FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION D4 och D9

FÖRBUNDSSTÄMMA 2017
FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION D4
och D9
från Norrbottens Ridsportförbund angående tillsättande av ”medlemsombudsman”
och från Skånes Ridsportförbund angående etiskt råd inom SvRF och en framtida
idrottssupport i etiska frågor på RF
Norrbottens Ridsportförbund yrkar i sin motion på att förbundsstyrelsen tillsätter en
”medlemsombudsman”. Motionären beskriver i bakgrunden till detta att ”Tyvärr så händer det i vår
sport, såväl som inom samhället i stort, att medlemmar far illa genom kränkningar, övergrepp, sexuella
trakasserier, mobbing mm.” Motionären efterfrågar att ha någon på förbundsnivå som ansvarar för
dessa frågor och som genom förbundet agerar när personer inom organisationen varit inblandade.
Vidare menar motionären att personer som begått överträdelser inte ska få fortsätta inom
organisationen.
Skånes Ridsportförbund skriver i sin motion att ”det finns personer bland våra ideella och
professionella ledare och funktionärer som är olämpliga för uppdrag att ansvara för barn och
ungdomsverksamhet.” Motionären yrkar på att stämman beslutar att tillsätta ett etiskt råd med
särskilda uppdrag och mandat, bland annat att återkalla uppdrag och licenser för de som inte följer
förbundets värdegrunder.
Skånes Ridsportförbund yrkar också på att Ridsportförbundet motionerar till Riksidrottsförbundets
stämma 2019 om att upprätta en expertmannastab som stöd för idrottsrörelsen i etiska frågor och
problemställningar.
De frågeställningar som motionärerna tar upp är angelägna och komplexa områden som berör
Ridsporten och hela idrottsrörelsen. Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning om att
Ridsportförbundet har ett stort ansvar och om vikten av råd och stöd och att kunna agera i dessa
frågor.
Det pågår ett intensivt arbete kring värdegrunds- och etiska frågor både i samhället i stort och inom
idrottsrörelsen. Från politiskt håll har det bland annat föreslagits att regeringen ska tillsätta en särskild
barnidrottsombudsman.
Inom Ridsportförbundet pågår ett värdegrundsarbete som omfattar all verksamhet. Ett exempel på det
är arbetet med Ridsport 2025 som kommer att föreläggas förbundsstämman i maj 2017. Vidare pågår
det en översyn av förbundets organisation, hierarkiska struktur, arbetsordningar, regelverk och policys
mm bland annat med syfte att kunna agera vid överträdelser av olika slag. Det har redan gjorts
regeländringar som ger starkare stöd för att personer som bedöms olämpliga för sina uppdrag kan få
sin behörighet indragen.
Riksidrottsförbundet arbetar också med värdegrundsfrågor och ett förslag till en strategi för svensk
idrott kommer att läggas fram för RF-stämman 2017. Vidare finns förslag om ändringar i RF:s stadgar
när det gäller bestraffningsregler.
Till RF-stämman 2017 har inkommit motioner som, i linje med vad Skånes Ridsportförbund föreslår,
yrkar på ett uppdrag att utreda idrottens etiska plattform i syfte att förstärka idrottsrörelsens
gemensamma värdegrund och lämna förslag avseende att uppföra en etisk kod för hela idrotten, att
överträdelser av den etiska koden ska räknas upp i RFs stadgar bland de förseelser som kan
föranleda bestraffning och att inrätta en egen idrottsombudsman för att bättre kunna stödja och följa
idrottens arbete gällande etiska frågor.
Svenska Ridsportförbundet, Ridsportens hus, 734 94 Strömsholm www.ridsport.se
FÖRBUNDSSTÄMMA 2017
Ridsportförbundet kommer självklart att driva och bevaka detta under RF-stämman.,
Förbundsstyrelsen konstaterar att det pågår ett intensivt arbete, både inom idrottsrörelsen och i
ridsporten, kring de frågor som motionärerna tar upp men att mycket återstår. Förbundsstyrelsen
föreslår därför förbundsstämman att tillsätta en utredning i enlighet med motionärernas intentioner.
När det gäller Skånes Ridsportförbunds yrkande om en motion till Riksidrottsförbundets stämma 2019
så har det redan till RF-stämman 2017 inkommit sådana.
Förbundsstyrelsen föreslår
att förbundsstämman uppdrar åt förbundsstyrelsen att utreda och analysera förbundets
värdegrundsarbete, organisation, regelverk och regeltillämpning med avsikt att samordna och stärka
förbundets möjligheter att agera i etiska frågor.
I utredningsarbetet ska RF-stämmans beslut 2017 beaktas
Svenska Ridsportförbundet, Ridsportens hus, 734 94 Strömsholm www.ridsport.se