6296/17 HG/np 1 GIP 1B Icke lagstiftande verksamhet 1. Utkast till

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 20 februari 2017
(OR. en)
6296/17
PTS A 12
A-PUNKTSLISTA
Ärende:
3520:e mötet i EUROPEISKA UNIONENS RÅD (ekonomiska och
finansiella frågor)
Datum:
Plats:
21 februari 2017
Bryssel
Icke lagstiftande verksamhet
1.
Utkast till rådets genomförandebeslut om bemyndigande för Frankrike att ingå ett avtal med
Schweiziska edsförbundet avseende flygplatsen Basel-Mulhouse vilket innehåller
bestämmelser som avviker från artikel 5 i direktiv 2006/112/EG
=
Antagande
5838/1/17 REV 1 FISC 30 ECOFIN 60
5472/17 FISC 22 ECOFIN 29
+ COR 1 (hr)
godkänt av Coreper II den 9 februari 2017
2.
Utkast till rådets genomförandebeslut om ändring av genomförandebeslut 2013/677/EU om
bemyndigande för Luxemburg att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 285 i
direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt
=
Antagande
5837/17 FISC 29 ECOFIN 59
5470/17 FISC 21 ECOFIN 28
+ COR 1 (da)
godkänt av Coreper II den 9 februari 2017
6296/17
HG/np
GIP 1B
1
SV
3.
Utkast till rådets beslut av den ... om ändring av beslut 1999/70/EG om de nationella
centralbankernas externa revisorer vad gäller externa revisorer för Bank of Greece
=
Antagande
5770/17 UEM 17
5189/17 UEM 7
godkänt av Coreper II den 9 februari 2017
4.
Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 29/2016: Den gemensamma
tillsynsmekanismen – En bra början men ytterligare förbättringar behövs
=
Utkast till rådets slutsatser
6155/17 EF 23 ECOFIN 83 UEM 21
godkänt av Coreper II den 15 februari 2017
5.
Beviljande av ansvarsfrihet för de organ som har inrättats enligt EUF-fördraget och
Euratomfördraget för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015
=
Utkast till rådets rekommendationer
5873/17 FIN 61 PE-L 4
+ ADD 1
godkänt av Coreper II den 15 februari 2017
6.
Beviljande av ansvarsfrihet för genomförandeorganen för genomförandet av budgeten för
budgetåret 2015
=
Utkast till rådets rekommendationer
5874/17 FIN 62 PE-L 5
+ ADD 1
godkänt av Coreper II den 15 februari 2017
7.
Beviljande av ansvarsfrihet för de gemensamma företagen för genomförandet av budgeten för
budgetåret 2015
=
Utkast till rådets rekommendationer
5875/17 FIN 63 PE-L 6
+ ADD 1
godkänt av Coreper II den 15 februari 2017
8.
Utkast till rådets genomförandebeslut med en rekommendation om åtgärder för att avhjälpa de
brister som konstaterats i 2015 års utvärdering av Österrikes tillämpning av
Schengenregelverket i fråga om dataskydd
=
Antagande
6130/17 SCH-EVAL 55 COMIX 101
6129/17 SCH-EVAL 54 COMIX 100
godkänt av Coreper II den 15 februari 2017
9.
Utkast till rådets genomförandebeslut med en rekommendation för att avhjälpa de brister som
konstaterades i 2016 års utvärdering av Spaniens tillämpning av Schengenregelverket i fråga
om förvaltning av de yttre gränserna (flygplatsen i Barcelona)
=
Antagande
6132/17 SCH-EVAL 57 FRONT 52 COMIX 103
6131/17 SCH-EVAL 56 FRONT 51 COMIX 102
godkänt av Coreper II den 15 februari 2017
6296/17
HG/np
GIP 1B
2
SV
10.
Förbindelserna med AVS-staterna och ULT
Beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för den finansiella förvaltningen av åttonde,
nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden (budgetåret 2015)
5636/17 ACP 8 PTOM 5 FIN 40
5376/17 ACP 2 PTOM 1 FIN 19
5377/17 ACP 3 PTOM 2 FIN 20
5378/17 ACP 4 PTOM 3 FIN 21
5379/17 ACP 5 PTOM 4 FIN 22
godkänt av Coreper II den 15 februari 2017
11.
Revisionsrättens särskilda rapport nr 21/2016: EU:s föranslutningsstöd för att stärka den
administrativa kapaciteten i västra Balkan: en metarevision
=
Utkast till rådets slutsatser
6141/17 COWEB 20 ELARG 9 FIN 100
godkänt av Coreper II den 15 februari 2017
12.
Utkast till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters
vägnar, av ett protokoll om ändring av luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska
gemenskapen och dess medlemsstater för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning
till Europeiska unionen
=
Begäran om Europaparlamentets godkännande
6037/17 AVIATION 26 CDN 1 RELEX 103
12256/14 AVIATION 154 CDN 8 RELEX 651
+ COR 1 (cs)
godkänt av Coreper I den 15 februari 2017
6296/17
HG/np
GIP 1B
3
SV