inbjudan - Kanotslalom.se

Kanotslalomidrotten
UtbildningshelgiFalun
Utvecklingsstrategi
18mars2017kl10-15
Tematär”Kanotslalomsstrategiskautveckling”.Vistartarkl10medföreläsning.Efterlunchblirdet
praktisktarbete.Huvudtankenmeddagenärattstartaenprocessomkringstrategiskutvecklingför
kanotslalomidrotten,påklubbnivåochregionalnivå.Vikommerattanalyseraochdiskutera
framgångsfaktorernabakomutvecklingenavkanotslalomidrottenochhurdekanupprepaspåflera
platserienregion.Dagenvändersigtilldigfrån18årsomärengageradienföreningellerien
organisation,därkanotslalomharutvecklingspotential.
Arrangeraenslalomtävling
19mars2017kl9-14
Fokusärattstuderatidtagningochresultatvidkanotslalomtävlingar.Deltagarnafårtipsattordna
trevligaslalomtävlingar,somäranpassadefördetävlandeochattraktivaförpubliken.Dagenerbjuder
föreläsningarochpraktiskaövningar.Utbildningenvändersigtilldigfrån16årsomvilllärasigmerom
hurmanarrangerarslalomtävlingar.Förkunskapomsportenärbra,menintenödvändigt.
Arrangör:FaluKanotklubb
Plats:HelgenarrangerasiklubbenslokaliHosjöholmen-Holmvägen2-79147iFalun
Pris:2000krperpersonförhelgeneller1000krperdag.Föreläsning,fika,utbildningsmaterialingår.
Boende
IFalukanotklubbslokal150kr/person/natt(begränsatantal)
Närmaste:PensionatKarlborn,Birgittagården,vandrarhemTrollnäs/FaluSTF/FaluFängelse
Övrigt:www.visitsodradalarna.se
Lunch:tamedegenlunch.Detfinnskökiklubbhuset.
Utbildningsstöd:DetkanfinnasstödgenomSISUivarjeregion.TakontaktmeddinSISU-konsulentpå
sisuidrottsutbildarna.se.Iflerakommunerfinnskursbidraggenomfritidsförvaltningen.
Anmä[email protected]
Meddelanamn,efternamn,matallergi.Vidfrågor,ring073-2222654.
BetalningskerisambandmedanmälantillFalukanotklubbsbankgiro235-4017.
Kostnadsfriaktivitet:DeltagarnakantränakanotslalomvidklubbhusetiforsklassII.Utrustningfinns
attlåna.LördagskvällkanmandeltaiFalukanotklubbseskimåsvängsträningiLugnetssimhall.