Checklista för viktiga lärandemoment vårdcentralsdagar

Studentens namn:………………………………….
Termin (t.ex. VT 17):……………………..
Checklista för viktiga lärandemoment vårdcentralsdagar termin 2
Bocka i listan kontinuerligt under dina dagar på vårdcentralen. Använd listan som underlag
för diskussion med din handledare om vad du har kvar att träna på kommande dagar.
Studenten ska:
beredas möjlighet att få träna inledning av konsultationens första minuter, minst 2
patienter per dag med efterföljande genomgång och diskussion med handledare.
göra ett videoinspelat patientsamtal med efterföljande genomgång
tillsammans med övriga i gruppen och handledare.
kunna utföra basal blodtrycksundersökning samt pulspalpation
kunna utföra perkussion av lunggränser samt kunna auskultationspunkter för
hjärta och lungor samt basal auskultationsteknik
få tillfälle att träffa en patient med nedsatt rörelseförmåga samt tillsammans med
handledare få undersöka patienten och gå igenom journalen med inriktning på
nedsatt fysisk förmåga. Studenten gör en skriftlig sammanfattning avseende
provtagning, behandling samt rekommendationer avseende fysisk aktivitet.
under handledning få palpera lymfkörtlar
tillsammans med handledare få titta på laboratoriesvar inkl. urin- prov och diskutera
kring tolkning av dessa.
om möjlighet finns på respektive VC få vara med vid laboratorieprovtagning