Bokslutskommuniké januari-december 2016 för VA Automotive i

Bokslutskommuniké januari-december 2016
för VA Automotive i Hässleholm AB (publ)
(Org.Nr. 556767-9625)
”...tar vi dessutom
hänsyn till föregående
års realisationsvinst för
fastighetsförsäljningen, blir
rörelseresultatförbättringen
39 494 TSEK”
www.va-automotive.com
( O R G A N I S AT I O N S N U M M E R 5 5 6 7 6 7 - 9 6 2 5 )
Bokslutskommuniké januari-december
för VA Automotive i Hässleholm AB (publ)
Fjärde kvartalet: okt - dec
(jämfört med samma period föregående år)
• Intäkterna uppgick till 116 545 (115 385)
• Rörelseresultat uppgick till 5 373 TSEK (-9 138)
• Resultat efter skatt uppgick till 2 556 TSEK (-4 807)
Helåret: januari - december
(jämfört med samma period föregående år)
• Intäkterna uppgick till 410 935 TSEK (338 431)
• Rörelseresultat uppgick till 12 975 TSEK (-18 119)
• Resultat efter skatt uppgick till 5 146 TSEK (-18 282)
EBIT ACC
EBIT per Q
16-Q4
8000
6000
4000
16-Q3
2000
0
-2000
14-Q4 15-Q1
15000
10000
15-Q2
15-Q3 15-Q4
0
16-Q1 16-Q2
14-Q1 14-Q2 14-Q3
5000
-5000
-4000
-10000
-6000
-15000
-8000
-20000
15-Q1 15-Q2 15-Q3 15-Q4
14-Q1 14-Q2 14-Q3 14-Q4
16-Q1 16-Q2 16-Q3 16-Q4
-10000
EBIT
EBIT (exkl engångseffekter)
EBIT
EBIT (exkl engångseffekter)
Händelser efter balansdagen
Affärer har erhållits som avser verktygsprojekt till VA Tooling till GEDIA mfl. på 15,7 MSEK. Dessutom
har affärsområde VA Components nominerats av NEVS för produktion av karosskomponenter till ett
totalt ordervärde på ca 18 MSEK över 3 års produktionstid.
Efter årsskiftet avyttrade VA Automotive aktierna i SwePart Verktyg i Tyringe AB till dotterbolaget
Lidhs Verktygsindustri AB som en förberedelse inför en planerad fusionsprocess.
2 | Your business less complicated | One stop shop for the automotive industr y
www.va-automotive.com
Projektet Hardmesch har visat goda resultat
och framskrider enligt plan. Under 2017 kommer
det att kunna marknadsföras mot potentiella
utvecklingspartners/kunder.
3 | Your business less complicated | One stop shop for the automotive industr y
www.va-automotive.com
VD har ordet
Vi kan konstatera att efter ett starkt sista kvartal stannar det ackumulerade
rörelseresultatet på ca 13 000 TSEK, vilket skall jämföras med samma periods
rörelseresultat under förra året som slutade på -18 100 TSEK.
Det innebär en rörelseresultatförbättring på
sammantaget 31 094 TSEK i förhållande till
fjolåret för samma period. Tar vi dessutom
hänsyn till föregående års realisationsvinst för
fastighetsförsäljningen, blir rörelseresultatförbättringen 39 494 TSEK.
Projektet Hardmesch har visat goda resultat och
framskrider enligt plan. Under 2017 kommer det
att kunna marknadsföras mot potentiella utvecklingspartners/kunder.
För VA Components del har den nya DCU-produktionen utvecklats väl, linjen körs nu i planerad
takt. Viss produktion som tidigare hanterats
av underleverantörer har flyttats hem, vilket
resulterat i minskade kostnader. Den ökade effektiviteten visar sig i sista kvartalets resultat.
Vi sammanfattar året som gått med att
koncernen utvecklats enligt plan vilket medför
positiv resultatutveckling. Likt föregående år har
2016 belastats med kostnader av engångskaraktär i storleksordningen om ca 1 775 TSEK. Det
är kostnader som hänför sig till kundprojekt där
kunden valt andra leverantörer.
