Suicidtankar och suicidförsök

Regel för hälso- och sjukvård
Sida 1 (4)
2017-02-20
Suicidtankar och suicidförsök
MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna
Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm
och Östermalm.
www.stockholm.se/masmarinnerstaden
Regel för hälso- och sjukvård
Sida 2 (4)
Innehåll
Inledning ........................................................................................... 3
Ansvar ............................................................................................... 3
Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) ............................. 3
Verksamhetschef/Enhetschef .................................................... 3
Sjuksköterska ............................................................................ 3
Arbetsterapeut och sjukgymnast ............................................... 3
Omsorgspersonal ....................................................................... 3
Suicidtankar och suicidförsök
Regel för hälso- och sjukvård
Sida 3 (4)
Inledning
Regeln gäller när eller om patienten uttalar eller visar att
självmordstankar finns eller vid försök till självmord.
Ansvar
Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för att en
anmälan görs till inspektionen för vård och omsorg enligt Lex
Maria1 om patienten i samband med undersökning, vård och
behandling begått självmord inom fyra veckor efter vårdkontakt och
detta kommit till vårdgivarens kännedom.
Verksamhetschef/Enhetschef
Verksamhetschefen ansvarar för att det finns en lokal rutin
upprättad utifrån MAS regler om suicid och suicidförsök.
Verksamhetschefen ansvarar för att informera MAS och att
samordna stöd till närstående, personal och boende. Initiera kontakt
med företagshälsovården.
Sjuksköterska
Tjänstgörande sjuksköterska ansvarar för att alltid kontakta ansvarig
läkare eller jourläkare om en patient gett uttryck för att vilja ta sitt
liv. Tjänstgörande sjuksköterska ska omgående informera
verksamhetschefen och dokumentera i hälso- och
sjukvårdsjournalen enligt gällande regler2. Vid suicidförsök ska
tjänstgörande sjuksköterska tillsammans med ansvarig chef göra
riskbedömning och upprätta en handlingsplan. Läkare/
sjuksköterska ansvarar för att informera anhöriga/närstående.
Sjuksköterska ska tillsammans med verksamhetschefen säkerställa
att patienten inte lämnas ensam.
Arbetsterapeut och sjukgymnast
Om en patient ger uttryck för att vilja ta sitt liv ska detta omedelbart
informeras till tjänstgörande sjuksköterska samt till
verksamhetschefen och dokumenteras i hälso- och
sjukvårdsjournalen.
Omsorgspersonal
Om en patient ger uttryck för att vilja ta sitt liv på något sätt, ska
detta omedelbart informeras till tjänstgörande sjuksköterska.
1
2
SOSFS 2005:28 Lex Maria
Stockholms stads riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation
Suicidtankar och suicidförsök
Regel för hälso- och sjukvård
Sida 4 (4)
Vid akuta livshotande situationer ring alltid 112.
Lämna aldrig en patient som uttryckt självmordstankar ensam.
Suicidtankar och suicidförsök