Årsmötesdagordning 1 mars 2017 SMHF

Förslag till dagordning vid Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbunds årsmöte den 1 mars 2017
1. Årsmötet öppnas
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av ordförande för årsmötet
4. Val av sekreterare för årsmötet
5. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare
6. Fastställande av röstlängden
7. Godkännande av kallelse
8. Verksamhetsberättelse 2016
9. Bokslut och ekonomisk berättelse 2016
10. Revisionsberättelse 2016
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2016
12. Styrelsearvoden 2017
13. Fastställande av årsavgifter för 2018
14. Ev framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
15. Val av styrelseledamöter
a. Val av vice ordförande (två år)
Avgående: Gunbritt Lagerlöf (m), Helsingborg
b. Val av ledamöter (två år)
Avgående: Göran Jansson, Länsstyrelsen Skåne
Louise Hedlund (sd), Hörby
Bjarne Andersen (s), Landskrona
Bengt Bengtson (s), Ängelholm
c. Val av ersättare (två år)
Avgående: Gustaf Kvant (m), Eslöv
Carl-Anders Lillås (kd), Sjöbo
Göran Jepsson (m), Svedala
16. Val av revisorer
a. Val av två revisorer (ett år)
Avgående: Sverker Nordgren (m), Svedala
Aina Andersson (mp), Trelleborg
b. Val av två revisorsersättare (ett år)
Avgående: Peder Weibull (m), Landskrona
Lillemor Widh (s), Hörby
17. Val av valberedning och sammankallande för valberedningen
Avgående: Anders Lundström (kd), Helsingborg
John-Erik Ottosson (c), Sjöbo
Katarina Toremalm (mp), Båstad
18. Övriga frågor
19. Information om temadagar och studieresa 2017
20. Årsmötet avslutas