Laddar med konvertibel

BOLAGSANALYS
22 februari 2017
Sammanfattning
Arise
(ARISE.ST)
Lista:
Börsvärde:
Bransch:
VD:
Styrelseordf:
Laddar med konvertibel



2016 fick som väntat en stark avslutning inom både
elproduktion och projektutveckling. Sammantaget steg
EBITDA i Q4 till 61 MSEK, +27% Y/Y. Kassaflödet var
ännu starkare och räntebärande nettoskuld reducerades
till strax under 1 mdr SEK vid årsskiftet.
Small Cap
635 MSEK
Utilities
Daniel Johansson
Joachim Gahm
OMXS 30
Arise
25
Arise stärker nu ändå upp balansräkningen via en
konvertibel om maximalt 245 MSEK med företrädesrätt
för aktieägarna. Syftet är dels att kunna öka tempot och
genomföra ännu större affärer inom projektutveckling.
Delvis är det också för att amortera gamla lån och sänka
finansieringskostnaderna.
20
15
10
5
0
22-feb
22-maj
20-aug
18-nov
16-feb
Med ett antal stora utvecklingsprojekt i pipeline tror vi
nu att denna typ av affärer kommer accelerera de
närmaste åren. Samtidigt tyngs våra prognoser av
fallande priser på elcertifikat. Vår Base case värdering ger
därför ett lite lägre värde än tidigare, cirka 24 kronor per
aktie (tidigare: 26 SEK per aktie).
Redeye Rating (0 – 10 poäng)
Ledning
Ägarskap
Vinstutsikter
Lönsamhet
7,0 poäng
7,0 poäng
6,0 poäng
5,0 poäng
Finansiell styrka
4,0 poäng
Nyckeltal
2015
508
Omsättning, MSEK
Tillväxt
76%
EBITDA
193
EBITDA-marginal
38%
EBIT
-58
EBIT-marginal
Resultat före skatt
Nettoresultat
Nettomarginal
Utdelning/Aktie
VPA
P/E
EV/S
EV/EBITDA
2015
2017E
316
17%
2018E
459
-47%
138
45%
88
23%
2%
155
28%
33
2019E
469
185
34%
10
40%
79
113
Neg
6%
3%
17%
24%
-164
-156
-52
-41
-70
-70
4
4
42
42
Neg
2015
2016
594
Neg
2016
0,00
-4,68
Neg
3,7
9,7
2016
Neg
2017E
0,00
-1,22
Neg
2,8
12,0
2017E
1%
2018E
0,00
-2,08
Neg
5,2
18,5
2018E
Fakta
Aktiekurs (SEK)
Antal aktier (milj)
Börsvärde (MSEK)
Nettoskuld (MSEK)
Free float (%)
Dagl oms. (’000)
9%
2019E
0,00
0,13
143,8
3,4
10,1
2019E
0,00
1,27
15,0
3,1
7,9
Analytiker:
Henrik Alveskog
[email protected]
Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.
Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, 103 87 Stockholm. Tel +46 8-545 013 30. E-post: [email protected]
19,0
33,4
635
992
60 %
45
Arise
Redeye Rating: Bakgrund och definition
Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv
värdering.
Company Qualities
Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller
verksamhetsrisk) – dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt.
Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 – Ledning
(Management), 2 – Ägarskap (Ownership), 3 – Vinstutsikter (Growth Outlook), 4 – Lönsamhet (Profitability) och 5 –
Finansiell styrka (Financial Strength).
Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån
hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda
antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel.
Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng.
Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa
storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna.
Ledning
Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med
aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig
kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 – Exekvering, 2
– Kapitalallokering, 3 – Kommunikation, 4 – Erfarenhet, 5 – Ledarskap, och 6 – Integritet.
Ägarskap
Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande.
Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som
har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden.
De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 – Ägarstruktur, 2 – Ägarengagemang, 3 – Institutionellt
ägande, 4 – Maktmissbruk, 5 – Renommé, och 6 – Finansiell uthållighet.
Vinstutsikter
Vår rating av Vinstutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil
vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en
god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Vinstutsikter är; 1 –
Affärsmodell, 2 – Försäljningspotential, 3 – Marknadstillväxt, 4 – Marknadsposition, och 5 – Konkurrenskraft.
