här. - Friskis Uddevalla

K A L L E L S E till ÅRSMÖTE
Medlemmarna i IF Friskis&Svettis Uddevalla kallas till årsmöte måndag 201703-27 kl. 19.00 i Sörviksgården, Uddevalla.
Förslag till DAGORDNING
1. Röstlängd fastställs.
2. Val av ordförande och av sekreterare för mötet.
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare, prot. justeras även av ordföranden.
4. Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna
5. Fastställande av dagordning och procedurregler.
6. Uppföljning av föregående årsmötesprotokoll.
7. Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse samt resultatoch balansräkning för 2016.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning, disposition av vinst eller förlust.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
11. Beslut om medlemsavgifter 2018, förslag ungdom 100 kr, vuxen 150 kr.
12. Behandling av och beslut om propositioner.
13. Behandling av och beslut om motioner.
14. Presentation av verksamhetsplan och budget för 2017.
15. Beslut om arvode för revisorer, förslag 11 000 kr inkl. moms.
16. Val av föreningens ordförande, tillika styrelseordförande, för en tid av ett år.
17. Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år samt av suppleanter
för en tid av ett år med för dem fastställd turordning. Ev. fyllnadsval.
18. Val av revisorer och revisorssuppleanter för en tid av ett år.
19. Fastställande av valberedningens arbetsordning.
20. Val av ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, varav en väljs till
sammankallande.
21. Övriga frågor.
22. Mötet avslutas.
Årsmöteshandlingarna med dagordning och föregående årsmötesprotokoll,
verksamhetsberättelse, årsredovisning med förvaltningsberättelse och resultat- och
balansräkning, revisionsberättelse, propositioner, motioner med styrelsens yttrande,
verksamhetsplan och budget samt valberedningens arbetsordning och förslag skall finnas
anslagna i verksamhetslokalen och vara tillgängliga på hemsidan senast en vecka före
årsmötet.
Uddevalla i februari 2017
STYRELSEN