Minesto Pressrelease 2017-02-23

Pressmeddelande
23 februari 2017
Sista chansen att utnyttja teckningsoptioner i Minesto
På måndag den 28 februari avslutas teckningsperioden för Minestos teckningsoptioner
Minest TO1 och då ska teckningslikvid senast vara emissionsinstitutet Aktieinvest FK
tillhanda. Teckningsoptioner som ej har utnyttjats senast den 28 februari förfaller och blir
värdelösa.
Om du är förvaltarregistrerad innehavare av teckningsoptioner i Minesto, till exempel om
innehavet finns i en depå hos bank eller fondkommissionär som Avanza eller Nordnet, ska
du anmäla utnyttjande av teckningsoptioner genom att kontakta din förvaltare och följa
dennes instruktioner avseende anmälan om teckning samt betalning.
Både Avanza och Nordnet har 27 februari som sista svarsdag men eftersom det är en
söndag behöver pengar för betalning finnas tillgängliga senast imorgon fredag den 24
februari, för att vara på den säkra sidan.
Om du är direktregistrerad innehavare av Minest TO1 ska du anmäla lösen av
teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in särskild anmälningssedel till Aktieinvest FK.
Observera att både anmälningssedel och betalning ska vara Aktieinvest FK tillhanda senast
den 28 februari 2017.
Villkor i korthet
• Två (2) Minest TO1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Minesto AB.
• Emissionskursen vid utnyttjande av optioner är 6,30 SEK per aktie.
• Teckningsperiod är 1–28 februari 2017.
• Teckningslikvid ska vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast 28 februari 2017.
Fullständiga villkor, mer information och anmälningssedel finns på Minestos webbplats:
www.minesto.com/teckningsoptioner
Frågor kring teckningsoptionerna besvaras i första hand av Aktieinvest Emittentservice.
Telefon: 08-506 517 95
E-post: [email protected]
För mer information, vänligen kontakta
Magnus Matsson
Kommunikationsansvarig, Minesto AB
0705-70 75 08
[email protected]