Försvarsmaktens årsredovisning 2016 (öppen redovisning)

Datum
Beteckning
2017-02-21
FM2016-17170:2
Ert tjänsteställe, handläggare
Ert datum
Er beteckning
Vårt tjänsteställe, handläggare
Vårt föregående datum
Vår föregående beteckning
Sida 1 (3)
Regeringen och sändlistan sida 2-3
LEDS PLANEK Uppföljning och analys
Eva Gillberg, 08-788 90 68
Försvarsmaktens årsredovisning 2016 (öppen redovisning)
(Huvuddokument och 3 bilagor)
Försvarsmaktens årsredovisning för budgetåret 2016 fastställs.
Generaldirektören, chefen för ledningsstaben, produktionschefen, insatschefen, chefen för
militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, chefsjuristen, ekonomidirektören,
personaldirektören och kommunikationsdirektören har jml. 22 § förordningen (2007:1266)
med instruktion för Försvarsmakten under ärendets beredning getts tillfälle att yttra sig.
Information till arbetstagarorganisationerna har genomförts enligt avtalet om ”Samverkan för
utveckling inom Försvarsmakten”.
Beslut i ärendet har fattats av general Micael Bydén i närvaro av generaldirektör
Peter Sandwall, ekonomidirektör Helena Holmstedt, generallöjtnant Dennis Gyllensporre,
överste Johan Pekkari, redovisningschef Katarina Olsson, chefscontrollers Eva Gillberg och
Stefan Holmgren. Föredragande har varit ekonomidirektör Helena Holmstedt.
(EGI)
Postadress
Besöksadress
Telefon
Telefax
E-post, Internet
Försvarsmakten
107 85 Stockholm
Lidingövägen 24
08-788 75 00
08-788 77 78
[email protected]
www.forsvarsmakten.se
Bilagor
1.
2.
3.
Benämning
Personalberättelse
Materielberättelse
Krigsförbandens anslagsbelastning
Sändlista för huvuddokument och öppna bilagor
Externt utanför Försvarsmakten
Försvarsutskottet
Riksdagens utredningstjänst
Riksrevisionen
Regeringen
Försvarsdepartementet (Fö)
Finansdepartementet (Fi)
Utrikesdepartementet (UD)
Försvarets materielverk (FMV)
Försvarets radioanstalt (FRA)
Kustbevakning (KBV)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Rekryteringsmyndigheten
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Ekonomistyrningsverket
Rikspolisstyrelsen
Riksarkivet
Fortifikationsverket
Statskontoret
OFR/O FM
OFR/S
SACO Försvar
SEKO Försvar
Datum
Beteckning
2017-02-21
FM2016-17170:2
Sida 2 (3)
Forts. sändlista
Inom Försvarsmakten
ÖB
GD
Förbands-, skol och centrumchefer
Infochefer vid förband, skolor och centrum
Inom Högkvarteret
REV
SÄKINSP
FLYGI
GL
LEDS
STF C LEDS/EKDIR
LEDS STAB
LEDS PERS
LEDS CIO
LEDS JUR
LEDS PLANEK
LEDS KOMM
LEDS INRI
INS
PROD
MUST
HKV AVD
OFR/O HKV
OFR/S HKV
SACO HKV
SECO Försvar HKV
Arkiv
Datum
Beteckning
2017-02-21
FM2016-17170:2
Sida 3 (3)