Styrelsens redogörelse

 Bilaga A/Appendix A Styrelsens för Rejlers AB (publ) org. nr. 556349‐8426 redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen The board of directors’ of Rejlers AB (publ) reg. no. 556349‐8426 report in accordance with Chapter 13 Section 6 of the Swedish Companies Act Styrelsen avger härmed följande redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen med anledning av den företrädesemission som styrelsen avser att fatta beslut om under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. The board of directors hereby presents this report in accordance with Chapter 13, Section 6 of the Swedish Companies Act in view of the rights issue which the board intends to resolve upon subject to the shareholders’ meeting’s subsequent approval. De händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning som inträffat efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2015 lämnades är beskrivna i bolagets pressmeddelanden bifogade som Bilaga 1, delårsrapport för perioden januari – september 2016, Bilaga 2 samt bokslutskommuniké för 2016, Bilaga 3. Those events of material significance for the company’s financial position which have occurred subsequent to the presentation of the annual report of 2015 are described in the company’s press‐releases attached hereto as Appendix 1, the interim report for the period January – September 2016, Appendix 2 and the financial statement for 2016, Appendix 3. Utöver vad som ovan angivits har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat sedan årsredovisningen avseende perioden 1 januari 2015 – 31 december 2015 lämnades. In addition to the information presented above, no events of material significance for the company’s financial position have occurred after the annual report regarding the time period 1 January 2015 – 31 December 2015 was presented. ***** (Underskrifter följer på nästkommande sida/ Signatures on the following page)