Verksamhetsberättelse Dalby Gymnastikförening 2016

Verksamhetsberättelse Dalby Gymnastikförening 2016
Året som gått har präglats av en rejäl satsning på våra unga ledare för att
kunna utveckla gymnastiken i alla våra grupper
Medlemsantal
Dalby gymnastikförening har ett stabilt läge och hade vid årets slut ca 400
gymnaster och 29 tränare i 20 grupper, vilket är ungefär samma som året
innan.
Under hösten fanns det 12 truppgymnastikgrupper: 9 för flickor och tre för pojkar från sex år
och uppåt. För 4-5-åringar fanns det 7 barngymnastikgrupper. Det fanns även en grupp
breddgymnaster.
Medelåldern var 10 år och tre av fyra medlemmar var flickor. Åldersfördelningen för alla
medlemmar var 3-6 år: 36 %, 7-12 år: 45 %, 13-20 år: 12 %, 21+: 7 %.
Träning har bedrivits i sex lokaler: Nyvångshallen, Hagalundshallen och Träningsbutiken i
Dalby, Uggleskolan i Södra Sandby, Fågelhallen i Lund samt Vipeholmsskolans idrottshall
under hösten 2016. ​Under terminerna har hallarna utnyttjats 32 timmar per vecka.
Få gymnaster slutade under året - ett gott tecken, men det har inneburit att föreningen även
under 2016 inte har kunnat ta in treåringar. Främst på grund av brist på lediga halltider.
Ekonomi och administration
Rörelsens intäkter under året var​ ​748 298 kronor, utgifterna 690 803 kronor​. ​Det ekonomiska
resultatet uppvisar en vinst på ​57 495 kronor.
Aktiviteter
Det var stor uppslutning
​
på ​Lingvallenlägret i slutet av mars; cirka 110 gymnaster deltog på
lördagen
​
Vår​ interna tävling​ Dalbycupen genomfördes maj för andra gången efter comebacken. Alla
truppgrupper mötte varandra. Vinnarna fick medaljer, alla fick plaketter..
Sommarträningar genomfördes också ungefär som tidigare år.
Årets ​uppvisning
​ i december hade temat A
​ rtist. Nytt för i år var att de allra yngsta i
barngrupperna inte deltog här. Det var ändå två välfyllda uppvisningar med fina insatser.
Våra barngrupper hade istället egna, mindre avslutningar för föräldrarna i anslutning till sista
tillfället.
Tävlingar som föreningens olika grupper deltog i under 2016: Redskapstrio 2, 3 flicklag,
Redskapstrio 1, 1 flicklag, Skånska Mästerskapen 2, 1 mixedlag, Mästerskapen 2 syd, RM3
Örebro och sist men inte minst Dalbycupen.
Övrigt
Föreningen höll ett extra årsmöte i april för att då välja en ny ordförande. Natalie Hentschel
efterträdde avgående Johan Strömbeck på ordförandeposten.
Styrelsen har bestått av åtta ledamöter och en adjungerad (administratören). Under året
hölls nio protokollförda styrelsemöten.
Work-shop
Föreningen fortsatte under våren arbetet med Gymnastikens Uppförandekod genom att ha
en workshop tillsammans styrelse och tränare. Den planerar vi att följa upp under våren
2017.
Stipendier
En av föreningens duktiga ledare, Evelina Dencker, mottog Skånes Idrottsledarstipendium
2016 som delas ut av Sparbanksstiftelserna i Skåne och Skåneidrotten. I samband med det
fick även föreningen ett tillskott.
Framtiden
Styrelsens avsikt är att under 2017 fortsätta satsningen på tränarna genom fortsatta
utbildningar, aktiviteter och ett ökat deltagande i tävlingar. Det bäddar för en fortsatt aktiv
gymnastikverksamhet i Dalbys förmodligen största förening.
50-års-jubiléum
Under 2017 firar Dalby Gymnastikförening hela 50 år. Det planerar vi att uppmärksamma på
olika sätt. Det kommer att bildas en arbetsgrupp för att jobba vidare med det.
Ett stort tack till alla; främst till de fantastiska tränarna men även till styrelsen och föräldrar
som har bidragit på olika sätt och gett så många så mycket glädje under året.
Torna Hällestad, februari 2017
Natalie Hentschel
ordförande
Dalby Gymnastikförening