Lönsamhet
Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för
att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit
baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 – Avkastning på totalt
kapital (Return on total assets; ROA), 2 – Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 – Nettomarginal
(Net profit margin), 4 – Fritt kassaflöde, och 5 – Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT).
Finansiell styrka
Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt.
Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att
finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka
baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 – Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 –
Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 – Kassalikviditet (Quick ratio), 4 – Balanslikviditet (Current ratio), 5 –
Omsättningsstorlek, 6 – Kapitalbehov, 7 – Konjunkturkänslighet, och 8 – Kommande binära händelser.
Bolaganalys
2
Arise
Konvertibel riggar för expansion
Utfallet i Q4-rapporten var i huvudsak som väntat. En stark avslutning på
året låg redan i korten då produktionen hamnade på en ny toppnotering
samt då resultatavräkningen från byggprojekten gav betydande bidrag.
Elproduktionen ökade något Y/Y, medan snittintäkten sjönk lika mycket.
De totala intäkterna i segmentet Vindkraftdrift var därför oförändrade, 115
MSEK, men med något lägre resultat. För en gångs skull gissade vi rätt
avseende resultatbidraget från Utveckling och förvaltning och utfallet på
koncernnivå blev därför i princip som väntat.
Elproduktionen och affärerna i Q4, inte minst avyttringen av Bohult, gav ett
riktigt starkt kassaflöde. Under kvartalet reducerades därför räntebärande
nettoskuld med 171 MSEK till 992 MSEK vid årsskiftet.
Förväntat vs. utfall
MSEK
Utfall i princip som väntat
Q4'15 Q4'16E
Utfall
Diff
Vindkraftdrift, inkl. 50% av Jädraåsen
Nettoomsättning
115
115
EBITDA
95
95
115
91
0%
-4%
Produktion, GWh
Snittintäkt, SEK/MWh
Koncernen totalt *
EBITDA
EBIT
PTP
Omsättningstillväxt (drift)
Bruttomarginal (drift)
Nettolåneskuld
228
501
238
483
238
483
0%
0%
48
26
-4
57
35
15
61
33
12
7%
-6%
-20%
1%
83%
0%
83%
0%
79%
1 248
992
-256
Källa: Arise, Redeye Research
Konvertibel ger utrymme att öka tempot
Arise skall ge ut en konvertibel om maximalt 245 MSEK, med företräde för
befintliga aktieägare. Löptiden är fem år med konverteringskurs 22 SEK
och 5,75 procent årlig ränta. Emissionen är garanterad av bland annat alla
större aktieägare och borde bli i det närmaste fulltecknad.
Fler stora
utvecklingsprojekt
Pengarna är inte öronmärkta men Arise vill öka sin flexibilitet och kapacitet
för att kunna delta i större affärsprojekt. Det verkar främst handla om fler
och större utvecklingsprojekt som i övrigt liknar de som genomförts på
sistone. De nämner också möjligheter att delta i en kommande förväntad
konsolidering av vindkraftsbranschen. Inte helt förvånande då Peter
Gyllenhammar sedan länge varit något av en specialist på att köpa
tillgångar av finansiellt pressade ägare. Dessutom kommer de lösa ett
gammalt lån som förfaller 2017.
Bolaganalys
3
Arise
Segment Vindkraftdrift
i
140
90%
120
85%
100
80%
80
75%
60
70%
40
65%
20
60%
0
55%
Q1-14
Q3-14
Q1-15
Q3-15
Nettoomsättning, MSEK
Elpriserna lite bättre
Men elcertifikaten i fritt
fall
Q1-16
Q3-16
Q1-17P
EBITDA-marginal, höger skala
Intäkterna från elproduktion (egna & 50% av Jädraåsen) prickade vår
prognos i Q4. Driftkostnaderna var dock lite högre och EBITDA-marginalen
därför inte riktigt på den nivå som vi hade räknat med. Elpriserna har
återhämtat sig en hel del det senaste året och Arise är själva optimistiska
om att det kommer fortsätta. För elcertifikaten är det däremot total
osäkerhet för närvarande. Sedan årsskiftet har priserna nästan varit i fritt
fall och certifikaten handlas nu till nya bottennoteringar omkring 50-60
SEK/MWh.
Hur Arise terminssäkringar ser ut i dagsläget vet vi inte och den närmaste
tidens resultatutveckling blir därför extra svårtippad. Med normal
produktion och en snittintäkt som sjunker till gissningsvis cirka 450
SEK/MWh bör de kunna leverera ett skapligt resultat under Q1.
