kallelse - PGA of Sweden

KALLELSE
Medlemmarna i PGA of Sweden kallas härmed till ordinarie Årsmöte på Hotel Tylösand i
Halmstad, torsdagen den 9 mars 2017 kl. 18.15.
FÖREDRAGNINGSLISTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Mötets öppnande.
Fastställande av röstlängd.
Fråga om mötet behörigen utlysts.
Fastställande av föredragningslista.
Val av ordförande för mötet.
Val av sekreterare för mötet.
Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera
mötesprotokollet.
Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Styrelsens årsredovisning, resultat och balansräkning, för det senaste räkenskapsåret.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets /
räkenskapsåret.
Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av årets resultat i
enlighet med balansräkningen.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tiden revisionen avser.
Behandling av eventuella förslag och i rätt tid inkomna motioner.
a) Styrelsens förslag 1, Verksamhetsplan för åren 2017 – 2019.
b) Styrelsens förslag 2, 3 och 4, Ändring i stadgarnas bilaga A.
c) Styrelsens förslag 5, Hedersmedlemskap i PGA of Sweden.
Fastställande av avgifter och budget för det innevarande verksamhetsåret.
Val av ordförande i styrelsen för tiden intill nästa årsmöte.
Ordförande under 2016 har varit Claes Björklund.
Val av två styrelseledamöter för en tid av två år.
Mandattiden utgår för Christer Dagman och Peter Hansson.
Val av en styrelseledamot för en tid av ett år på Distriktsmandat.
Distriktsrepresentant i styrelsen under 2016 har varit Marcus Lindell.
Val av två revisorer, jämte en suppleant, för en tid av ett år.
Val av ordförande och ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
Övriga frågor.
Mötets avslutande.