Swemet Bokslutskommunike 2016

24 februari 2017
Bokslutskommuniké
2016
www.swemet.se
24 februari 2017
Swemet AB (publ) 556675-2142
SWEMET 2016
JULI-DECEMBER 2016
• Intäkterna uppgick till 6,5 MSEK (4,5)
• Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,3 MSEK (-1 3)
• Resultatet efter skatt uppgick till -1,6 MSEK (-1,8)
• Resultat per aktie uppgick till -0,11 SEK (-0,14)
JANUARI-DECEMBER 2016
• Intäkterna uppgick till 11,3 MSEK (10,4)
• Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,4 MSEK (-1,3)
• Resultatet efter skatt uppgick till -3,7 MSEK (-2,1)
• Resultat per aktie uppgick till -0,25 SEK (-0,17)
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA HALVÅRET
•
•
•
En systemorder från Sala-Heby Elnät AB på 15 MSEK
Distributörsavtal med ZTE
Nyemission genomförd som tillfört bolaget 6 MSEK
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
•
Order till Swemet från Sala-Heby är överklagad till Förvaltningsrätten. Även om
överklagandeprocessen fortfarande inte är definitivt avgjord är det bolagets bedömning att det
i slutänden inte kommer påverka affären men möjligen påverka tidschemat för utrullningen.
•
Nytt samarbetsavtal med Indentive. Genom samarbetet öppnar det nya möjligheter mot
marknaden. I Swemets system kan en infrastruktur etableras för Indentive´s tjänsteutbud.
•
Två nya medarbetare har anställts för att förstärka marknadsorganisationen.
VD-KOMMENTAR
MARKNADEN FÖR ELMÄTARSSYTEM TAR FART
Genom de nya reglerna för ersättningsmodellen till elbolagen kommer marknaden ta fart för att alla
fem miljoner mätare i Sverige ska bytas igen. Det kommer att ske en gradvis acceleration i bytestakten
de närmaste åren.
ORDER TILLSALA-HEBY ENERGI ELNÄT AB
En första order på elmätarsystem till ett värde av 15 MSEK erhölls av Sala-Heby Energi Elnät AB i
december. Fakturering i projektet har inte kommit bokslutsåret 2016 till del utan kommer att påverka
2017. Kontraktet har överklagats och det pågår fortfarande en process som bedöms enbart påverka
start och genomförande av projektet.
www.swemet.se
24 februari 2017
DISTRIBUTÖRSAVTAL MED ZTE
Genom nytt avtal är Swemet ny distributör av ZTEs elmätarprodukter i främst Sverige. Det innefattar
elmätare, Multipunkter (insamlingsenheter) och systemmjukvaror. Systemet hanterar både
elnätskommunikation med G3-PLC-kommunikation och radiolösningar baserade på LoRa standarden.
I systemet integreras även punkt till punkt – kommunikation med Gprs-modem. Med de tre
kommunikationslösningarna täcker det in marknadens behov för kommunikation.
Kontraktet innefattar även en agentroll för Bolaget gällande affärer med de större elnätsbolagen i
Sverige.
FLERA INTRESSENTER
De pågående utvärderingarna hos ett antal kunder har visat på gott resultat. Det borgar för att fler
även mindre order. I övrigt kommer Swemet ta del av kommande offentliga upphandlingar från
nätbolagen.
KONSULTVERKSAMHETEN
Swemet har under året haft en hög beläggning och en ökad efterfrågan på våra tjänster. Bolaget har
under hösten anställt en konsult och efter nyår anställt ytterligare en konsult som börjar i april. Totalt
kommer bolaget ha fyra nya medarbetare inom ett par månader.
Swemet är med sin kompetens och erfarenhet i en bra position för att ta en betydande marknadsandel.
Jan Axelsson
VD
www.swemet.se
24 februari 2017
Resultaträkning
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Not
2016-07-01
-2016-12-31
2015-07-01
-2015-12-31
6 466
75
6 541
4 412
-85
154
4 481
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
-620
-2 698
-3 553
-550
-2 068
-3 177
-950
0
-7 821
-964
-28
-6 787
Rörelseresultat
-1 280
-2 306
12
-320
-308
1
-230
-229
Resultat efter finansiella poster
-1 588
-2 535
Skatt på årets resultat
Årets förlust
-1 588
749
-1 786
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster
Nettoresultat per aktie uppgår till (i kronor)
-0,11
-0,14
www.swemet.se
24 februari 2017
Resultaträkning
2016
2015
11 331
152
11 483
10 379
382
10 761
-1 241
-4 840
-6 768
-1 482
-3 929
-6 556
-1 906
-12
-14 767
-1 005
-51
-13 023
-3 284
-2 262
27
-470
-443
2
-564
-562
Resultat efter finansiella poster
-3 727
-2 824
Skatt på årets resultat
Årets förlust
-3 727
749
-2 075
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster
Nettoresultat per aktie uppgår till (i kronor)
Not
-0,25
-0,17
www.swemet.se
24 februari 2017
Balansräkning
Not
2016-12-31
2015-12-31
6 012
7 870
47
48
2 359
13
2 372
2 359
2 359
8 431
10 277
965
764
3 155
126
357
3 638
2 671
68
1
159
2 899
377
86
4 980
3 749
13 411
14 026
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjutna skattefordringar
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
www.swemet.se
24 februari 2017
