Stimulansbidrag för insatser för jämställdhet Ansökningsblankett

Stimulansbidrag för insatser för jämställdhet
Ansökningsblankett
Ansökan skickas till:
Kultur- och fritidsförvaltningen
Varbergs kommun
432 80 VARBERG
E-post: [email protected]
Innan ni skickar in ansökan, läs igenom kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser för
Varbergs kommun. Bestämmelserna finns på Varbergs kommuns hemsida, www.varberg.se
under Uppleva och Göra.
Startdatum
Slutdatum
Ansökningsbelopp
Projektidé/verksamhetsidé (vad ska göras).
POSTADRESS
Varbergs kommun
432 80 VARBERG
BESÖKSADRESS
Norrgatan 25
TELEFON
0340-880 00
E-POSTADRESS
[email protected]
WEBBADRESS
www.varberg.se
Stimulansbidrag för insatser för jämställdhet
Ansökningsblankett
Genomförande/metod
Mål/förväntat resultat
Eventuella samarbetspartners/övriga finansiärer
POSTADRESS
Varbergs kommun
432 80 VARBERG
BESÖKSADRESS
Norrgatan 25
TELEFON
0340-880 00
E-POSTADRESS
[email protected]
WEBBADRESS
www.varberg.se
Stimulansbidrag för insatser för jämställdhet
Ansökningsblankett
Ekonomi
Utgiftspost
Kronor
Summa
utgifter
Eventuella intäkter
Kronor
Summa
intäkter
Uppgifter om sökande
Namn (förening)
Organisationsnummer
Kontaktperson för projektet
POSTADRESS
Varbergs kommun
432 80 VARBERG
BESÖKSADRESS
Norrgatan 25
TELEFON
0340-880 00
E-POSTADRESS
[email protected]
WEBBADRESS
www.varberg.se
Stimulansbidrag för insatser för jämställdhet
Ansökningsblankett
Telefon
E-postadress
Underskrift ordförande
Namnförtydligande
Redovisning av projektet ska lämnas senast 2 månader efter avslutat projekt.
POSTADRESS
Varbergs kommun
432 80 VARBERG
BESÖKSADRESS
Norrgatan 25
TELEFON
0340-880 00
E-POSTADRESS
[email protected]
WEBBADRESS
www.varberg.se