Den medvetna satsningen med ökad marknadsnärvaro har resulterat i att vi erhållit order till VA
Tooling. Ordern avser tillverkning av pressverktyg
för en underleverantör till tyska fordonsindustrin. Satsningen på närvaro i England har väckt
intresse hos både OEM och Tier 1 leverantörer.
Svenska underleverantörer är eftertraktade och
det skapar förutsättningar för kommande affärer.
Även VA Components har varit framgångsrika
under senare delen av året genom att order
erhållits där tre av koncernens affärsområden
engageras. Affärerna avser produktion av
bränsletankar för TechRoi Fuel Systems samt
karosskomponenter till NEVS. Båda affärerna
inkluderar tillverkning av pressverktyg. Här agerar
VA Automotive som ”One Stop Shop” i relation
med kunden.
VA Engineering fortsätter att positionera sig och
har en stor efterfrågan på sina tjänster. Lastbilstillverkarna Scania och Volvo Trucks har tillkommit
som nya kunder.
4 | Your business less complicated | One stop shop for the automotive industr y
Aktiviteter pågår med att identifiera bolag som
är av intresse för VA Automotive att förvärva.
När vi nu går in i 2017 kan vi se en god beläggningsprognos för samtliga produktionsenheter.
Vi fortsätter att arbeta i linje med tidigare
uttalade strategier som kommunicerats
under året. Målsättning att nå en omsättning
överstigande 1 miljard och notering
på Nasdaq Small Cap inom 2 till 4 år
kvarstår därför.
Hässleholm den 24 februari 2017
Lars-Åke Grundmark
Koncernchef, VA Automotive
Viktiga händelser under perioden okt - dec
Intäkterna uppgick till 116 545 TSEK (115 385) för perioden.
Rörelseresultatet förbättras från föregående års -9 138 TSEK
till 5 373 TSEK.
Verksamheten ökade i volym avseende utleverans i förhållande
till Q3. VA Tooling fortsatte ta affärer som säkerställer beläggningen större delen av våren 2017. VA Components tog nya
affärer till NEVS och TechRoi Fuel Systems. VA Engineering har
tagit ytterligare prestigeorder mot våra svenska lastbilstillverkare.
Periodens resultat påverkades positivt av en större engångs­
­post i återbetalning av försäkringspremie för personal om
ca 1 500 TSEK.
Viktiga händelser under perioden januari-dec
Intäkterna uppgick till 410 935 TSEK (338 431) för perioden.
Omsättningsökningen är hänförbar till goda volymer inom
VA Automotives samtliga affärsområden. Prognosen visar
på fortsatt god beläggning inför det kommande året.
Rörelseresultatet ökar från föregående års -18 119 till
12 975 TSEK. Jämför man siffrorna från fjolåret finner man en
rörelseresultat förbättring på 39 494 TSEK om man exkluderar
extra ordinära intäkter (försäljning av fastighet 8,4 MSEK).
Förändringen i produktmix, där nytillkommen produktion
ställer högre krav på effektivisering och rationalisering i
kombination med ökad volym innebär att marginalen är
på en lägre nivå i relation till omsättningsökningen.
2016 blev året då VA Automotive lyckades prestera ett
godkänt resultat av egen kraft. Alla rörelsedrivande affärsområdena visade vinst. Under året genomfördes en nyemission
som blev övertecknad, genom nyemissionen samt årets
resultat förstärktes soliditeten till strax under 30 %. Intresset
för aktien har ökat, VA Automotive har över 2 000 aktieägare.
Utveckling av finansnetto
Finansnettot ligger på en något lägre nivå än föregående år
-5 724 TSEK (-5 526). Resultat efter skatt uppgår till 5 146 TSEK
(-18 282).
Kassaflöde, investeringar och
finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten är på en högre
nivå jämfört med samma period året innan vilket främst
förklaras av en förbättring av periodens resultat, 12 816 TSEK
(11 421). Kassaflödet från investeringsverksamheten var
1 825 TSEK (2 541). Ett positivt saldo förklaras främst av
minskade långfristiga fordringar tillföljd av en avbetalning
som skett under året.Investeringar i materialla anläggningstillgångar har gjort med ca 480 TSEK under året. Under
perioden har amorteringar fortsatt att göras på befintliga lån.
