Artikeln i sin helhet finner du här

Elever skrev näringslivssagoböcker tillsammans med
författare efter företagsbesök
Läraren Marianne Olsson på Kulltorpsskolan i Gnosjö
fick också uppleva att vissa arbetsplatser har sekretess
kommun var med på en av Ung Företagsamhets inspi-
m.m. Sedan skrevs sagorna hemma på skolan.”
rationsutbildningar kring Vårt samhälle redan för ett
par läsår sedan. När UF-kontoret träffade henne igen på
”En elev var ansvarig på varje företagsbesök och de tog
ett uppföljningsmöte om bland annat yrken och arbets-
foton på grodorna i olika situationer, som sedan kom till
platser förlagt till ett lokalt företag, nämnde hon om
användning i fotoböckerna som trycktes upp i två exem-
ett roligt och givande arbetsområde. Här kan du ta del
plar vardera. En bok fick eleven behålla, en bok köptes
utav och låta dig inspireras av Mariannes egna ord om
in till skolbiblioteket för utlåning på skolan. Till varje
klassens arbete med sagor och arbetsplatser.
bok hörde också en groda. Tanken är då att även YNGRE
elever ska kunna låna dessa ”näringslivssagoböcker” och
”Vi tänkte slå två flugor i en smäll! Vi hade författarbe-
lära sig, de också. Texterna i sagorna är dessutom anpas-
sök av Torsten Bengtsson och skulle skriva sagor under
sade till yngre barn som en del i skrivandeprocessen. Och
terminen. Vi ville samtidigt arbeta med/om det lokala
eleverna har varit deltagande med egna idéer och förde-
näringslivet och entreprenörskap. Vi använde oss bland
larna är att alla elevernas arbete blir unika eftersom ingen
annat av Vårt samhälle. Då slog vi ihop dessa fenomen
skriver om samma plats som någon annan och man kan
till ETT projekt! Vi beslöt att skriva SAGOR (inte redogö-
inte se vem som har lätt- respektive svårare för ett ämne
relser) om olika arbetsplatser som vi ville besöka! Varje
då alla redigeras och coachas fram till slutresultatet. Allas
elev fick två plyschgrodor(!) var, som de fick namnge. De
alster blir intressanta på så vis. Att ett exemplar per bok
bägge grodorna skulle lösa ett mysterium ihop på den
hamnar i biblioteket gör också att arbetet känns viktigt,
arbetsplats som den eleven skulle besöka. Vi skrev upp
meningsfullt och sparas för eftervärlden. Tanken är alltså
olika arbetsplatser på tavlan och drog sedan lott. Det blev
att så många som möjligt i förlängningen ska få ta del
exempelvis polisen, brandkåren, simhallen, bondgård,
av studiebesöken. Eleverna får då med sig både HUR en
hårfrisör, vårdcentralen, bilverkstad och optiker. Vi gick
arbetsplats fungerar (även om de inte skriver direkt om
igenom tillsammans med Torsten Bengtsson hur man
det), arbeta med sagors uppbyggnad, foto, lay-out, munt-
skriver sagor/deckare och eleverna fick sedan i små grup-
lig framställning med läsning för yngre elever, skriftlig
per besöka fyra arbetsplatser åt gången. Vi fick informa-
framställning, anpassa text till yngre mottagare. Det har
tion och uppleva arbetsplatsen ”bakom kulisserna”. De
varit så roligt!” avslutar Marianne.
ufjkpg