Granskning av samverkan i missbruks- och

Sida 1 (1)
2017-02-21
Granskning av samverkan i missbruksoch beroendevården
Rapport 2017:4
Revisorerna i Stockholms stad och Stockholms läns landsting har
granskat hur staden och landstinget samverkar för att tillgodose
behovet av vård, stöd och behandling för personer med missbruk/beroende. Stadsdelsnämnderna Spånga-Tensta, Skärholmen
och Älvsjö, socialnämnden samt Stockholms läns sjukvårdsområde
(SLSO) har ingått i granskningen.
Granskningen visar att samverkan och samordning av vården för
dem som skrivs ut från den slutna vården till öppenvården respektive socialtjänsten behöver utvecklas. Kommunikationen mellan den
slutna beroendevården och den öppna vården respektive socialtjänsten kan förbättras och rutin behöver tas fram för informationsöverföring. Det behöver även förtydligas när samordnad individuell vårdplanering (SIP) bäst kan genomföras, i syfte att öka tillämpningen.
Vidare behöver intentionen med de integrerade mottagningarna ses
över och tydliggöras. Trots omfattande utbildningsinsatser i Case
Managementhantering används inte metodiken.
Därutöver finns inte någon samlad överblick och kunskap om de
grupper som verksamheterna möter, samt vilka resultat olika insatser ger och deras omfattning. Gemensamma indikatorer uppges vara
under framtagning kopplat till den nya samverkansöverenskommelsen.
Revisorerna i revisorsgrupp 1 beslutade 2017-02-21 att överlämna rapporten till granskade nämnderna för yttrande och övriga
stadsdelsnämnder för kännedom. Yttrandena ska ha inkommit till
revisorsgrupp 1 senast 2017-05-17.
Frågor om rapporten besvaras av:
Stadsrevisionen
Revisionskontoret
Hantverkargatan 3 D, 1 tr
Postadress: 105 35 Stockholm
Telefon: 08-508 29 000
Fax: 08-508 29 399
www.stockholm.se/revision
stockholm.se
Förtroendevald revisor Gunnar Ågren 072-744 22 54
Förtroendevald revisor Birgitta Guntsch 073-159 12 43
Stadsrevisor Maria Lindgren Persson, 08-508 29 465