PDF-dokument, 173 kB

207
AVGIFTER
inom omsorgen om personer med
FUNKTIONSNEDSÄTTNING
AVGIFTER FOR INSATSER ENLIGT SOL
(Socialtjänstlagen)
Avgifterna för hemtjänst, korttidsboende, trygghetslarm
och dagverksamhet samordnas och kan aldrig bli mer än
sammanlagt 2 013 kr per månad, vilket är maxtaxan.
Boendestöd och sysselsättning är avgiftsfria insatser.
Trygghetslarm
• 188 kr per månad för abonnemang och teknisk utrustning.
• Utryckningar är avgiftsfria.
Matlåda inklusive leverans
• 51 kr per portion.
Hemtjänst
• 150 kr per timme för de första 8 timmarna varje månad.
• 90 kr per timme för övriga timmar i samma månad.
Ledsagning och avlösning
•115 kr per timme för de första 8 timmarna varje månad.
• 90 kr per timme för övriga timmar i samma månad.
Dagverksamhet
• Avgiften motsvarar en hemtjänsttimme per besök.
• Dessutom betalar den enskilde kostnaden för mat.
Matkostnaden kan variera mellan olika dagverksamheter.
Korttidsboende
• 57 kr per dygn.
• Dessutom betalar den enskilde kostnaden för mat, 120 kr per dygn.
Gruppboende/särskilt boende enligt SoL för vuxna personer
med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning
• 2 013 kr per månad.
• Dessutom betalar den enskilde hyra och mat. Kostnaderna varierar
mellan olika boenden.
INSATSER ENLIGT LAGEN OM STÖD OCH SERVICE
FÖR FUNKTIONSHINDRADE (LSS) ÄR AVGIFTSFRIA
Du betalar själv för mat, hyra och egna omkostnader. I bostad med
särskild service eller familjehem för barn och unga betalar var och en
av vårdnadshavarna en avgift för kost och logi motsvarande aktuellt
underhållsstöd. Vårdnadshavarna svarar för fickpengar och kläder.
MINIMIBELOPP
För att alla ska kunna ha en minsta summa att leva på när avgifterna
är betalda finns ett lagreglerat minimibelopp. Beloppet ska täcka
normala levnadsomkostnader (mat, kläder, skor, hygien, tidningar,
tv, telefon, hushållsel, hemförsäkring, läkarvård, medicin med mera).
Minimibeloppet är
• 5 057 kr per månad för ensamstående.
• 4 237 kr per person och månad för gifta och sammanboende.
Du kan ansöka om ett högre minimibelopp om du har god
man eller har återkommande extra kostnader som inte täcks av
handikappersättning via försäkringskassan.
BESLUT OM AVGIFT
Socialtjänsten fattar beslut om den individuella avgiften och detta
beslut går att överklaga.
Övrigt
Vid planerat uppehåll eller längre sjukhusvistelse ska du meddela
frånvaro till utföraren på förhand för att få avdrag för kostnaden.
Du får en faktura varje månad.
MER INFORMATION
Om du undrar något över
avgifter och kostnader prata
med din handläggare eller
med avgiftshandläggaren som
du når på telefon 08-718 80 00.
Produktion: Nacka kommun, kommunikationsenheten.
Tryck: Januari 2017. Upplaga: 100 ex.
www.nacka.se