Räntebärande skulder var per 31 december 44 322 TSEK
(71 040). Kassaflödet från finansieringsverksamheten blir
5 | Your business less complicated | One stop shop for the automotive industr y
-6 083 TSEK (-4 380). Det totala kassaflödet uppgick till 8 557
TSEK (9 582). Likvida medel uppgick till 25 391 TSEK (16 833).
Eget kapital uppgick till 50 712 TSEK (24 611). Soliditeten har
ökat till 28,5 % (föregående år 13,4 %).
Moderbolaget
Moderbolaget tillhandhåller gemensamma tjänster för
gruppens bolag. Under året upp uppgick faktureringen till
12 749 TSEK (12 834).
Inför 2017
Beläggningen är god och det finns många projekt att
offerera. En viktig del i framtiden för VA Component är att
NEVS fick sin produktionslicens i Kina, detta säkerställer tagna
affärer och innebär förhoppningsvis fler projekt att offerera.
VA Tooling har erhållit ökad orderingång från Tyskland, vi är
stärkta i vår ambition att VA Tooling kommer utvecklas väl
under 2017.
VA Tooling kommer under året genom fusion mellan Swepart
Verktyg i Tyringe AB och Lidhs Verktygsindustri AB bestå även
legalt utav en juridisk enhet.
VA Engineering har breddat sin kundbas. Sammantaget
innebär den nu beskrivna verksamheten att 2017 allt annat
givet blir bättre än 2016.
Aktien
VA Automotives aktie är noterad på Nasdaq OMX First North
sedan början av december 2014. Störst aktieägare är M & L
Industriförvaltning AB som hade ca 25,3 % av aktierna och
rösterna. Närstående bolag äger idag ytterligare ca 5 %.
Per 31 december var VA Automotives börsvärde 89,1 MSEK
vilket kan jämföras med 56,4 MSEK vid slutet av december
2015. Aktiekursen var 4,14 SEK/aktie i slutet av december 2015
och 3,27 SEK/aktie per siste december 2016.
Utdelning
Styrelsen har beslutat i linje med den tidigare tagna
utdelningspolicyn att inte föreslå någon utdelning.
VA Automotives expansion kommer att finansieras genom
egna vinstmedel, nyemissioner och lån. Innan soliditeten
uppgår till minst 30 % kommer ingen utdelning att lämnas.
Styrelsen kommer att anta en ny policy när denna soliditet
har uppnåtts.
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
VA Automotives verksamhet innehåller ett antal risker
och osäkerhetsfaktorer vilka beskrivs i årsredovisningen.
Inga väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer bedöms ha
tillkommit sedan årsredovisningen offentliggjordes.
Granskning
Denna delårsrapport är inte granskad av bolagets revisor.
www.va-automotive.com
Kommande rapporteringstillfällen
Bolagsstämma 2017
Rapporteringstillfällen för 2017 har fastställts till
VA Automotive håller bolagsstämma 2 juni. Plats och tid
kommer kommuniceras i kallelsen till bolagsstämman.
• Årsredovisningen 2016 kommer att vara
tillgänglig senast 10 maj 2017
• Delårsrapport jan-mars den 18 maj 2017
• Delårsrapport april-juni den 23 aug 2017
Inför stämman kommer valberedningen ta fram ett
förslag till en ny styrelse. Förslaget till ny styrelse
kommer att presenteras i samband med kallelsen
till stämman.
• Delårsrapport juli-sept den 15 nov 2017
• Bokslutskommuniké den 26 feb 2018
Rapporterna kommer att finnas tillgängliga
på hemsidan.
Presentation av delårsrapporten
Bokslutskommunikén kommer att presenteras
den 24 februari på VA Automotives hemsida
(www.va-automotive.com).
Årsredovisning för 2016 kommer att finnas tillgänglig
på VA Automotives hemsida senast 10 maj:
www.va-automotive.com
VA Automotive AB (publ) offentliggör informationen
i denna bokslutskommuniké enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014
och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande
den 24 februari 2017 kl. 08:30 CET.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt
av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhets­
faktorer som företaget står inför.
