Asp för mångfald

Asp för mångfald
Daniel Frisch, Elin Kvennefeldt, Per Nordin & Arvid Svensson.
Jägmästarkurs 13/18
Introduktion
Aspen är idag missgynnad i skogsbruket, till nackdel för skogens mångfald.
Vad gör man för aspen och vad leder det till?
Diskussion
Aspen trivs där det har brunnit, där
växer den upp lättare för att den får
mer ljus1. Nuförtiden brinner det inte
lika ofta. Andelen lövträd är idag låg
för att det länge setts som ett
problem i barrskogarna, där
timmerproduktion är det viktigaste2.
På grund av människans aktivitet
har aspen minskat, särskilt de äldre
och grövre träden.
Rödlistan är en lista på arter som
kan försvinna i Sverige. 128 av de
arterna kopplas till asp3.
Slutsats
Utföra fler naturvårdsbränningar. Mindre
fokus på produktion och mer fokus på
bevarande av äldre och grövre aspar leder
till att mångfalden ökar i skogen.
Aspens utbredning i Sverige4
Referenser
1.
2.
3.
4.
5.
Bernes Claes, ”Biologisk mångfald i Sverige”, monitor 22, Mölnlycke, Elanders, Fälth & Hässler, 2011
Niklasson Mats & Nilsson G. Sven, ”Skogsdynamik och arters bevarande”, upplaga 1, Danmark, Författarna och Studentlitteratur, 2005
Eriksson Pär, ”Rapport 6573, Åtgärdsprogram för skalbaggar på gammal asp 2013-2017”, Stockholm, Naturvårdsverket, 2013
http://www.slu.se/Documents/externwebben/webbtjanster/statistik-om-skog/Kartor/Svenska/06-10/aspand.png (Bild, 30/9-14)
http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/SiteCollectionImages/sv/nyheter/2009/Gulasen_skog_Stefan_Henriksson_stor.jpg
(Bakgrundsbild)
5