitiken och uttrycker vilka värderingar,
mål och principer och riktlinjer som ligger till grund för lönesättningen
i kommunen. Lönen och löneutvecklingen ska stimulera till goda arbetsinsatser,
ökat engagemang och intresse för utveckling.
Lönen är individuell och differentierad. Vid årliga samtal mellan chef och
medarbetare om mål, resultat, förväntningar och lön ska sambandet mellan lön och
prestation tydliggöras.
Ett lönesamtal i traditionell modell är en dialog och inte en förhandling. Det är bakåtblickande
och en bedömning med fokus på uppnådda resultat. Detta på en individnivå, gruppnivå och
skolnivå.
Modell för lönesamtal
Vad – det alla ska uppfylla.
Hur – löneutveckling.
HUR
- uppnådda resultat
- arbetslagets arbete, professionellt
förhållningssätt och bra bemötande
- verksamhetsutveckling och
engagemang (tar initiativ,
förverkligar och genomför,
Mi
presterar kvalité, arbetar aktivt med
förändrings/förbättringsarbete)
- medverka till en positiv arbetsmiljö
(elevernas och personalens
Prestation
fysiska
och psykosociala miljö).
Anställnings
avtal
-------
Lön för utförd och
förväntad prestation
-----------------------------
Kopplingen mellan
mål – resultat – lön
(ej personliga egenskaper).
Minsta
-------
----------------------VAD
- utföra arbete under eget ansvar
utifrån skolans arbetsplan
- följa verksamhetens regelverk
- följa delegation för arbetsmiljön
- samarbeta, medverka till en positiv
arbetsmiljö (individ-, grupp- och
skolnivå)
- vara lojal som arbetsgivarens
representant
- hålla sig informerad digitalt och
muntligt för att kunna utföra den
dagliga verksamheten
Banslättsskolan
Aftonvägen 6 · 146 31 Tullinge · Telefon 070-180 62 87
[email protected] · http://utbildning.botkyrka.se/banslattsskolan
Grundkrav i
anställningen
Lönesamtal
VAD:
 Vad har jag tagit ansvar för och utvecklat som ingår i grunduppdraget.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
HUR:
 Kvalitén på uppnådda resultat för verksamhetens utveckling.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Tullinge ______________
__________________________________________________________________________
Underskrift medarbetare
Underskrift chef
__________________________________________________________________________
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Banslättsskolan
Aftonvägen 6 · 146 31 Tullinge · Telefon 070-180 62 87
[email protected] · http://utbildning.botkyrka.se/banslattsskolan