förbundsstyrelsens yttrande över motion d2

FÖRBUNDSSTÄMMA 2017
FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION D2
från Dalarnas Ridsportförbund angående basuppdragets finansiering inom svensk
ridsport
Dalarnas Ridsportförbund anser att distriktens basuppdrag inte finansieras och att förbundet centralt
måste ta ansvar för att ridsporten kan leva i hela landet. Basutbudet ska finnas i hela landet. Dalarnas
Ridsportförbund menar vidare att ridsportdistrikten är kraftigt underfinansierade i jämförelse med
andra förbund och redovisar en jämförelse med Svenska Fotbollförbundet.
Motionären yrkar på att förbundsstämman beslutar att en arbetsgrupp tillsätts, där förbund och distrikt
är representerade till lika delar, med uppdraget att göra en översyn av ridsportens ekonomi och ge
förslag som skapar förutsättningar för ett likartat utbud med hög kvalitet i alla distrikt.
Förbundsstyrelsen är enig med motionären om vikten av att ridsporten ska leva i hela landet.
Det basutbud som är överenskommet med distrikten har funnits under många år. För att ytterligare
underlätta för distrikten har också samarbeten mellan distrikten gjort det möjligt att erbjuda liknande
aktiviteter/verksamhet över landet. I flera fall arbetar distrikt tillsammans med olika frågor i de 6
samverkansregioner som initierats.
Den sammantagna ekonomiska bilden för samtliga distrikt har också varit diskuterad i den senaste
organisationsutredningen. Flera utredningar har tittat på avgiftskonstruktioner, den varierande
prisbilden mellan distrikten och möjligheterna till samordning av avgifter. Årliga sammanställningar
görs av dessa uppgifter.
Eftersom våra distrikt är egna juridiska personer och har möjlighet att styra avgiftsnivåer för olika delar
av sin verksamhet har det från förbundet centralt endast lämnats ekonomiskt stöd för generell
verksamhet men också för specifika projekt/aktiviteter.
Årligen ges ett ovillkorat distriktsbidrag till varje distrikt på 15 tkr, totalt 285 tkr.
Riktade bidrag från vår huvudsponsor Folksam utgår för vissa aktiviteter, totalt 600 tkr per år.
Inom ramen för Idrottslyftet har varje distrikt dels ett ekonomiskt basbidrag grundat på antalet
föreningar i respektive distrikt samt möjligheten att erhålla projektmedel för särskilda insatser för barnoch ungdomsverksamhet.
2013 beslutade också förbundsstämman om att införa ett tävlingsbidrag till distrikten. Beslutet innebar
att 5 % av alla intäkter från ryttarlicenser som lösts i respektive distrikt går tillbaka till dessa distrikt i
form av ett tävlingsbidrag. Det innebär att ca 700 tkr årligen går tillbaka till distrikten.
Förbundsstyrelsen uppmuntrar också möjligheten till att utnyttja regionssamverkan för att får en mer
kostnadseffektiv verksamhet som också skapar förutsättningar för ett likartat utbud med hög kvalitet.
En modell för samverkan arbetas under 2017 fram i ett samverkansprojekt initierat av Göteborg och
Bohuslän, Värmland, Västergötland och Örebro Läns Ridsportförbund.
Förbundsstyrelsen föreslår
att förbundsstämman beslutar att motionen anses besvarad med vad som anförs i förbundsstyreslens
yttrande
Svenska Ridsportförbundet, Ridsportens hus, 734 94 Strömsholm www.ridsport.se