Utvecklingsprojektet Mombyåsen är färdigställd under budget och
slutavräknas nu i Q1, vilket således kommer ge ett skapligt resultatbidrag.
Kvartalsvis utveckling samt prognos
MSEK
2015
Q1
Q2
Q3
Q4
2016
Q1
Q2
Q3
Q4
2017
Q1P
Vindkraftdrift, inkl. 50% av Jädraåsen
Nettoomsättning
EBITDA
122
99
85
62
68
40
115
95
80
59
54
37
58
39
115
91
90
68
EBITDA
70
45
29
48
40
17
21
61
35
EBIT
44
17 -146
26
17
-17
-1
33
16
Resultat före skatt
17
-7 -171
-4
-7
-34
-22
12
-4
Koncernen totalt
Produktion, GWh
228
178
141
228
164
116
121
238
200
Snittintäkt, SEK/MWh
Spotpriser, SEK/MWh
varav el, SEK/MWh
varav certifikat, SEK/MWh
535
427
276
151
475
360
215
145
484
298
150
148
501
382
219
163
489
375
227
148
463
383
247
136
480
415
282
133
483
499
365
134
450
355
300
55
Källa: Arise, Redeye Research
Bolaganalys
4
Arise
Prognos & Värdering
År 2020 och framåt ingår
enbart nuvarande
vindkraft samt drift- och
underhållsuppdrag
Ambitionen att höja tempot kring projektutveckling gör att vi nu räknar
med flera projekt under en längre tid. Våra prognoser återspeglar denna typ
av affärer under 2017-19. Från 2020 beaktar vi enbart intäkter från
befintliga vindkraftparker samt drift och underhållsverksamheten för de
externa ägarnas parker. I dagsläget räknar vi alltså inte med någon
ytterligare utbyggnad av egen vindkraft. Förhoppningsvis kommer priserna
på el och certifikat återhämta sig tillräckligt för att det återigen blir aktuellt.
Men det är för närvarande svårt att gissa när så kommer att ske.
Den senaste tidens dramatiska prisfall på elcertifikat gör att vi har sänkt
antagandena för Arise snittintäkter de kommande åren, se tabell nedan.
Nuvarande låga nivåer är knappast rimliga på lite sikt. Förhoppningsvis
kommer regeringen snart med förslag på förändringar i kvotsystemet som
ger stöd för en uppgång. Våra prognoser är extremt osäkra även av andra
skäl. Bland annat då vi inte vet hur terminssäkringarna ser ut i dagsläget.
Vid årsskiftet 2015/16 hade Arise nära hälften av produktionen år 2017
prissäkrad på skapliga nivåer och för 2018 var cirka 30% prissäkrat, se
tabell nästa sida hämtad från årsredovisningen 2015.
Projektutveckling väntas
ge resultatbidrag om ca:
1 MSEK/MW
Åren 2017-19 ingår Solbergprojektet (beräknas klart Q1-18) och ytterligare
ett antal större affärer där Kölvallen och Svartnäs förhoppningsvis får
klartecken under detta år. Bruttoredovisningen av projektförsäljningarna
blåser upp både intäkter och kostnader men skall tas med en nypa salt, då
omfattningen av Arise del av åtagandena varierar. Det vi tar fasta på i
prognoserna är tidigare uttalande från bolaget om att dessa affärer generellt
sett bedöms ge en positiv resultateffekt motsvarande cirka 1 MSEK per MW.
Vi räknar med att projektaffärerna ger positiva resultatbidrag om cirka 30
MSEK år 2017 samt 50 MSEK per år 2018-19.
Prognoser
MSEK
Intäkter
varav elförsäljning, inkl. delägt
EBITDA
EBIT
Finansnetto
PTP
VPA, SEK
Installerad kap. (MW)
Producerad el (GWh)
Snittintäkt (SEK/MWh)
Investeringar i vindkraftparker
Acc. Investeringar i d.o.
