restreint eu

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 20 februari 2017
(OR. fr)
14843/01
DCL 1
PI 69
CULT 97
BORTTAGANDE AV SÄKERHETSSKYDDSKLASSIFICERING
för dokument:
av den:
Ny status:
14843/01 RESTREINT
4 december 2001
Offentlig
Ärende:
Rådets beslut om att bemyndiga kommissionen att föra förhandlingar på
Europeiska gemenskapens vägnar i den ständiga kommittén för
upphovsrätt och närstående rättigheter inom Världsorganisationen för den
intellektuella äganderätten i samband med undersökningen av
möjligheterna att införa ett nytt instrument för att skydda radioföretags
rättigheter
För delegationerna bifogas ovannämnda dokument för vilket säkerhetsskyddsklassificeringen tagits
bort.
Texten är identisk med föregående version.
14843/01 DCL 1
/cs
DG F 2C
SV
RESTREINT EU
EUROPEISKA
UNIONENS RÅD
Bryssel den 4 december 2001 (7.12)
(OR. fr)
14843/01
RESTREINT EU
PI
CULTURE
A-PUNKTSNOT
från:
till:
Föreg. dok. nr:
Komm. förslag nr:
Ärende:
1.
69
97
Ständiga representanternas kommitté (Coreper I)
Rådet
14192/01 PI 64 CULTURE 92 CONFIDENTIEL
14191/01 PI 63 CULTURE 91 CONFIDENTIEL
Rådets beslut om att bemyndiga kommissionen att föra förhandlingar på
Europeiska gemenskapens vägnar i den ständiga kommittén för upphovsrätt
och närstående rättigheter inom Världsorganisationen för den intellektuella
äganderätten i samband med undersökningen av möjligheterna att införa ett
nytt instrument för att skydda radioföretags rättigheter
Kommissionen förelade rådet den 14 november 2001 en rekommendation till beslut om att
bemyndiga kommissionen att föra förhandlingar på Europeiska gemenskapens vägnar i den
ständiga kommittén för upphovsrätt och närstående rättigheter inom Världsorganisationen för
den intellektuella äganderätten i samband med undersökningen av möjligheterna att införa ett
nytt instrument för att skydda radioföretags rättigheter (dok. 14191/01 PI 63 CULTURE 91
CONFIDENTIEL − SEK(2001) 1783).
2.
Vid sitt 1942:a möte den 30 november 2001 godkände Coreper I rådets beslut och
förhandlingsdirektiven enligt bilaga I till detta dokument och noterade uttalandena till rådets
protokoll enligt bilaga II till detta dokument.
14843/01
DG C II
RESTREINT EU
mbm/MBM/chs
1
SV
RESTREINT EU
3.
Coreper förslår därför rådet att
−
anta beslutet och förhandlingsdirektiven enligt bilaga I till denna not som en A-punkt på
dagordningen vid ett av sina kommande möten,
−
14843/01
ta uttalandena i bilaga II till protokollet.
DG C II
RESTREINT EU
mbm/MBM/chs
2
SV
RESTREINT EU
BILAGA I
RÅDETS BESLUT
om att bemyndiga kommissionen att föra förhandlingar på Europeiska gemenskapens vägnar
i den ständiga kommittén för upphovsrätt och närstående rättigheter inom
Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten i samband med undersökningen av
möjligheterna att införa ett nytt instrument för att skydda radioföretags rättigheter
Rådet beslutar att kommissionen skall bemyndigas att i WIPO:s ständiga kommitté för upphovsrätt
och närstående rättigheter föra förhandlingar på Europeiska gemenskapens vägnar, i samråd med
medlemsstaterna och i enlighet med förhandlingsdirektiven i bilagan, om de frågor som ligger inom
gemenskapens behörighet enligt de tillämpliga direktiven *. Kommittén skall undersöka
möjligheterna att införa ett nytt instrument för att skydda radioföretags rättigheter, under WIPO:s
ledning.
*
Rådets direktiv 92/100/EEG av den 19 november 1992 om uthyrnings- och
utlåningsrättigheter och vissa upphovsrätten närstående rättigheter inom det
immaterialrättsliga området (EGT L 346, 27.11.1992, s. 61). Rådets direktiv 93/83/EEG av
den 27 september 1993 om samordning av vissa bestämmelser om upphovsrätt och närstående
rättigheter avseende satellitsändningar och vidaresändning via kabel (EGT L 248, 6.10.1993,
s. 15). Rådets direktiv 93/98/EEG av den 29 oktober 1993 om harmonisering av skyddstiden
för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter (EGT L 290, 24.11.1993, s. 9).
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av
vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället
(EGT L 167, 22.6.2001, s. 10).
14843/01
BILAGA I
DG C II
RESTREINT EU
mbm/MBM/chs
3
SV
RESTREINT EU
Bilaga till BILAGA I
Förhandlingsdirektiv
1.
DET FÖRESLAGNA INSTRUMENTETS SYFTE
Kommissionen kommer att föra förhandlingarna inom den ständiga kommittén för upphovsrätt och
närstående rättigheter på ett sådant sätt att det säkerställs att de föreslagna bestämmelserna är
förenliga med direktiven 92/100/EEG, 93/83/EEG, 93/98/EEG och 2001/29/EG och med
gemenskapens och dess medlemsstaters åtaganden inom ramen för WTO:s TRIPs-avtal (avtalet om
handelsrelaterade immateriella rättigheter).
2.
GEMENSKAPENS MEDVERKAN
Förhandlingarna kommer att föras på ett sådant sätt att det säkerställs att det i det nya instrumentet
för att skydda radioföretags rättigheter införs klausuler som gör det möjligt för gemenskapen att bli
part i instrumentet och som, vid omröstningar i frågor som omfattas av gemenskapens behörighet,
ger gemenskapen lika många röster som det finns medlemsstater som är parter i instrumentet.
3.
ANPASSNING
Dessa förhandlingsdirektiv kan komma att anpassas under förhandlingarnas gång.
14843/01
Bilaga till BILAGA I
DG C II
RESTREINT EU
mbm/MBM/chs
4
SV
RESTREINT EU
BILAGA II
Uttalanden till rådets protokoll
1.
Uttalande från rådet, kommissionen och medlemsstaterna
I enlighet med den samarbetsskyldighet mellan medlemsstaterna och gemenskapens
institutioner som bland annat fastslås i domstolens yttrande 1/94 har rådet, kommissionen och
medlemsstaterna enats om att kommissionen och medlemsstaterna skall samråda om vilken
ståndpunkt som de skall inta i den ständiga kommittén för upphovsrätt och närstående
rättigheter inom Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten, eftersom innehållet
i det föreslagna instrumentet delvis ligger inom gemenskapens behörighet och delvis inom
medlemsstaternas.
2.
Uttalande från kommissionen
Kommissionen skall se till att det tas tillräcklig hänsyn till medlemsstaternas ståndpunkter
under förhandlingarna.
14843/01
BILAGA II
DG C II
RESTREINT EU
mbm/MBM/chs
5
SV