Algebra - Sensei Bob

Södermalmsskolan
Utbildningsförvaltningen
Algebra
Algebraiska uttryck och ekvationslösningar
Centralt innehåll
Centralt innehåll:
Algebra
•
Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
•
Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
•
Metoder för ekvationslösning.
Problemlösning
•
Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda
strategier och metoder.
•
Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
•
Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
Bedömning
Det som bedöms är HUR du:
•
Löser problem och uppgifter
•
Vilka metoder du använder
•
Hur väl du behärskar begrepp
Underlag för bedömning är:
•
Ditt arbete på lektionerna
•
Det skriftliga provet
•
Inlämningar
Södermalmsskolan
Utbildningsförvaltningen
Bedömningsmatris med kunskapskrav
Förmågor:
Kunskapskrav
Bedöms genom
E
C
A
Problemlösningsförmågan:
Formulera och lösa problem med hjälp
av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du kan på ett ganska bra sätt lösa olika
matteproblem som handlar om saker du
känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa
problemen. Du hjälper till att komma på
enkla matematiska modeller som kan användas i problemlösningen.
Du kan på ett bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder
som passar bra för att lösa problemen.
Du kommer på enkla matematiska modeller som efter någon förbättring kan
användas i problemlösningen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa
olika matteproblem som handlar om
saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra
för att lösa problemen. Du kommer på
enkla matematiska modeller som kan
användas i problemlösningen.
Begreppsförmågan:
Använda och analysera matematiska
begrepp och samband mellan begrepp
Du har baskunskaper om matematiska
begrepp. Du använder dem på ett ganska
bra sätt i situationer som du känner till
väl.
Du har goda kunskaper om matematiska
begrepp. Du använder dem på ett bra sätt
i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om
matematiska begrepp. Du använder
dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Du kan berätta om matematiska begrepp
med hjälp av saker, symboler, bilder och
andra matematiska uttryck på ett ganska
bra sätt
Du kan berätta om matematiska begrepp
med hjälp av saker, symboler, bilder och
andra matematiska uttryck på ett bra sätt.
Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler,
bilder och andra matematiska uttryck
på ett mycket bra sätt.
Metodförmågan:
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar
och lösa rutinuppgifter
Du kan göra uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik,
samband och förändring på ett ganska
bra sätt. Du väljer och använder metoder
som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik,
samband och förändring på ett bra sätt.
Du väljer och använder metoder som
passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar i aritmetik,
algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett
mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för
att göra uträkningarna.
Kommunikationförmågan:
Använda matematikens uttryck för att
samtala om, argumentera och redogöra
för frågeställningar, beräkningar och
slutsatser
Du kan förklara och prata på ett ganska
bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner
och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen och
målet.
Du kan förklara och prata på ett bra sätt
om hur man kan göra uträkningar. Du
använder symboler, algebraiska uttryck,
formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttryck som passar bra ihop
med situationen och målet.
Du kan förklara och prata på ett
mycket bra sätt om hur man kan göra
uträkningar. Du använder symboler,
algebraiska, formler, grafer, funktioner
och andra matematiska uttryck som
passar mycket bra ihop med situationen och målet.
Resonemangsförmågan:
Föra och följa matematiska resonemang
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar
matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar
matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och
förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina
förklaringar och ställer frågor så att
diskussionerna fortsätter på ett mycket
bra sätt.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar
på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar
på ett utvecklat sätt hur begreppen hör
ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur
man kan välja att lösa matteproblem och
om resultaten är rimliga. Du hjälper till
att ge något förslag på andra sätt att lösa
problemen.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur
man kan välja att lösa matteproblem och
om resultaten är rimliga. Du ger något
förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan diskutera på ett välutvecklat
sätt hur man kan välja att lösa matteproblem och om resultaten är rimliga.
Du ger några förslag på andra sätt att
lösa problemen.
(Generell för all matematik åk 7-9)
Aktiviteter i klassrummet samt skriftligt
prov
Aktiviteter i klassrummet samt skriftligt
prov
Det skriftliga provet
samt under samtal
och diskussioner i
klassrummet
Södermalmsskolan
Utbildningsförvaltningen
Planering
Planeringen bygger på att nå följande mål:
• Tolka och förenkla bokstavsuttryck med och utan parenteser
• Beräkna värdet av bokstavsuttryck
• Teckna och lösa olika typer av ekvationer
• Använda ekvationer för att lösa problem
• Kontrollera lösningen till en ekvation genom prövning
Vecka
Sidor
Uppgifter
Innehåll
5
Påbörja Algebra
s.199
Grundkurs: 5001, 5002, 5003, 5004, 5005,
5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012,
5013, 5015, 5017, 5018
Röda sidor: 5084-5090
Förenkling
6
s.200-202
Grundkurs: 5019, 5020, 5022, 5023, 5024,
5025, 5026, 5027, 5028, 5032, 5033, 5034,
Röda sidor: 5091-5099
Förenkla uttryck
7
s.203-206
(Röda sidor: 215-217)
Grundkurs: 5036, 5037, 5038, 5039, 5041,
5043, 5044, 5045, 5047
Röda sidor: 5100-5103
Värdet av uttryck och uttryck
med parenteser
8
s.219-221
(Röda sidor: 231-233)
Grundkurs: 5104, 5106, 5108, 5110, 5111,
5112, 5113, 5114, 5115, 5117, 5119, 5121,
5123
Röda sidor: 5162-5169
Ekvationer
10
s.222-224
Grundkurs: 5124, 5125, 5126, 5128, 5130,
5132, 5133, 5135, 5136, 5138, 5139, 5140,
5142
Röda sidor:5170-5181
Ekvationer med parenteser samt
problemlösning med ekvation
11
Problemlösning:
s.207, 225
Resonemang: s.208, 226
Utmaning: s.235
Repetition: s.236-237
Extra: s.238-239
12
PROV MÅN. 20/3
Problemlösning, resonemang och
repetition.
Vi gör även kapiteldiagnos.
Metoder
Förenkling av uttryck, beräkna värdet av ett uttryck, förenkla med parenteser, lösa ekvationer,
lösa problem med ekvation
Begrepp
variabel, ekvation