Nettoskuld
2015
2016
2017E
2018E
2019E
2020E
508
388
594
306
316
283
459
308
469
339
217
346
193
-58
-107
-164
-4,7
138
33
-85
-52
-1,2
88
10
-80
-70
-2,1
155
79
-75
4
0,1
185
113
-71
42
1,3
154
85
-61
24
0,7
253
775
501
240
640
479
240
628
450
240
628
490
240
628
540
240
628
551
-110
3 652
1 270
-180
3 471
992
0
3 471
1 005
0
3 471
930
0
3 471
826
0
3 471
734
Källa: A rise, Redeye Research
Bolaganalys
5
Arise
Prissäkringar på el- och certifikat
Prissäkringar, 31 december 2015
Helägda parker (388 GWh)
Elproduktion
Certifikat
Snittpris el, SEK/MWh
Snittpris certifikat SEK/MWh
2016
57%
18%
334
212
2017
12%
32%
252
187
2018
5%
22%
208
156
Jädraåsen (50% => 286 GWh)
Elproduktion
Certifikat
Snittpris el, SEK/MWh
Snittpris certifikat SEK/MWh
62%
85%
423
178
62%
89%
423
182
62%
41%
377
160
Källa: Arise årsredovisning 2015
Värdering
Vår värdering baseras på prognoserna ovan och därefter antagande om
kassaflödena från bolagets befintliga vindkraftparker om cirka 630 GWh
samt en något växande drift- och underhållsaffär. Vi utgår från att priserna
på el- och certifikat kommer stiga med 2% per år, från år 2020.
Motiverat värde:
~24 SEK per aktie
Vår kassaflödesmodell ger ett motiverat värde omkring 24 kronor per
aktie. I vår senaste analysuppdatering, per 15 november 2016, var
motsvarande värde 26 kronor per aktie. Skillnaden beror främst på lägre
snittintäkter i våra prognoser för de närmaste åren.
Konvertibeln påverkar ännu inte vår värdering då man i princip bara
byter ett lån mot ett annat. Skillnaden mellan konverteringskursen 22 SEK
per aktie och vårt motiverade värde 24 SEK ger bara en ytterst marginell
utspädningseffekt. Om denna skillnad ökar kommer vi givetvis också ta
utspädningseffekten, som kan bli 25 procent, i beaktan.
Vi har använt ett avkastningskrav (WACC) på 8,6%. Som jämförelse kan
nämnas att Arise använde 7,3-7,4% i diskonteringsränta för beräkningen av
tillgångsvärdena i sina vindkraftsparker. Som regel har aktiemarknaden
dock alltid ett högre avkastningskrav än vad bolagen använder i sin
redovisning. Även om skuldsättningen nu har minskat så är den finansiella
hävstången betydande vilket innebär att avkastningskravet har stor
inverkan på värderingen. Framtida snittintäkter är också avgörande då de
får fullt genomslag på sista raden i kassaflödet. Rutan i tabellen nedan
markerar våra antaganden.
Värde, SEK per aktie
Finansiell hävstång och
osäkerhet om elpriser
skapar ett stort
värderingsintervall
Prisindex år 2020 =>
WACC
7,5%
8,6%
9,5%
Källa: Redeye Research
Bolaganalys
6
0%
+2%
+4%
21
14
11
35
24
18
53
32
25
Arise
Investment Case
Hedge mot stigande
elpriser
Med den nya strategiska inriktningen och refinansierade lån har risken i
bolaget reducerats. Det krävs fortfarande högre priser på el och/eller
elcertifikat, för att lönsamheten skall bli bra. Aktien kan ses som ett spel på
högre priser alternativt som en långsiktig hedge mot stigande elpriser.
Många andra investeringar i vindkraftsindustrin sker för närvarande av
företag och fastighetsägare just för att balansera risken för stigande elpriser
i framtiden.
En investering i Arise bör vara långsiktig. De ekonomiska utfallen på
kvartalsbasis kommer variera med faktorer som är både tillfälliga och
omöjliga för bolaget att påverka, som vindvariation och spotpriserna på
elmarknaden. Även om alla investeringar skall utvärderas kontinuerligt så
är det de långsiktiga förutsättningarna som är avgörande. I synnerhet för
denna typ av verksamhet med stora investeringar som skall leva länge.
Möjliga triggers för en omvärdering

Den främsta triggern för en omvärdering av aktien i närtid är
sannolikt relaterad till elcertifikatpriserna och effekterna av den
förestående kvothöjningen. Denna information har dock varit känd
under en relativt lång tid och det finns en uppenbar osäkerhet om
när och hur det får genomslag i marknaden.

Arise har ett eget kapital om 30 SEK per aktie och handlas därmed
med 35-40% rabatt mot bokfört värde. Både Stjärnarp och Skogaby
har sålts med reavinst och Bohult sannolikt till bokfört värde.