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets förlust
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit
Övriga skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
1
1 542
1 286
9 423
-3 727
5 696
7 238
6 375
-2 075
4 300
5 586
453
98
551
1 137
267
1 404
2 078
2 121
90
1 061
272
5 622
1 708
2 019
2 301
1 008
7 036
13 411
14 026
www.swemet.se
24 februari 2017
2016-07-01
-2016-12-31
2015-07-01
-2015-12-31
-1 280
950
-623
12
-320
-1 261
-2 306
964
-800
1
-230
-2 371
Ökning/minskning varulager
Ökning/minskning kundfordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning leverantörsskulder
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
-222
-1 153
-209
400
-2 001
-4 446
-104
555
249
-627
160
-2 138
Investeringsverksamheten
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
-13
-13
86
86
6 000
-1 214
4 786
2 466
-378
2 088
327
50
377
36
50
86
Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm
Emissionskostnader som bokförts mot eget kapital
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Amortering av skuld
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
www.swemet.se
24 februari 2017
Kassaflödesanalys
2016
2015
-3 284
1 906
-623
27
-470
-2 444
-2 262
1 005
-800
2
-564
-2 619
Ökning/minskning varulager
Ökning/minskning kundfordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning leverantörsskulder
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
-201
-484
-255
103
-1 515
-4 796
40
-1 237
-70
326
1 700
-1 860
Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
-47
-13
-60
0
6 000
-853
5 147
2 466
-521
1 945
291
86
377
85
1
86
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm
Emissionskostnader som bokförts mot eget kapital
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Amortering av skuld
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
www.swemet.se
24 februari 2017
NOTER
Förändring av eget kapital 2016-01-01—2016-12-31
Aktiekapital
Eget kapital vid årets ingång
Nyemission
Avgår emissionskostnader
Årets resultat
Eget kapital 2016-12-31
1 287
255
1 542
Överkursfond
17 492
5 745
23 237
Övrigt
fritt eget
kapital
-13 193
-621
-3 727
-17 541
Summa
eget
kapital
5 586
6 000
-621
-3 727
7 238
Aktiekapitalet består av 1 286 317 st A-aktier och 14 130 041 st B-aktier.
Förändring av eget kapital 2016-07-01—2016-12-31
Aktiekapital
Eget kapital vid periodens ingång
Nyemission
Avgår emissionskostnader
Periodens resultat
Eget kapital 2016-12-31
1 287
255
1 542
Överkursfond
17 492
5 745
23 237
Övrigt
fritt eget
kapital
-15 331
-622
-1 588
-17 541
Summa
eget
kapital
3 448
6 000
-622
-1 588
7 238
Aktiekapitalet består av 1 286 317 st A-aktier och 14 130 041 st B-aktier.
www.swemet.se
24 februari 2017
Förändring av eget kapital 2015-01-01—2015-12-31
Aktiekapital
Eget kapital vid årets ingång
Nyemission
Avgår emissionskostnader
Årets resultat
Eget kapital 2015-12-31
954
332
1 286
Överkursfond
11 159
7 133
-800
17 492
Summa
eget
kapital
996
7 465
-800
-2 075
5 586
Övrigt
fritt eget
kapital
-11 117
-2 075
-13 192
Aktiekapitalet vid årets utgång består av 3 000 000 st A-aktier 9 863 167 st B-aktier. Antal aktier
före nyemissionen var 3 000 000 st A-aktier och 6 545 000 st B-aktier.
Förändring av eget kapital 2015-07-01—2015-12-31
Aktiekapital
Eget kapital vid periodens ingång
Nyemission
Avgår emissionskostnader
Periodens resultat
Eget kapital 2015-12-31
954
332
1 286
Överkursfond
11 159
7 133
-800
17 492
Övrigt
fritt eget
kapital
-11 407
-1 785
-13 192
Summa
eget
kapital
706
7 465
-800
-1 785
5 586
Aktiekapitalet vid periodens utgång består av 3 000 000 st A-aktier 9 863 167 st B-aktier.
Transaktioner närstående
Lån från närstående
Lån från Jan Axelsson:
Ingående balans
Erhållna lån
Amortering/kvittningsemission
Kvittningsemission
Utgående balans
2016-12-31
190
2015-12-31
1 850
1 850
-1 660
190
6 226
1 766
-1 142
-5 000
1 850
För lånet från Jan Axelsson betalar bolaget ränta om 6,5%. Lånet har ingen fastställd
återbetalningstid.
www.swemet.se
24 februari 2017
Datum för årsstämma:
Fredag den 28 april 2017 i Linköping
Datum för publicering av årsredovisning:
Onsdag den 29 mars 2017
Kommande informationstillfälle:
Halvårsrapport, januari till juni 2017:
Fredag den 25 augusti 2017
Utdelningsförslag:
Styrelsens förslag är att ingen vinstdelning sker till bolagets aktieägare.
Linköping den 24 februari 2017
Styrelsen för Swemet AB, genom Jan Axelsson, VD.
Denna delårsrapport offentliggörs den 24 februari 2017 kl 08.30.
För mer information:
Jan Axelsson
VD
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected]
Anders Norling
Ordförande
Telefon: +46 73 345 14 98
E-post: [email protected]
Swemet AB
Norra Oskarsgatan 34
582 73 LINKÖPING
www.swemet.se