2017-02-21 Kommunstyrelsen Plats och tid sammanträde

KUNGSBACKA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Datum
2017-02-21
Plats och tid sammanträde
Kungsbackarummet, Stadshuset
Klockan 13.00-16.10, paus 15.1515.30
Beslutande
Ledamöter
Tjänstgörande ersättare
Hans Forsberg (M), ordförande
Fredrik Hansson (C)
Eva Borg (S)
Lisa Andersson (M)
Anders Ekström (M)
Thure Sandén (M)
Kalle Sundvall (M)
Marianne Kierkemann (M)
Kristina Karlsson (C)
Ulrika Landergren (L)
Johan Tolinsson (S)
James Kujansuu (-)
Emma Vildstrand (MP)
Roger Larsson (KB)
Per Stenberg (M) ersätter Peter
Söderberg (M)
Ersättare
Tjänstemän
Marianne Pleijel (M)
Christian Johansson (M)
Lars Thelén (M)
Kerstin Ekman-Hake (C)
Christian Haneson (L)
Peter Wesley (KD)
Elisabeth Lyckevall (S)
Susanne Justesen (SD)
Agnetha Ernegård (KB)
Jon Thorbjörnson (V)
Ann-Charlotte Järnström,
kommundirektör
Frida Sävfält, kommunsekreterare
Jenni Hermansson,
kommunsekreterare
Övriga närvarande
Plats och tid justering
Digital justering
Underskrifter
Sekreterare
Jenni Hermansson
Ordförande
Hans Forsberg (M)
Protokolljusterare
Paragrafer
Kristina Karlsson (C)
ProSale Signing referensnummer: 376606
§ 22
KUNGSBACKA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Datum
2017-02-21
Sammanträdesdatum
ANSLAG / BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Kommunstyrelsen, § 22
2017-02-21
Anslagsdatum
2017-02-22
Organ
Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering.
Datum då anslaget tas ner
2017-03-16
Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret
Underskrift
Jenni Hermansson
ProSale Signing referensnummer: 376606
2 (5)
KUNGSBACKA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Datum
3 (5)
2017-02-21
Innehåll
Yttrande till Finansdepartementet om Välfärdsutredningens delbetänkande
"Ordning och reda i välfärden" (SOU 2016:78)
Justerare
Expedierat/bestyrkt
ProSale Signing referensnummer: 376606
4
KUNGSBACKA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Datum
4 (5)
2017-02-21
§ 22
Yttrande till Finansdepartementet om Välfärdsutredningens
delbetänkande "Ordning och reda i välfärden" (SOU 2016:78)
Dnr KS/2017:74
Beslut
Kommunstyrelsen översänder Hans Forsbergs (M) yttrande över
Välfärdsutredningens delbetänkande ”Ordning och reda i välfärden”, SOU 2016:78,
daterad 2017-02-06 till Finansdepartementet.
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Den 5 mars 2015 gav regeringen Ilmar Reepalu i uppdrag att utreda och ta fram
förslag på ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda
välfärdstjänster. Utredningen, vid namn ”Välfärdsutredningen”, överlämnade sitt
delbetänkande ”Ordning och reda i välfärden” till regeringen den 8 november 2016.
Syftet med utredningen har varit säkerställa att offentliga medel används till just den
verksamhet de är avsedda för och att eventuella överskott som huvudregel ska
återföras till den verksamhet där de uppstått.
Regeringen har remitterat utredningen till ett antal kommuner för yttrande, varav
Kungsbacka inte är en utav dem. Remissvaren ska ha kommit in till
Finansdepartementet senast den 24 februari. Utredningen väntas överlämna sitt
slutbetänkande till regeringen i maj 2017.
Ärendet behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 februari 2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2016-02-07, § 49
Yttrande från Hans Forsberg, 2017-02-06
Välfärdsutredningens delbetänkande ”Ordning och reda i välfärden”, SOU 2016:78,
november 2016
Yrkanden
Eva Borg (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag och ställer sig bakom
intentionerna i delbetänkandet.
Johan Tolinsson (S) och Emma Vildstrand (MP) yrkar bifall till Eva Borgs (S)
yrkande.
Kristina Karlsson (C), Anders Ekström (M), Marianne Kierkemann (M) Per Stenberg
(M), Ulrika Landergren (L) och James Kujansuu (-) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Justerare
Expedierat/bestyrkt
ProSale Signing referensnummer: 376606
KUNGSBACKA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Datum
5 (5)
2017-02-21
Hans Forsberg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt att paragrafen
justeras omedelbart.
Proposition
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
arbetsutskottets förslag samt Eva Borgs (S) m fl. yrkande om avslag på
arbetsutskottets förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Slutligen ställer ordföranden proposition på eget yrkande om att paragrafen justeras
omedelbart och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
Anteckning
Elisabeth Lyckevall (S) stödjer Eva Borgs (S) yrkande.
Beslutet skickas till
Finansdepartementet
Justerare
Expedierat/bestyrkt
ProSale Signing referensnummer: 376606
Signatursida
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:
Namn
HANS FORSBERG
Datum & Tid
2017-02-21 16:43:29 +01:00
Identifikationstyp
Svensk e-legitimation
Identifikations-id
_091042e06247323494377bed4e4504c571
Namn
KRISTINA KARLSSON
Datum & Tid
2017-02-21 16:46:50 +01:00
Identifikationstyp
Svensk e-legitimation
Identifikations-id
_078b160af2ad4ae79b62503c0d872ce17c
Certifierad av ProSale Signing
Accepterad av alla undertecknare
2017­02­21 16:46:55 +01:00
Ref: 376606
www.comfact.com
Validera dokumentet | Användarvillkor
ProSale Signing referensnummer: 376606
Signatursida 1 av 1