Uppenbarligen finns det aktörer som värderar tillgångarna högre
än vad aktiemarknaden gör idag. Fler försäljningar som bekräftar
detta kan sannolikt bidra till en uppvärdering av aktien.

Nya stora affärer, liknande de med BlackRock och Allianz Capital
Partners. Arise räknar med att dessa projekt skall ge en positiv
resultateffekt motsvarande cirka 1 MSEK per MW och utfallet
hittills verkar ha blivit bättre än så. Arise har över 200 MW
tillståndsgivna projekt, vilket borde ge goda möjligheter.
Bolaganalys
7
Arise
Sammanfattning Redeye Rating
Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel
består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en
betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng.
Ratingförändringar i denna rapport: Inga förändringar.
Ledning 7,0p
De målsättningar som sattes upp i samband med börsnoteringen har
bolaget inte kunna infria. Orsakerna ligger dock i omvärldsfaktorer som
bolaget inte kunnat påverka. Den löpande kommunikationen är
balanserad och ledningen har god erfarenhet och hög trovärdighet. Vi
uppfattar företagskulturen som dynamisk och relativt stark för ett så pass
ungt bolag. VD-bytet som genomfördes i början av 2016 verkar ha gått
smärtfritt både inom organisationen och externt.
Ägarskap 7,0p
Några av de ledande befattningshavarna har betydande aktieinnehav
vilket hamnar på plussidan. Här finns även ett antal institutioner som
skapar stabilitet. Genom Johan Claesson och CA Fastigheter har Arise en
huvudägare som också engagerar sig via styrelsen, vilket vi har efterlyst.
Vinstutsikter 6,0p
Rating för Vinstutsikter hamnar något över medel och de faktorer som
spelar in är svåra för bolaget att själva påverka. Det finns givetvis
tillväxtmöjligheter och en kraftig hävstång som kan ge mycket god
lönsamhet. Men för att växa krävs stora investeringar och beträffande
elproduktion kan bolaget inte differentiera sig då produkten i slutändan
är helt standardiserad.
Lönsamhet 5,0p
Arise redovisar sedan ett par år tillbaka goda kassaflöden men resultaten
tyngs av de stora avskrivningarna. Eftersom bolaget fortfarande är inne i
sin expansionsfas har de dock inte fått full utväxling på sin organisation
och sina investeringarna ännu. Dessutom har el och certifikatpriserna
varit pressade under de senaste åren.
Finansiell styrka 4,0p
En viktig del av affärsiden inom vindkraft är för de flesta aktörer att
investera med upp emot 70% lånat kapital. Skuldsättningen blir därmed
betydande vilket drar ned betyget. Även om lönsamheten och
kassaflödena är starka får de också svårt att nå en hög
räntetäckningsgrad. Dessutom är bolagets storlek, i termer av intäkter så
pass blygsamt att betyget sammanlagt hamnar strax under medel. En
lägre skuldsättningsgrad vore suboptimalt i avkastningshänseende och vi
ser därför små möjligheter för bolaget att höja sin rating för Finansiell
Styrka i någon större utsträckning.
Bolaganalys
8
Arise
Resultaträkning
Omsättning
Summa rörelsekostnader
EBITDA
2015
508
-315
193
2016
594
-456
138
2017E
316
-227
88
2018E
459
-304
155
2019E
469
-284
185
Avskrivningar materiella tillg
Avskrivningar immateriella tillg.
Goodwill nedskrivningar
EBIT
-250
0
0
-58
-105
0
0
33
-78
0
0
10
-76
0
0
79
-72
0
0
113
Resultatandelar
Finansnetto
Valutakursdifferenser
Resultat före skatt
0
-107
0
-164
0
-85
0
-52
0
-80
0
-70
0
-75
0
4
0
-71
0
42
Skatt
Nettoresultat
8
-156
11
-41
0
-70
0
4
0
42
Balansräkning
Tillgångar
Omsättningstillgångr
Kassa och bank
Kundfordringar
Lager
Andra fordringar
Summa omsättn.
Anläggningstillgångar
Materiella anl.tillg.
Finansiella anl.tillg.
Övriga finansiella tillg.
Goodwill
Imm. tillg. vid förväv
Övr. immater. tillg.
Övr. anlägg. tillg.
Summa anlägg.
