Informera avdelningarna om vilka medlemmar som begärt

REGIONSTÄMMAN 2017
REGIONSTYRELSENS YTTRANDE
LRF ÖREBRO
Nr
1
Informera avdelningarna om vilka medlemmar som
begärt utträde
Motionerna har initierats enligt följande:
Motion nr 1
Tivedsbygdens LRF
Motionens innehåll
För att på ett aktivt sätt kunna jobba med medlemmarna i en lokalavdelning är
det viktigt att man vet vilka som är med. Informationen om nytillkomna
medlemmar anses fungera någorlunda bra. Däremot anser motionären att
information om de som avslutar sitt medlemskap i LRF inte finns. Motionären
vill att LRF ska informera om både nytillkomna och avslutade medlemmar.
Styrelsens ställningstagande och förslag
Regionstyrelsen håller med motionären fullt ut i att det är viktigt att
lokalavdelningen vet både vilka de nytillkomna medlemmarna är för att få
möjlighet att välkomna dem och se till att de känner sig delaktiga i
verksamheten OCH vilka medlemmar som valt att gå ur. Med informationen
om att de avslutat sitt medlemskap kan man kontakta dem för att ta reda på
varför de väljer att gå ut förbundet och eventuellt förmå medlemmen att stanna
kvar.
Det som motionären efterfrågar finns redan att ta del av. På hemsidan
www.LRF.se under rubriken Mitt LRF och Mina uppdrag kan de som sitter
som ledamöter i lokalavdelningsstyrelsen logga in och ta ut en aktuell
medlemslista för slutet på varje månad. Om det tillkommit eller avslutats någon
medlem under månaden skapas en lista med den eller de medlemmar som
berörs under respektive rubrik. Vid verksamhetsårets slut skapas även en
årsrapport med avslutade och nya medlemmar under året.
att
motionen anses besvarad med vad Regionstyrelsen anfört.