Hässleholm den 24 februari 2017
VA Automotive i Hässleholm AB (publ)
Lars Thunberg
Lars-Åke Grundmark
Harriet Lidh
Ordförande
Verkställande direktör
Ledamot
Hans Granqvist
Thorbjörn Wennerholm
Peter Nilsson
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Per-Ewe Wendel
Ledamot
För mer information vänligen kontakta Lars Thunberg, ordförande
Telefon: 0701-43 30 40
Email:[email protected]
6 | Your business less complicated | One stop shop for the automotive industr y
www.va-automotive.com
Finansiell information i sammandrag
Redovisningsprinciper
Definitioner
VA Automotive tillämpar årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella
rapporter. Samma redovisningsprinciper har
använts som vid upprättandet av årsredovisningen. Vid upprättande av delårsrapporter
tillämpas BFNAR 2007:1.
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen
Vinstmarginal
Resultat efter finansiella poster i procent av
nettoomsättningen
Avkastning på eget kapital efter skatt
Årets resultat i procent av genomsnittligt eget
kapital
Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen
vid periodens slut
Resultat per aktie
Periodens resultat dividerat med vägt
genomsnittligt antal aktier
Eget kapital per aktie
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med antal aktier vid periodens slut
7 | Your business less complicated | One stop shop for the automotive industr y
www.va-automotive.com
Resultaträkning i sammandrag
2016
2015
2016
2015
3 mån
3 mån
12 mån
12 mån
Tkr
okt-dec
okt-dec
jan-dec
jan-dec
Nettoomsättning
114 745
113 143
405 063
324 007
1 801
2 242
5 872
14 424
116 545
115 385
410 935
338 431
Råvaror och förnödenheter
-62 728
-72 007
-209 583
-159 350
Övriga externa kostnader
-13 816
-12 200
-48 387
-52 357
Personalkostnader
-31 315
-34 514
-125 399
-127 602
-2 018
-4 441
-10 605
-13 911
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
-1 295
-1 361
-3 987
-3 330
-111 172
-124 523
-397 960
-356 550
5 373
-9 138
12 975
-18 119
-12
-387
373
889
Räntekostnader och liknande resultatposter
-1 858
-1 328
-6 097
-6 415
Resultat från finansiella poster
-1 870
-1 715
-5 724
-5 526
3 503
-10 852
7 250
-23 645
-947
6 045
-2 104
5 363
2 556
-4 807
5 146
-18 282
2 541
-4 812
5 157
-18 288
14
5
-11
6
Resultat före skatt
Skatt
Periodens resultat
Varav hänförligt till
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
8 | Your business less complicated | One stop shop for the automotive industr y
www.va-automotive.com
Balansräkning i sammandrag
Tkr
2016
2015
31-dec
31-dec
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
8 856
12 001
29 048
35 274
Uppskjutna skattefordringar
7 812
9 423
Andra långfristiga fordringar
3 922
6 527
49 637
63 225
15 391
7 698
2 618
4 793
Materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Råvaror och förnödenheter
Varor under tillverkning
Färdiga varor och handelsvaror
8 520
7 019
Kundfordringar
25 409
44 858
Upparbetad men ej fakturerad intäkt
40 933
30 882
Övriga fordringar
6 292
5 221
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
4 042
3 774
25 391
16 833
Summa omsättningstillgångar
128 595
121 078
SUMMA TILLGÅNGAR
178 232
184 304
Kassa och bank
9 | Your business less complicated | One stop shop for the automotive industr y
www.va-automotive.com
Balansräkning i sammandrag
Tkr
2016
2015
31-dec
31-dec
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
8 519
4 260
Övrigt tillskjutet kapital
66 780
50 084
Annat eget kapital
-29 744
-11 456
5 157
-18 288
Årets resultat
Innehav utan bestämmande inflytande
0
11
50 712
24 611
Avsättningar
132
81
Summa avsättningar
132
81
Summa eget kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
16 016
28 287
Summa långfristiga skulder
