Skötsel av skyddad skog?

Skötsel av skyddad skog?
Martin Hederskog, Johannes Larson & Erik Olsson 13/18
Inledning Målet med skyddad skog och mark är att bevara hotade arter och
miljöer1. För att den skyddade skogen ska leva upp till detta uppstår frågan om man
ska sköta den eller låta den stå orörd. Ska skyddad skog skötas?
Skötsel - Genom att göra skötselåtgärder i
den skyddade skogen kan man öka
chanserna för hotade arter att överleva2. De
vanligaste ingreppen som görs är
skogsbränning, betning och återställning av
vattenflödet i skogen. Syftet är att återställa
skogen till sitt ursprung och dess naturliga
kretslopp. Många arter är beroende av
störningar. Åtgärderna som görs kan därför
vara riktade för en specifik art.
Foto: Trons/TT Bild
Fri utveckling - Ett alternativ till skötsel är
att låta skogen stå orörd3. Många arter
trivs i ostörda skogar. Genom att lämna
skogen för fri utveckling bevaras dessa
viktiga miljöer. Naturliga processer får
verka fritt och naturvärdet bevaras och
höjs med tiden som går. Skyddade skogar
som lämnas orörda blir mycket attraktiva
för hotade arter.
Foto: Martin Hedeskog
Slutsats För att nå målen med skyddad skog så behövs både skog som avsätts
till fri utveckling och skog som sköts med naturvårdsinriktade åtgärder2. På detta sätt
bevaras och skapas miljöer som blir attraktiva för hotade arter.
Foto: Johannes Larson
Referenslista:
1. Nilsson, S., Jonsson, B., Kindvall, O., Ehnström, B., Götmark, F., Gustafsson, L., Nilsson, C., Olsson, M., Palmqvist, K. & Löfgren, S. 2008. Missade mål –
tio forskare om utmaningar i skogen. Solna: Världsnaturfonden WWF.
2. Nitare, J. 2011. Naturvårdande skötsel – för skogens mångfald!. Skogsstyrelsen
3. Andersson, L., Löfgren, R., Johansson, Hedin & Naturvårdsverket. 2013. Förvaltning av skogar och andra trädbärande marker i skyddade områden.
Naturvårdsverket