FAV, VT-17-2 - Alexandrias Vänner

FöreningenAlexandriasVänneriGöteborg
PreliminärtprogramförVårterminen2017:
26januari,entorsdag:StaffanLundén:Krig,plundring,antikvitetshandeloch
muséer.
Lokal:GamlaHovrätten2tr.
23februari,entorsdag:CenapTurunc:Mellanösternihistorisktoch
religiöstperspektiv.Ettförsöktattbelysadebakomliggandeorsakernatillde
aktuellakonflikternaiområdet
Lokal:GamlaHovrätten2tr.
21mars,entisdag:Årsmöte.MariaNilsson:Envärldsnyhet–ennyligen
upptäcktcivilisationiGebelelSilsila.
Lokal:GamlaHovrätten2tr.
25april,entisdag:LeifHjärre:FrånAlexandriatillAbuSimbelmed
hundrabilder.
Lokal:GamlaHovrätten2tr.
30maj,entisdag:HansNyman.OmLinnéochhansmikroskop.
Lokal:BotaniskaInstitutionensföreläsningssal