16 016
28 287
20 070
31 393
8 236
11 360
50 516
51 621
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Checkräkningskredit
Leverantörsskulder
Skatteskuld
Övriga kortfristiga skulder
Fakturerad men ej upparbetad intäkt
16
16
4 574
9 375
2 061
770
25 900
26 789
Summa kortfristiga skulder
111 373
131 324
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
178 232
184 304
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
10 | Your business less complicated | One stop shop for the automotive industr y
www.va-automotive.com
Nyckeltal
2016
2015
2014
12 mån
12 mån
12 mån
jan-dec
jan-dec
jan-dec
Rörelsemarginal, %
3,20%
neg
1,57%
Vinstmarginal, %
1,79%
neg
neg
Avkastning på eget kapital efter skatt, %
13,7%
neg
8,0%
Soliditet, %
28,5%
13,4%
23,1%
Resultat kr per aktie
0,23
-1,34
0,23
Eget kapital per aktie kr
1,86
1,80
3,22
0
0
0
Finansiella nyckeltal
Utdelning per aktie, kr
Antal aktier vid periodens slut
27 261 420
13 630 710
13 630 710
Genomsnittligt antal aktier under perioden
22 233 699
13 630 710
9 809 225
Börskurs vid periodens slut (kr per aktie)
3,27
4,14
4,90
Börsvärde MKr
89,1
56,4
66,8
2016
2015
31-dec
31-dec
80 660
77 200
Fastighetsinteckningar
12 000
12 000
Pantsatt likvidkonto
14 423
-
-
17 288
4 246
5 246
Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar
Pantsatta kundfordringar
Äganderättsförbehåll maskiner
Finansiell leasing
Nettotillgångar i koncernföretag
Summa
8 521
10 391
14 097
15 518
133 947
137 643
2016
2015
Eventualförpliktelser
31-dec
31-dec
Regressrätt sålda kundfakturor
2 299
1 617
Summa
2 299
1 617
11 | Your business less complicated | One stop shop for the automotive industr y
www.va-automotive.com
Kassaflödesanalys i sammandrag
2016
KSEK
2015
2016
2015
3 mån
3 mån
12 mån
12 mån
okt-dec
okt-dec
jan-dec
jan-dec
11 421
Kassaflöde från den löpande verksamheten
18 403
18 115
12 816
Kassaflöde från investeringsverksamheten
1 311
-2 990
1 825
2 541
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
430
-5 255
-6 083
-4 380
20 144
9 870
8 558
9 582
Periodens kassaflöde
Likvida medel i början av perioden
5 247
6 963
16 833
7 251
Likvida medel vid periodens slut
25 391
16 833
25 391
16 833
innehav
utan bestämmande
inflytande
Summa
eget kapital
11
24 611
Rapport över förändring av eget kapital
16-12-31
Ingående Balans
Aktiekapital
Övrigt
tillskjutet
kapital
Annat eget
kapital
Årets
resultat
Eget kapital
moderbolaget
4 260
50 084
-11 456
-18 288
24 600
-18 288
18 288
4 259
16 696
8 519
66 780
Aktiekapital
Övrigt
tillskjutet
kapital
Annat eget
kapital
4 260
50 084
Disposition förra årets resultat
Nyemission
Årets resultat
Utgående Balans
15-12-31
Ingående Balans
-29 744
-
-
20 955
20 955
5 157
5 157
-11
5 146
5 157
50 712
-
50 712
Årets
resultat
Eget kapital
moderbolaget
innehav
utan bestämmande
inflytande
Summa
eget kapital
2
43 917
-12 684
2 255
43 915
Disposition förra årets resultat
2 255
-2 255
-
Transaktion med innehav utan
bestämmande inflytande
-4
Omräkningsdifferens
-1 023
Årets resultat
Utgående Balans
-4
4 260
50 084
12 | Your business less complicated | One stop shop for the automotive industr y
-11 455
4
-1 023
-1 023
-18 288
-18 288
5
-18 283
-18 288
24 600
11
24 611
www.va-automotive.com
Aktiekapitalets utveckling
År
Händelse
Total
aktiekapital
(kr)
Förändring
(kr)
Antal
aktier
Förändring
aktier
Kvotvärde
(kr)
2008
Bolagsbildning
100 000
100 000
1 000
1 000
100
2010
Nyemission
600 000
500 000
6 000
5 000
100
2010
Nyemission
760 000
160 000
7 600
1 600
100
2010
Nyemission
1 085 800
325 800
10 858
3 258
100
2012
Nyemission
1 183 500
97 700
11 835
977
100
2012
Nyemission
2 368 700
1 185 200
23 687
11 852
100
2013
Nyemission
2 605 500
236 800
26 055
2 368
100
2014
