Föreskriftsförslag-upphävande-av-BV-FS-2000-3

Transportstyrelsens föreskrifter om upphävande av
Järnvägsinspektionens föreskrifter (BV-FS 2000:3)
om utbildning för personal med arbete av betydelse
för trafiksäkerheten
TSFS 2017:[XX]
Utkom från trycket
den [DATUM ÅR]
[SERIE]
beslutade den [DATUM ÅR].
[Underserie]
Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 1 § järnvägsförordningen
(2004:526) och 7 § förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana
och spårväg att Järnvägsinspektionens föreskrifter (BV-FS 2000:3) om
utbildning för personal med arbete av betydelse för trafiksäkerheten ska
upphöra att gälla den dag och månad 2017.
På Transportstyrelsens vägnar
JONAS BJELFVENSTAM
Jerker Stubbans
(Väg- och järnvägsavdelningen)
1