Uppsk. skatteford.
2015
2016
2017E
2018E
2019E
203
15
62
140
420
287
12
19
60
378
126
9
16
60
212
184
14
23
60
280
188
14
23
60
285
1836
0
445
0
0
0
25
2306
41
1565
0
447
0
0
0
25
2037
45
1492
0
447
0
0
0
25
1964
45
1421
0
447
0
0
0
25
1893
45
1349
0
447
0
0
0
25
1821
45
Summa tillgångar
2767
2460
2221
2218
2152
Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa kort. skuld
Räntebr. skulder
L. icke ränteb.skulder
Konvertibler
Summa skulder
Uppskj. skatteskuld
Avsättningar
Eget kapital
Minoritet
Minoritet & E. Kap.
72
58
109
239
1415
0
0
1654
0
22
1091
0
1091
48
339
90
477
940
0
0
1417
0
22
1021
0
1021
25
300
90
415
832
0
0
1247
0
22
952
0
952
37
295
90
422
818
0
0
1240
0
22
956
0
956
38
269
90
396
745
0
0
1141
0
22
988
0
988
Summa skulder och E. Kap.
2767
2460
2221
2218
2152
Fritt kassaflöde
Omsättning
Sum rörelsekost.
Avskrivningar
EBIT
Skatt på EBIT
NOPLAT
Avskrivningar
Bruttokassaflöde
Föränd. i rörelsekap
Investeringar
2015
508
-315
-250
-58
3
-55
250
196
-65
92
2016
594
-456
-105
33
-7
26
105
131
83
164
2017E
316
-227
-78
10
0
10
78
88
-17
-5
2018E
459
-304
-76
79
0
79
76
155
0
-5
2019E
469
-284
-72
113
0
113
72
185
0
-1
222
378
66
150
184
Kapitalstruktur
Soliditet
Skuldsättningsgrad
Nettoskuld
Sysselsatt kapital
Kapit. oms. hastighet
2015
39%
135%
1 270
2 361
0,2
2016
42%
125%
992
2 013
0,2
2017E
43%
119%
1 005
1 957
0,1
2018E
43%
116%
930
1 886
0,2
2019E
46%
103%
826
1 814
0,2
Tillväxt
Försäljningstillväxt
VPA-tillväxt (just)
2015
76%
525%
2016
17%
-74%
2017E
-47%
70%
2018E
45%
-106%
2019E
2%
858%
Fritt kassaflöde
Bolaganalys
9
DCF värdering
WACC
Antaganden 2021-2025
Genomsn. förs. tillv.
EBIT-marginal
Kassaflöden, MSEK
8,6 % NPV FCF (2017-2019)
NPV FCF (2020-2026)
NPV FCF (2027-)
Rörelsefrämmade tillgångar
Räntebärande skulder
Motiverat värde MSEK
336
547
915
287
-1279
806
2 % Motiverat värde per aktie, SEK
40 % Börskurs, SEK
24,1
19,0
Lönsamhet
ROE
ROCE
ROIC
EBITDA-marginal
EBIT-marginal
Netto-marginal
2015
-14%
-2%
-2%
38%
-11%
-31%
2016
-4%
1%
1%
23%
6%
-7%
2017E
-7%
0%
1%
28%
3%
-22%
2018E
0%
4%
4%
34%
17%
1%
2019E
4%
6%
6%
40%
24%
9%
Data per aktie
VPA
VPA just
Utdelning
Nettoskuld
Antal aktier
2015
-4,68
-4,68
0,00
37,99
33,43
2016
-1,22
-1,22
0,00
29,67
33,43
2017E
-2,08
-2,08
0,00
30,08
33,43
2018E
0,13
0,13
0,00
27,82
33,43
2019E
1,27
1,27
0,00
24,71
33,43
2015
1 871,7
-3,9
1,2
3,7
9,7
-32,4
0,6
2016
1 660,6
-16,3
1,1
2,8
12,0
50,2
0,7
2017E
1 640,6
-9,1
2,0
5,2
18,5
156,5
0,7
2018E
1 565,1
143,8
1,4
3,4
10,1
19,8
0,7
2019E
1 461,3
15,0
1,4
3,1
7,9
12,9
0,6
Värdering
Enterprise Value
P/E
P/S
EV/S
EV/EBITDA
EV/EBIT
P/BV
Aktiens utveckling
1 mån
3 mån
12 mån
Årets Början
Aktiestruktur %
Briban Invest
Johan Claesson med bolag
Tredje AP Fonden
Ernström Finans AB
Catella fonder
Peter Gyllenhammar
Peter Nygren fam o bolag
Leif Jansson m bolag
Nordea fonder
AB Traction
Aktien
Reuterskod
Lista
Kurs, SEK
Antal aktier, milj
Börsvärde, MSEK
Bolagsledning & styrelse
VD
CFO
IR
Ordf
Nästkommande rapportdatum
Q1 report
Q2 report
Analytiker
Henrik Alveskog
[email protected]
-12,0
-6,9
11,8
-5,0
%
%
%
%
Tillväxt/år
Omsättning
Rörelseresultat, just
V/A, just
EK
Röster
14,9 %
12,4 %
10,0 %
4,5 %
4,5 %
4,5 %
4,2 %
3,8 %
3,7 %
3,4 %
15/17e
-21,1 %
n.m.�
-33,3 %
-6,6 %
Kapital
14,9 %
12,4 %
10,0 %
4,5 %
4,5 %
4,5 %
4,2 %
3,8 %
3,7 %
3,4 %
ARISE.ST
Small Cap
19,0
33,4
635,2
Daniel Johansson
Linus Hägg
Linus Hägg
Joachim Gahm
May 04, 2017
July 19, 2017
Redeye AB
Mäster Samuelsgatan 42, 10tr
114 35 Stockholm
Arise
Omsättning & Tillväxt (%)
EBIT (justerad) & Marginal (%)
700
100%
600
80%
500
60%
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
40%
400
20%
300
0%
200
-20%
100
-40%
0
-60%
2014
2015
2016
Omsättning
2017E