Nyemission
2 891 500
286 000
28 915
2 860
100
2014
Nyemission
3 329 300
437 800
33 293
4 378
2014
Split
3 329 300
-
10 653 760
10 620 467
0,3125
2014
Nyemission
4 259 597
930 295
13 630 710
2 976 950
0,3125
2016
Nyemission
8 519 194
4 259 597
27 261 420
13 630 710
0,3125
100
Ägarstruktur
Den 31 december aktieägare med ägarinnehav över 5 %, vilka presenteras i tabellen nedan
Ägare
Antal aktier
Andel i % av
kapital/röster
Avanza Bank
9 140 093
33,5%
Lars Thunberg, direkt och via M&L Industriförvaltning AB + närstående
8 333 051
30,6%
Nordnet Bank
1 788 049
6,6%
Svenska Handelsbanken AB
1 436 874
5,3%
Övriga ägare
Totalt
13 | Your business less complicated | One stop shop for the automotive industr y
6 563 353
24,1%
27 261 420
100%
www.va-automotive.com
Resultaträkning i sammandrag
Moderbolaget VA Automotive
Tkr
2016
2015
2016
2015
3 mån
3 mån
12 mån
12 mån
okt-dec
okt-dec
jan-dec
jan-dec
Nettoomsättning
3 068
3 809
12 749
12 834
Summa rörelsens intäkter
3 068
3 809
12 749
12 834
Övriga externa kostnader
-2 508
-2 811
-9 087
-9 549
Personalkostnader
-1 935
-2 080
-9 399
-7 165
20
-13
-79
-232
Rörelsens kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader
-4 424
-4 903
-18 564
-16 945
Rörelseresultat
-1 355
-1 095
-5 816
-4 112
0
-50
0
-50
Resultat från andelar i koncernföretag
0
-101
-213
-236
Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader koncernföretag
-15
-143
-145
-502
Resultat från finansiella poster
-15
-294
-358
-788
Erhållna koncernbidrag
6 000
0
6 000
0
Bokslutsdispositioner
6 000
0
6 000
0
Resultat före skatt
4 630
-1 389
-174
-4 900
Skatt
-1 025
1 043
18
1 043
Periodens resultat
3 605
-346
-155
-3 857
14 | Your business less complicated | One stop shop for the automotive industr y
www.va-automotive.com
Balansräkning i sammandrag
Moderbolaget VA Automotive
2016
2015
31-dec
31-dec
160
240
Andelar i koncernföretag
52 341
52 091
Uppskjuten skattefordran
5 043
4 591
57 544
56 922
Tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Fordringar koncernföretag
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
0
605
7 593
5 287
144
101
3
691
917
603
3 066
191
Summa omsättningstillgångar
11 722
7 478
SUMMA TILLGÅNGAR
69 266
64 400
Aktiekapital
8 519
4 260
Fria reserver
57 496
44 656
Kassa och bank
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
-155
-3 857
65 859
45 059
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
1 068
2 351
0
10 116
411
4 955
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
1 928
1 919
Summa kortfristiga skulder
3 407
19 341
69 266
64 400
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
15 | Your business less complicated | One stop shop for the automotive industr y
www.va-automotive.com
WIBERG & CO REKLAMBYRÅ 2017
Om VA Automotive i Hässleholm AB (publ)
VA Automotive bedriver verksamhet inom fyra affärsområden, VA Engineering, VA Tooling, VA
Automation och VA Components. Utöver detta finns ett utvecklingsbolag och koncernfunktioner.
Större delen av omsättningen är hänförlig till fordonsindustrin. VA Automotives affärsstruktur
grundlades under 2013, vilket resulterade i ovan nämnda affärsområden. De olika områdena
utgör tillsammans en unik kompetenskedja som efterfrågas av Bolagets kunder men som för
tillfället inte tillhandahålls av konkurrenterna. På så vis finns det goda förutsättningar för framtida
expansion och tillväxt. Bolagets verksamhet är förlagd till fyra platser i Sverige.
VA Automotives affärsidé är att erbjuda Skandinaviska aktörer inom främst fordons- och
verkstadsindustrin fullständiga, innovativa och kostnadseffektiva lösningar för pressverktyg,
automatiserad produktionsutrustning och färdiga fordonskomponenter.
www.va-automotive.com