Blankett - Halmstads kommun

Ansökan om jämkning av hyra vid tillfälligt dubbelt boende
Om du flyttar till särskilt boende och inte hinner säga upp hyreskontrakt eller få sålt den
gamla bostaden till inflyttningsdatumet, kan du ansöka om reducering av den nya hyran.
Förutsättningen för att kunna göra en ekonomisk beräkning är att aktuell blankett av
inkomstförfrågan är ifylld med redovisade inkomster och ska vara inlämnad till
hemvårdsförvaltningen för perioden du ansöker om.
Ansökan om jämkning måste vara inlämnad till hemvårdsförvaltningen inom sex månader
från det datum hyra uttages för det särskilda boendet. Man kan beviljas reducering av nya
hyran i högst tre månader (reduceringsperiod).
Gäller ensamstående:
För att ha rätt att ansöka om reducering av hyran på grund av tillfälligt dubbla
boendekostnader ska bostaden vara uppsagd eller lämnad till försäljning. Kopia på
bekräftelse av uppsägning eller uppdrag om försäljning ska bifogas ansökan.
När maka/make/sambo bor kvar i bostaden är det halva boendekostnaden som det tas
hänsyn till.
Reducerat belopp kan aldrig överstiga hyran för det särskilda boendet.
I de fall där bostaden blir uthyrd eller såld innan reduceringsperioden löpt ut, ska detta
meddelas till avgiftsenheten på hemvårdsförvaltningen. Beslut kan då komma att omprövas.
Sökande
Namn:…………………………………………………..Personnummer……………………
Adress:………………………………………………….
Telefon:…………………………………………………
Kontonummer och bank vid insättning av eventuell ersättning(inkl. clearing nummer)
…………………………………………………………..
Jag ansöker om reducering av hyran för tiden
Från och med datum………………….. Till och med datum……………………….
Hyra .………..………… kr/mån. Avser bostaden du flyttar från, sänd med kopia på
hyresavi.
Ansökan skickas till:
Avgifter
Myndighetsenheten
Hemvårdsförvaltningen
Box 271
301 07 HALMSTAD
Postadress
HALMSTADS KOMMUN
Box 153
301 05 Halmstad
Besöksadress
HALMSTADS KOMMUN
Kyrkogatan 5
302 42 Halmstad
Telefon
035-13 70 00
E-post
[email protected]
Webbplats
www.halmstad.se
Organisationsnr: 212000-1215