2018E
2019E
2016
2017E
2018E
2019E
EBIT just-marginal
Soliditet & Skuldsättningsgrad (%)
2
2
48%
1
1
46%
0
44%
-1
42%
0
-1
2015
EBIT just
Försäljningstillväxt
Vinst Per Aktie
2014
2014
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
2015
2016
2017E
2018E
2019E
-2
-2
-3
-3
-4
-4
-5
-5
VPA
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
40%
38%
20%
36%
0%
2014
2015
2016
Soliditet
VPA (just)
2017E
2018E
2019E
Skuldsättningsgrad
Produktområden
Geografiska områden
Intressekonflikter
Verksamhetsbeskrivning
Henrik Alveskog äger aktier i bolaget: Nej
Arise är ett energibolag med el producerad av landbaserad vindkraft.
Arise säljer också vindkraftprojekt, driftsatta eller färdiga att bygga
samt drift av vindkraftparker. Verksamheten bedrivs än så länge
enbart i Sverige och de flesta parkerna är helägda. För större parker
tar Arise däremot in medfinansiärer.
Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit
ersättning från bolaget i samband med detta.
Bolaganalys
10
Arise
DISCLAIMER
Viktig information
Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på
sektorerna Technology och Life Science. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys och investerarrelationer..
Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye
grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan 2007.
Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende
finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende
finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och
företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory-verksamhet
(sidotillstånd).
Ansvarsbegränsning
Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på
källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen
baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat
kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett
investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett
investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet
av analysen.
Potentiella intressekonflikter
Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa
analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande:



För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende
investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument
för bolaget från 30 dagar innan det att det bevakade bolaget kommer med ekonomiska rapporter, såsom delårsrapporter,
bokslutskommunikéer eller liknande, till det datum Redeye offentliggör sin analys plus två handelsdagar efter detta datum.
En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är
direkt kopplad till sådan verksamhet.
Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett
emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer
att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand
överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen.
Angående Redeyes analysbevakning
Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckligen
anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller
händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument.
Rating/Rekommendationsstruktur
Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och
ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess
möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare.
Redeye Rating (2017-02-22)
Rating
Ledning
Ägarskap
40
74
9
123
41
65
17
123
7,5p - 10,0p
3,5p - 7,0p
0,0p - 3,0p
Antal bolag
Vinstutsikter
18
97
8
123
Lönsamhet
9
36
78
123
Finansiell
styrka
21
44
58
123
*För investmentbolag ser parametrarna annorlunda ut.
Mångfaldigande och spridning
Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare
eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.
Copyright Redeye AB.
Bolaganalys
11