Ärendelista Socialnämnden 2017-02-23

Ärendelista Socialnämnden 2017-02-23
Ärende
Föredragare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ordförande
Ordförande
Birgersson
Almén/Persson/Möller
Rydiander
Olsson
Olsson
Protokolljustering
Fastställande av föredragningslista
Förvaltningschefen rapporterar
Information från verksamhetscheferna
Förändring av servicenivå – riksfärdtjänst
Avtal om samverkande sjukvård i Strömstads kommun 2017
Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland
8. Ekonomi och statistik
9. Verksamhetsberättelse och bokslut 2016
10. Förändringar i boendestödet
11. Ny organisering av bemanningscentralen
12. Samarbetsavtal för korttidsboende inom äldreomsorgen
mellan Tanums och Strömstads kommun
13. Intern kontrollplan 2017
14. Anmälan av handling
15. Anmälan av delegationsbeslut
16. Rapport från omsorgsnämndens ledamöter
17. Anmälan av nya ärenden
Ordförande
Johansson/Birgersson/
Back-Åsberg
Möller
Persson
Persson
Kinghed
Ordförande
Ordförande
Ordförande
Ordförande